Asetus merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen säädöskokoelma 1539/1991


A s e t u s
merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden
palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista
annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991
_______________


    Oikeusministerin esittelystä

muutetaan merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista 26 päivänä marraskuuta 1971 annetun asetuksen (807/71)   1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1985 annetussa asetuksessa (400/85), seuraavasti:

1 §

Milloin merilain 251 §:ssä tarkoitetulle asiantuntijalle on merilain 252 §:n tai muun säännöksen nojalla suoritettava palkkiota valtion varoista, saa hän jokaiselta istuntopäivältä, jona hän on avustanut tuomioistuinta jutun käsittelyssä tai meriselityksen vastaanottamisessa, palkkion, jonka määrän vahvistaa oikeusministeriö saatuaan valtiovarainministeriön lausunnon. Lisäksi asiantuntija saa kirjallisesta lausunnosta erityisen palkkion, jonka tuomioistuin harkintansa mukaan määrää.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_______________


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.
Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Oikeusministeri Hannele Pokka