Asetus jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta (1957)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 334/1957.


A s e t u s
jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta.
Annettu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1957.
_______________


  Maatalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään jäkälän maastaviennistä 4 päivänä kesäkuuta 1931 annetun lain (203/31) 6 §:n nojalla:

1 §.

Jäkälän maastaviennin tarkastuksesta huolehtii metsähallitus, joka sitä varten määrää viralliset tarkastajat.

Tulliviranomaisten tulee valvoa, että vientijäkälä on ennen maasta vientiä asianmukaisesti tarkastettu ja vietäväksi hyväksytty.

2 §.

Maasta älköön vietäkö jäkälää, josta vientilaatikossa on yli 10 % alle 8 senttimetrin pituista tahi joka on tumman- tai vihreänharmaata, likaista tai homeista taikka josta ei ole erotettu multaa, puun oksia, havunneuloja ja muuta siihen kuulumatonta.

Luonnonkosteaksi vientijäkäläksi älköön myöskään hyväksyttäkö ennen 1 päivää syyskuuta koottua jäkälää, ellei metsähallitus hakemuksesta ole antanut siihen suostumustaan.

3 §.

Luonnonkostea vientijäkälä on pakattava siisteihin ja tarkoituksenmukaisiin, kuorettomasta laudasta valmistettuihin vientilaatikkoihin. Laatikoissa saa kansi- ja pohjalautojen välinen rako olla enintään 10 millimetriä ja sivulautojen välinen rako enintään 25 millimetriä. Laatikon tulee sisämitoiltaan olla joko 68.5 X 45.5 X 43.0 tai 68.5 X 45.5 X 21.5 tahi 68.5 X 45.5 X 11.0 senttimetriä, mistä mitoista saadaan poiketa enintään 5 %.

Kuivattu vientijäkälä on pakattava pahvi- tai muihin tarkoituksenmukaisiin laatikkoihin, joiden laadun ja koon metsähallitus vahvistaa.

4 §.

Viejän on jokaisen vientilaatikon päähän merkittävä metsähallituksen häntä varten hyväksymä vientimerkki.

5 §.

Maasta vietävä jäkälä on joko Helsingin, Turun tai Oulun satamassa viejän toimesta tarkastusta varten sijoitettava sopivaan, tarkastajan ja satamaviranomaisten hyväksymään tarkastuspaikkaan.

Erityisistä syistä voi metsähallitus määrätä maasta vietävän jäkälän tarkastamisen suoritettavaksi muissakin kuin edellä mainituissa tarkastuspaikoissa.

Viejän tulee ennen tarkastuksen alkamista saattaa tavara vientikuntoon ja asettaa tarkastajan käytettäväksi tarkastuksessa tarpeelliset apulaiset sekä järjestää laatikot ja tavaran pakkaus niin, etteivät ne estä tai huomattavasti vaikeuta tarkastuksen asianmukaista ja nopeata suorittamista.

6 §.

Kunkin lähetyksen tarkastuksen toimittaa yksi tarkastaja. Viejä voi kuitenkin vaatia, että tarkastuksen toimittaa kaksi tarkastajaa.

Tarkastajan on ryhdyttävä tarkastukseen 24 tunnin kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä. Tarkastus on, mikäli mahdollista, toimitettava päiväsaikaan.

7 §.

Viejän tulee merkkien käytössä, jäkälän pakkauksessa ja lajittelussa sekä muissa vientiä koskevissa toimenpiteissä noudattaa metsähallituksen ja tarkastajain antamia ohjeita.

Tarkastajain on ilmoitettava jäkälänviennissä ehkä havaituista epäkohdista metsähallitukselle.

Tarkemmat ohjeet tarkastajille antaa tarvittaessa metsähallitus.

8 §.

Kustakin lähetyksestä on jokainen laatikko erikseen tarkastettava.

Tarkastuksessa on todettava:

1) että jäkälä laadultaan ja puhtaudeltaan täyttää 2 §:ssä mainitut vaatimukset;

2) että vientilaatikko valmistustavaltaan ja mitoiltaan täyttää 3 §:ssä mainitut vaatimukset ja on täyteen pakattu; sekä

3) että laatikossa on viejälle asianmukaisesti vahvistettu vientimerkki.

9 §.

Tarkastetun ja vietäväksi hyväksytyn jäkälälaatikon merkitsee tarkastaja seuraavanlaisella 20 senttimetriä pitkällä ja 4.5 senttimetriä korkealla tarkastusleimalla: [kuva tarkastusleimasta]

10 §.

Viejän on tarkastustilaisuudessa suoritettava tarkastajalle palkkiona 11 markkaa kultakin sisämitoiltaan 68.5 X 45.5 X 43.0 senttimetriä olevalta sekä 8 markkaa kultakin sisämitoiltaan 68.5 X 45.5 X 21.5 tai 68.5 X 45.5 X 11.0 senttimetriä olevalta tarkastetulta laatikolta, kuitenkin vähintään 2 000 markkaa toimitusta varten käytetyltä päivältä.

Tästä määrästä on tarkastajan tilitettävä metsähallitukselle tarkastuksen valvonnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi 3 markkaa laatikolta.

Milloin tarkastaja, joka ei asu tarkastuspaikkakunnalla, matkustaa tarkastusta toimittamaan, tulee viejän tarkastajalle suorittaa 1 momentissa tarkoitetun palkkion lisäksi päivärahaa matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta annetun asetuksen II luokan mukaan.

11 §.

Tarkastuksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään:

1) toimituspaikka ja -aika;

2) viejän nimi ja merkki;

3) tarkastettavaksi jätettyjen laatikoiden lukumäärä;

4) tarkastuksen tulos, jolloin erityisesti on mainittava hylätyissä laatikoissa olleessa jäkälässä tai sen pakkauksessa todetut virheet; sekä

5) tarkastuspalkkion määrä.

Pöytäkirja on tarkastajan ja viejän allekirjoitettava, ja on siitä viejälle viipymättä annettava oikeaksi todistettu jäljennös.

12 §.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maatalousministeriö.

13 §.

Tällä asetuksella kumotaan jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta 26 päivänä syyskuuta 1941 annettu asetus (696/41) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.


Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1957.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.


Ministeri Matti Lepistö.


Katso myös[muokkaa]