17 Luku: Hyvän järjestyksen rikkominen sotaväessä sekä sotilasvelvollisuuksien laiminlyöminen muissa kuin edellä tässä laissa mainituissa tapauksissa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Sotaväen rikoslaki 71/1919.


17 LUKU.
Hyvän järjestyksen rikkominen sotaväessä sekä sotilasvelvollisuuksien
laiminlyöminen muissa kuin edellä tässä laissa
mainituissa tapauksissa.
143 §.

Sotilas, joka päihdyttää itsensä väkijuomilla, tuomittakoon ensimmäisellä ja toisella kerralla järjestysrangaistukseen tahi vankeuteen enintään neljäksi kuukaudeksi. Jos hän sen tekee kolmannen kerran tai useammin taikka jos rikkomus tapahtuu hänen ollessaan vartiossa tai toimittaessaan muuta palvelusta, rangaistakoon vankeudella enintään kuudeksi kuukaudeksi, ja voidaan upseeri, alipäällystöön kuuluva sotilas tai siviilivirkamies, joka kahdesti on kärsinyt rangaistuksen juopumuksesta, sitäpaitsi tuomita virasta erotettavaksi.

144 §.

Joka jättää noudattamatta niitä määräyksiä, joita hyvän järjestyksen ylläpitämiseksi on annettu, tai hurjasti ajaa tai ratsastaa tiellä, kadulla tai yleisellä paikalla tahi tavataan kortti- tai muusta sellaisesta pelistä hänen ollessaan vartiossa taikka meluaa taikka muuten käyttäytyy arvolleen sopimattomasti, tuomittakoon järjestysrangaistukseen taikka, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, virasta erotettavaksi tai vankeuteen enintään neljäksi kuukaudeksi.

145 §.

Jos upseeri lainaa rahaa alipäällystöön tai miehistöön kuuluvalta henkilöltä taikka jos alipäällystöön kuuluva sotilas ottaa rahalainan käskynalaiselta, tuomittakoon järjestysrangaistukseen taikka, jos hän ei ota sellaisesta rangaistuksesta ojentuakseen, virasta erotettavaksi.

146 §.

Joka julkisesti tai seurassa käyttää sellaista virkapukua, joka ei vastaa hänen arvoaan tai tointaan, tai kantaa ritari- tai muuta kunniamerkkiä, joka ei ole hänelle kuuluva, rangaistakoon, ellei järjestysrangaistuksen katsota vastaavan rikkomuksen laatua, vankeudella enintään neljäksi kuukaudeksi.

147 §.

Jos vakinaisessa sotapalveluksessa oleva sotilas kuuluu valtiolliseen yhdistykseen taikka jos sellainen henkilö tai harjoituskokoukseen kutsuttu asevelvollinen asianomaisen päällystön luvatta ottaa osaa julkiseen kokoukseen, tuomittakoon järjestysrangaistukseen taikka virasta erotettavaksi.

148 §.

Jos joku omavaltaisesti on ottanut kuljetuskyydin tai asunnon sotaväkeä majoitettaessa taikka muuten ryhtynyt sellaiseen toimeen, jolla maan asukkaita laittomasti rasitetaan, tuomittakoon, ellei teosta yleisen lain mukaan seuraa ankarampaa rangaistusta, järjestysrangaistukseen taikka vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

149 §.

Jos joku, joka virkansa puolesta tai erityisen määräyksen nojalla on toimittanut sotajoukon tarkastuksen taikka tarkastanut linnoituksen, laivan, sotavaraston tai kruunun puolesta tehdyn työn, on jättänyt tekemättä syytteen viasta tai puutteesta, joka tarkastuksessa on tullut hänen tietoonsa, tai sen oikaisematta tahi ilmoittamatta siitä asianomaiselle viranomaiselle, tuomittakoon virasta erotettavaksi tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Jos se tapahtui omanvoitonpyynnöstä tai muuten luvattomassa tarkoituksessa, taikka jos hän sodan aikana tai kun sota hänen tietensä oli pian odotettavissa on tahallaan salannut olennaisia puutteita, joista sotavoimalle on aiheutunut huomattava vahinko tai vaara, rangaistakoon kuritushuoneella enintään kahdeksaksi vuodeksi tai viraltapanolla. Syyllinen julistettakoon myöskin, kun asianhaarat antavat siihen aihetta, kelvottomaksi maan palvelukseen.

150 §.

Jos päällikkö, asianomaisetta valtuutuksetta, tekee valtakunnan liittolaiseen tai puolueettomaan valtioon kohdistuvan teon, joka, vaikkei se ole julkinen vihollisteko, kuitenkin on kansainvälisen oikeuden tai voimassa olevan sopimuksen vastainen, tuomittakoon, elleivät sotaolot ole välttämättömästi vaatineet sellaista toimenpidettä, viralta pantavaksi tai menettämään hänelle uskotun toimen.

Päällikkö, joka omavaltaisesti asevoimalla ahdistaa sellaisen valtion joukkoja tai asukkaita taikka, sittenkun rauha tai aselepo vihollisen kanssa on tehty ja päällikölle on siitä asianmukaisella tavalla annettu tieto, ei lopeta sotatoimia, on tuomittava kuolemanrangaistukseen taikka kuritushuoneeseen elinkaudeksi tai vähintään kuudeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

151 §.

Jos sotilas ilman laillista syytä on vanginnut tai vangituttanut jonkun, tuomittakoon yleisessä laissa laittomasta vangitsemisesta säädettyyn rangaistukseen ja rikos katsottakoon tehdyksi raskauttavissa olosuhteissa.

Jos sotilas toimittaessaan tai toimituttaessaan vangitsemisen on jättänyt noudattamatta säädettyä järjestystä, tuomittakoon, vaikkakin vangitseminen on tapahtunut laillisesta syystä, järjestysrangaistukseen.

152 §.

Jos joku ilmoituksessa tai muussa toimensa puolesta antamassaan kirjoituksessa tahallaan antaa väärän tai puutteellisen tiedon, tuomittakoon, ellei siitä tässä laissa ole erityistä rangaistusta säädetty, viralta pantavaksi tai vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi.

Jos hän ei sitä tee tahallaan, rangaistakoon niinkuin 157 §:ssä sanotaan.

153 §.

Jos joku muuten toimensa nojalla ryhtyy johonkin toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta tai johon hän ei ole ylemmältä päällystöltä saanut määräystä, tuomittakoon, ellei rikoksesta ole tässä tai yleisessä laissa erityistä rangaistusta säädetty, järjestysrangaistukseen taikka vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Jos sitä tehtäessä on käytetty asetta tai sotavoimaa, rangaistakoon syyllistä kuritushuoneella enintään kolmeksi vuodeksi tai viraltapanolla, ellei samalla tehdystä muusta rikoksesta ole tämän tai yleisen lain mukaan tuleva ankarampaa rangaistusta. Upseeri, alipäällystöön kuuluva sotilas tai siviilivirkamies on myös, kun asianhaarat antavat siihen aihetta, julistettava kelvottomaksi maan palvelukseen.

154 §.

Joka sotalaitokselle toimitettavia tarvikkeita tarkastettaessa tai vastaanotettaessa tekee estelyjä, vaikka tarvikkeet ovat sovittujen ehtojen ja annettujen näytteiden mukaisia, taikka aiheettomasti kieltäytyy tai vaadittaessa vetäytyy antamasta kuittia siitä, mikä on sopimuksenmukaisesti toimitettu, tuomittakoon järjestysrangaistukseen taikka, jos se on tapahtunut omanvoitonpyynnöstä, kuritushuoneeseen enintään kolmeksi vuodeksi tai vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.

155 §.

Joka tarpeettomasti, mukanaan tulta tai tulenarkoja esineitä, menee johonkin paikkaan, jossa säilytetään tai valmistetaan sotatarpeita, taikka, kun sellaiseen paikkaan on mentävä, jättää käyttämättä määrättyjä varokeinoja tai siellä polttaa tupakkaa taikka muulla tavoin varomattomasti pitelee tulta tai tulenarkaa ainetta, tuomittakoon järjestysrangaistukseen taikka vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Jos niin tapahtuu laivalla, rangaistakoon vankeudella enintään kolmeksi vuodeksi.

156 §.

Jos lääkäri, haavuri tai muu sotaväen sairashoitokuntaan kuuluva henkilö on syypää huolimattomuuteen sairaiden tai haavoittuneiden hoitamisessa taikka on sairashoitolaitokseen ottanut tietensä terveen henkilön, joka sairautta teeskennellen tahtoo päästä palvelusta toimittamasta, tuomittakoon järjestysrangaistukseen taikka virasta erotettavaksi tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

157 §.

Jos upseeri, alipäällystöön kuuluva sotilas tai sotaväkeen kuuluva siviilivirkamies on muulla kuin edellä tässä laissa säädetyllä tavalla rikkonut tai jättänyt täyttämättä hänelle kuuluneen virkavelvollisuuden ja jos sellaisesta virkarikoksesta on yleisessä laissa määrätty erityinen rangaistus, tuomittakoon hänet siihen rangaistukseen.

Jos erityistä rangaistusta ei ole säädetty, tuomittakoon rikollinen, milloin rikos on tehty omanvoitonpyynnöstä tai muuten tahallisesti, virasta erotettavaksi tai vankeuteen taikka järjestysrangaistukseen. Jos rikos tehtiin huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai muusta tuottamuksesta, tuomittakoon syyllinen vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi taikka järjestysrangaistukseen; jos hän ei siitä ota ojentuakseen, voidaan hänet sitäpaitsi tuomita virasta erotettavaksi.

Jos joku miehistöstä on muulla kuin edellä tässä laissa säädetyllä tavalla jättänyt täyttämättä sen palvelusvelvollisuuden, joka ohjesääntöjen tai erityisten määräysten mukaan on hänelle kuulunut tai ollut olosuhteiden vaatima, rangaistakoon niinkuin 2 momentissa on sanottu.

Jos rikos, josta tässä pykälässä mainitaan, on sodan aikana aikaansaanut viivytystä tai haittaa sotaväen varustamisessa tarvikkeilla tahi vahingoittanut sotatoimia, tuomittakoon rikollinen viraltapannuksi tai kuritushuoneeseen korkeintaan neljäksi vuodeksi.

158 §.

Sotatuomarin ja sotaylituomarin tuomarinviran toimittamisessa tekemät virheet rangaistaan yleisen lain mukaan sekä lääkärin- tai eläinlääkärintointa koskevien sääntöjen rikkomiset, joihin sotilaslääkärit ja sotilaseläinlääkärit ovat syypäät, samojen perusteiden mukaan kuin muun lääkärin tai eläinlääkärin tekemät samanlaiset virheet.


Katso myös[muokkaa]