Asetus merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista annetun asetuksen muuttamisesta 1985

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen säädöskokoelma 400/1985


A s e t u s
merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden
palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista
annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1985
_______________


    Oikeusministerin esittelystä muutetaan merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista 26 päivänä marraskuuta 1971 annetun asetuksen (807/71)   1 §:n 1 momentti sekä 2 ja 3 §, näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1976 annetussa asetuksessa (172/76) näin kuuluviksi:

1 §

Milloin merilain 251 §:ssä tarkoitetulle asiantuntijalle on merilain 252 §:n tai muun säännöksen nojalla suoritettava palkkiota valtion varoista, saa hän palkkiona 150 markkaa jokaiselta istuntopäivältä, jona hän on avustanut tuomioistuinta jutun käsittelyssä tai meriselityksen vastaanottamisessa. Lisäksi asiantuntija saa kirjallisesta lausunnosta erityisen palkkion, jonka tuomioistuin harkintansa mukaan määrää.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 §

Tuomioistuimen valtion varoista maksettavaksi määräämät 1 §:ssä tarkoitetut tai merilain 254 §:n mukaiset palkkiot ja korvaukset suorittaa oikeusministeriö. Sitä varten asiantuntijan on annettava tuomioistuimelle lasku kahtena kappaleena, joista toisen kappaleen tuomioistuin toimittaa hyväksymismerkinnöin edelleen oikeusministeriölle maksatusta varten.

3 §

Jos asianosainen on velvoitettu valtiolle korvaamaan, mitä asiantuntijalle on määrätty maksettavaksi, on tuomioistuimen merkittävä valtiolle perittävä määrä sakkoluetteloon tai päätösilmoitukseen ja annettava korvausvelvolliselle tilillepanokortti maksamista varten.

_______________


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1985.
Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1985


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Oikeusministeri Christoffer Taxell