Asetus puolukkain maastaviennistä annetun lain soveltamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 268/1934.


A s e t u s
puolukkain maastaviennistä annetun lain soveltamisesta.
Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1934.
_______________


Puolukkain maastaviennistä tänään annetun lain 6 §:n nojalla säädetään v. t. maatalousministerin esittelystä seuraavaa:

1 §.

Puolukkain maastaviennin virallisesta tarkastuksesta huolehtivat metsähallitus ja lähinnä sen määräämät tarkastajat, joiden tulee viejän tai hänen edustajansa läsnäollessa toimittaa maasta vietävien puolukkain tarkastus Helsingin, Turun, Viipurin ja Vaasan satamissa sekä erityisestä anomuksesta myöskin Tornion asemalla.

Tarkastajana älköön toimiko henkilö, joka harjoittaa puolukkakauppaa taikka joka on puolukkakauppaa harjoittavan kotimaisen tai ulkomaisen liikkeen edustajana tai palveluksessa.

Kunkin lähetyksen tarkastuksen toimittaa yksi tarkastaja, ellei viejä tai hänen edustajansa vaadi, että se on kahden tarkastajan toimitettava.

Tarkastajan tulee varustaa tarkastamansa laatikot virallisella tarkastusmerkillä ja tarkastuspäivämäärällä sekä valvoa, että laatikossa on viejän merkki ja lähetyksen numero.

Tulliviranomaisten tulee valvoa, että maasta vietävät puolukkalähetykset ovat tarkastajain vietäväksi hyväksymät ja että vienti ilman uusintatarkastusta ei saa tapahtua tässä asetuksessa määrätyn ajan umpeenkuluttua.

2 §.

Maasta vietävien puolukkain tulee olla marjanvarsissa kypsyneitä taikka poimittuja hiukan ennen täyttä kypsymistä.

Maasta älköön vietäkö laatikkopuolukkaa, jossa on puolikypsiä eli puolipunaisia marjoja tahi jossa on ruskeita, mustia tahi muuten pilaantuneita tai pieniä alle 5 mm läpimittaisia marjoja tahi jota ei ole puhdistettu marjanlehdistä, puunoksista, havunneulasista ja muusta siihen kuulumattomasta.

Maasta vietävä laatikkopuolukka on virallisessa tarkastuksessa luokiteltava kolmeen luokkaan:

erikoisen hyvä puolukka (punainen leima), joka on kuivaa, pyörivää ja muuten moitteetonta,

hyvä puolukka (sininen leima), joka on hiukan kosteaa, mutta muuten ehjää ja kunnollista, ja

säilykepuolukka (musta leima), joka on kosteaa ja jonkin verran pehmentynyttä.

3 §.

Maasta vietävä laatikkopuolukka on pakattava siisteihin ja tarkoituksenmukaisiin vientilaatikoihin, jotka on valmistettu kuorettomasta laudasta ja joiden päätylaudat on höylätty, ja tulee laatikon, joka sisältää 25 kg puolukoita, sisämitan olla 650 X 500 X 150 mm. Laatikon sivujen, pohjan, väliseinän, kannen ja päätyjen tulee olla ½" vahvuisesta laudasta sekä nurkkavahvikkeiden ½" X 2" säleestä. Nostoripojen ja kannen poikkipienojen tulee olla ½" X 1½" säleestä ja kannen rakojen 10 mm levyisiä. Naulojen on oltava 2" pituisia.

Laatikon, joka sisältää 12.5 kg puolukoita, sisämittojen tulee olla 650 X 450 X 100 mm. Laatikon sivujen, pohjan ja kannen tulee olla 3/8" vahvuisesta laudasta, päätyjen ja väliseinien ½" vahvuisesta laudasta sekä nurkkavahvikkeiden ½" X 2" säleestä. Nostoripojen ja kannen poikkipienojen tulee olla ½" X 1½" säleestä ja kannen rakojen 10 mm levyisiä sekä naulojen 1½" pituisia.

Nostorivat asetetaan laatikon päiden yläreunaan tarpeellisen tilan varaamiseksi leimalle ja muille merkeille laatikon päässä.

4 §.

Jokaisen vientilaatikon päähän on viejän toimesta ennen tarkastusta pantava viejän merkki ja sen puolukkalähetyksen juokseva numero, johon laatikko kuuluu.

Tarkastetun ja vietäväksi hyväksytyn puolukkalaatikon leimaa tarkastaja leimasimella, jonka väri ilmaisee puolukan laatuluokan. Punainen leima merkitsee erikoisen hyvää puolukkaa, sininen leima hyvää puolukkaa ja musta leima säilykepuolukkaa. Leimasta tulee selvitä myös tarkastuspäivämäärä.

Leimasimen tekstissä on oleva sanat:

Finnische Preisselbeeren
Unter staatlicher Kontrolle
Tarkastettu ..../.... 19....

Puolukkalähetykset, joita ei ole viiden päivän kuluessa tarkastuksesta viety maasta, on tarkastettava uudestaan. Aikaisempi tarkastusleima on siinä tapauksessa tehtävä mitättömäksi.

5 §.

Maasta vietävä puolukka on vientisatamissa viejän toimesta sijoitettava sopivaan tarkastajain ja satamaviranomaisten hyväksymään tarkastuspaikkaan.

Viejän tulee ennen tarkastuksen aloittamista saattaa tavara vientikuntoon ja asettaa tarkastajan käytettäväksi tarpeelliset apuhenkilöt sekä järjestää laatikot ja tavaran pakkaus niin, ettei tarkastuksen asianmukainen ja nopea suorittaminen esty tahi huomattavasti vaikeudu.

Viejän tulee tarkastajalle suorittaa palkkiota koko lähetyksen laatikkoluvusta 30 penniä laatikolta ehdolla, että kunkin lähettäjän tarkastettavaksi jätettyjen laatikoiden lukumäärä tarkastuspäivänä on vähintään 400. Jos laatikkomäärä on sitä pienempi, on alin tarkastuspalkkio 120 markkaa. Palkkio maksetaan tarkastustilaisuudessa, ja sen määrä merkitään tarkastuspöytäkirjaan.

Tarkastajan tulee suorittaa 7 penniä jokaiselta tarkastamaltaan laatikolta metsähallitukselle sille tarkastuksen valvonnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi.

6 §.

Tarkastuksessa hylätyn puolukan on viejä oikeutettu uudelleen pakkaamaan ja esittämään tarkastettavaksi.

7 §.

Tarkastajan on ryhdyttävä suorittamaan tarkastusta ilmoituksen saatuaan ilman viivytystä siinä järjestyksessä, missä lähettäjät ovat ilmoituksensa tehneet. Tarkastus toimitetaan, mikäli mahdollista, päiväsaikaan.

Tarkastajain osoitteet ja mahdolliset puhelinnumerot ilmoittaa metsähallitus pyydettäessä.

8 §.

Vietäväksi aiotuista puolukkalähetyksistä tarkastetaan kaikki laatikot.

Tarkastuksessa on todettava

että puolukka on laadultaan ja puhtaudeltaan sellaista kuin edellä 2 §:ssä on sanottu;
että laatikko on mitoiltaan sellainen kuin edellä 3 §:ssä on sanottu;
että se sisältää ilmoitetun nettomäärän marjoja; ja
että laatikossa on viejän merkki ja numero, joka osoittaa kyseellisen lähettäjän vietäväksi ilmoitettujen puolukkalähetysten juoksevan numeron laivauskauden alusta alkaen.
9 §.

Tarkastuksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään:

toimituspaikka ja aika;
viejän nimi ja merkki;
tarkastettavaksi jätettyjen laatikoiden lukumäärä ja lähetyksen numero;
arvostelun tulos ja tavarassa tai pakkauksessa ehkä ilmenneet virheet; sekä
tarkastuspalkkion määrä.

Tarkastajan ja viejän edustajan allekirjoittamista pöytäkirjoista saakoon viejä viipymättä kaksi jäljennöstä.

10 §.

Viejän tulee merkkien käytössä, puolukan pakkauksessa ja muissa vientiä koskevissa toimenpiteissä noudattaa metsähallituksen ja tarkastajain antamia ohjeita.

Tarkastajain on ilmoitettava puolukanviennissä mahdollisesti esiintyvistä epäkohdista metsähallitukselle.

Tarkemmat ohjeet tarkastajille antaa tarvittaessa metsähallitus.

11 §.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1934.


Helsingissä, 9 päivänä kesäkuuta 1934.


Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.


V. t. maatalousministeri K. E. Linna.