Asetus merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 807/1971.


A s e t u s
merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden
palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista.
Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1971.
_______________


    Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain 252 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1967 annetussa laissa (237/67):

1 §.

Milloin merilain 251 §:ssä tarkoitetulle asiantuntijalle on merilain 252 §:n tai muun säännöksen nojalla suoritettava palkkiota valtion varoista, saa hän palkkiona jokaiselta istuntopäivältä, jona hän on avustanut tuomioistuinta jutun käsittelyssä tai meriselityksen vastaanottamisessa, 50 markkaa. Lisäksi asiantuntija saa kirjallisesta lausunnosta erityisen palkkion, jonka tuomioistuin harkintansa mukaan määrää.

Jos asiantuntija on toiselta paikkakunnalta tai jos hän muuten tuomioistuimen määräyksestä on tehnyt matkan, saa hän matkakustannusten korvausta ja päivärahaa virkamatkasta suoritettavista vastaavista korvauksista voimassa olevien säädösten toisen matkustusluokan mukaan.

2 §.

Kun tuomioistuin on määrännyt maksettavaksi 1 §:ssä tarkoitetun tai merilain 254 §:n mukaisen palkkion tai korvauksen, on puheenjohtajan annettava asialliselle maksutta todistus tuomioistuimen ratkaisusta. Palkkio ja korvaus on maistraatin tai nimismiehen toimesta heti todistusta vastaan maksettava sille, jolle se on määrätty.

Mainittujen palkkioiden etumaksuista ja saatujen varojen tilityksessä on noudatettava, mitä valtion varoista rikosjutuissa todistajille maksettavasta palkkiosta on säädetty.

3 §.

Jos asianosainen on velvoitettu valtiolle korvaamaan, mitä asiantuntijalle on määrätty maksettavaksi, on tuomioistuimen viipymättä lähetettävä päätöksestä jäljennös lääninhallitukselle, jonka on ryhdyttävä toimenpiteisiin maksetun määrän perimiseksi.

4 §.

Tällä asetuksella kumotaan 9 päivänä kesäkuuta 1939 annettu asetus korvauksesta, joka yleisistä varoista on maksettava asiantuntijoille eräitä merioikeusjuttuja käsiteltäessä ja meriselitystä vastaanotettaessa (174/39), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1971.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Kauppa- ja teollisuusministeri Gunnar Korhonen


Katso myös[muokkaa]