Asetus muutoksista asetukseen, joka sisältää tarkempia säännöksiä Korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain täytäntöönpanemisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 267/1973.


A s e t u s
muutoksista asetukseen, joka sisältää tarkempia säännöksiä
Korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918
annetun lain täytäntöönpanemisesta.
Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1973.
_______________


  Oikeusministerin esittelystä muutetaan tarkempia säännöksiä Korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain täytäntöönpanemisesta sisältävän, samana päivänä annetun asetuksen nimike sekä sen 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 3 momentti, 8 § ja 15 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä joulukuuta 1957 annetussa asetuksessa (414/57), sekä lisätään asetukseen uusi 6 a § seuraavasti:


A s e t u s
korkeimmasta oikeudesta.


6 §.

- - - - - - - - - - - - - - -

Korkeimmassa oikeudessa on kirjaaja, lähettäjä ja osastosihteeri sekä konekirjoittajia ja vahtimestareita.

- - - - - - - - - - - - - - -

6 a §.

Kelpoisuusehtona kirjaajan virkaan on alempi oikeustutkinto, lähettäjän virkaan alempi oikeustutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä osastosihteerin virkaan siihen soveltuva tutkinto ja perehtyneisyys tilinpitoon.

7 §.

- - - - - - - - - - - - - - -

Korkeimman oikeuden presidentti nimittää konekirjoittajat ja vahtimestarit sekä ottaa muut kansliassa tarvittavat toimenhaltijat ja tilapäiset toimihenkilöt.

8 §.

Kirjaaja vastaanottaa ja kirjaa korkeimpaan oikeuteen saapuvat kirjeet ja asiakirjat, antaa diaari- ja lainvoimaisuustodistuksia sekä pitää asianomaisten saatavina ja lähettää oikeuden toimituskirjat ja kirjeet.

Lähettäjän ja osastosihteerin tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

15 §.

Esittelijäneuvokselle, oikeussihteerille ja muulle esittelijälle myöntää virkavapautta korkein oikeus, esittelijäneuvokselle ja oikeussihteerille kuitenkin yhteensä enintään kolmen kuukauden ajaksi vuodessa. Jos esittelijäneuvos tai oikeussihteeri tarvitsee virkavapautta enemmän, on korkeimman oikeuden lähetettävä virkavapausanomus oman lausuntonsa ohella valtioneuvoston ratkaistavaksi.

- - - - - - - - - - - - - - -

Virkavapautta kirjaajalle, lähettäjälle ja osastosihteerille samoin kuin konekirjoittajalle, vahtimestarille ja muulle toimenhaltijalle sekä tilapäiselle toimihenkilölle, ei kuitenkaan ylimääräiselle esittelijälle, myöntää korkeimman oikeuden presidentti, jonka asiana myös on sijaisen määrääminen hoitamaan tässä tarkoitettua virkaa tai tointa.


Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1973.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Oikeusministeri Matti Louekoski