Asetus sen asetuksen muuttamisesta, joka sisältää lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 349/1928.


A s e t u s
sen asetuksen muuttamisesta, joka sisältää lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista
ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta.
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1928.
__________


  Oikeusministerin esittelystä säädetään täten, että 30 päivänä huhtikuuta 1920 annetun asetus, joka sisältää lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta, 11, 16 ja 21 asetuksessa 20 päivältä kesäkuuta 1924 sekä 17, 20, 22 ja 23 § muutetaan näin kuuluviksi:

11 §.

  Sotatuomioistuimen on pidettävä samanlaisia rangaistus- ja sakkoluetteloja kuin yleisten oikeuksienkin ja niistä asianomaisille viranomaisille lähetettävä, mikäli tässä asetuksessa ei toisin säädetä, samanlaisia otteita.

  Sotaoikeuden rangaistusluetteloon merkittäköön myöskin sotaoikeuden tuomitsemat järjestysrangaistukset.

  Sotatuomioistuinten laadittavista rikosilmoituksista ja sotaoikeuden tuomioluettelosta sekä niiden lähettämisestä on erikseen säädetty.

16 §.

  Kun sotaylioikeus antaa vapaus- tai järjestysrangaistusta määräävän päätöksen, on, paitsi asiallisille annettavia kappaleita päätöstä, jäljennös siitä täytäntöönpanoa varten lähetettävä 15 §:ssä tarkoitetulle päällikölle, kun päätös koskee sotaväkeen kuuluvaa henkilöä, mutta jos päätös koskee muuta henkilöä, maaherran välityksellä sen paikkakunnan kruununvoudille tai maistraatille, jossa sotaoikeuden päätös on julistettu, taikka kun asia ei ole ollut sotaoikeudessa, sen paikkakunnan maistraatille, missä sotaylioikeus on.

17 §.

  Kun 15 ja 16 §:ssä mainittu täytäntöönpanokirja on saapunut päällikölle taikka kruununvoudille tai maistraatille, on se heti lähetettävä täytäntöönpantavaksi sotilasvankilan päällikölle, jos se koskee sellaisessa vankilassa säilytettyä vangittua, tai yleisen vankilan johtajalle, jos vangittua pidetään tällaisessa vankilassa. Jos täytäntöönpanokirja koskee sotilashenkilöä, jota ei pidetä vangittuna, lähetettäköön se hänen lähimmälle päällystölleen, ja jos se koskee muuta vapaana olevaa henkilöä, maaherran välityksellä asianomaiselle kruununvoudille tahi maistraatille. Kaikissa näissä tapauksissa tulee mainittujen viranomaisten viipymättä toimittaa täytäntöönpanokirjasta tuomitulle tieto, jos se on täytäntöönpanoa varten tarpeen.

20 §.

  Jos vapausrangaistusta määräävän päätöksen täytäntöönpano on vangin suostumuksella alkanut ennenkuin päätös on saanut lainvoiman, ja jos hänet valituksen johdosta tuomitaan kovempaan rangaistukseen, on vanki, sittenkuin hän 18 §:ssä mainitulla tavalla on suostunut kärsimään kovemman rangaistuksen taikka jälkimmäinen päätös on saanut lainvoiman, viipymättä toimitettava tätä rangaistusta kärsimään. Sen sotilasvankilan päällikön tai vankilanjohtajan, jonka on pantava kovempi rangaistus täytäntöön, tulee tällöin lain mukaan lukea vangin hyväksi se aika, minkä hän on lievempää rangaistusta kärsinyt.

  Jos vanki on päästetty vapaaksi ennenkuin jälkimmäinen päätös asiasta oli tullut, ilmoittakoon sotilasvankilan päällikkö tai vankilanjohtaja sen asianomaiselle joukko-osaston tahi laivastoasemapaikan päällikölle taikka, milloin vangittu ei ole sotilashenkilö, 16 §:ssä mainitulle täytäntöönpanevalle viranomaiselle. Tämä toimittakoon sitten vapaaksi päästetyn rangaistusta kärsimään siinä järjestyksessä, kuin on säädetty henkilöstä, jota ei pidetä vangittuna.

21 §.

  Päällikkö, joka mainitaan 15 §:ssä, on velvollinen pitämään luetteloa 17 §:ssä sanotuista täytäntöönpanoasioista ja siihen merkitsemään päivän, jolloin täytäntöönpanokirja saapui, tuomitun nimen, arvon tahi ammatin ja kotipaikan, rikoksen ja rangaistuksen ynnä muut rangaistusseuraamukset sekä milloin ja missä oikeudessa rangaistus on tuomittu, niin myös pidetäänkö tuomittu vangittuna. Se toimenpide, johon asiassa on ryhdytty, sekä päivä, jolloin se tapahtui, tahi sattunut este on niinikään luetteloon merkittävä. Kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen lopusta on päällikön lähetettävä sotaviskaalille jäljennös luettelosta.

  Sotaviskaalin tulee kolmen kuukauden kuluessa jokaisen vuosineljänneksen lopusta lähettää kaikki siltä neljännekseltä saapuneet jäljennökset oikeuskanslerille, merkiten niihin ne toimenpiteet, joihin jäljennösten tarkastus on antanut aihetta.

22 §.

  Sotatuomari on velvollinen jokaiselta kuukaudelta täytäntöönpanoa varten antamaan otteen sotaoikeuden sakkoluettelosta sen paikkakunnan kruununvoudille tai maistraatille, jossa sotatuomioistuimen päätös on julistettu, todistusta vastaan, joka sotatuomarin on ennen seuraavan kuukauden loppua sotaviskaalille lähetettävä. Jos sakkoja ei ole kenellekään tuomittu sinä aikana, jolta sakkoluettelonote olisi täytäntöönpantavaksi annettava, ilmoitettakoon sekin sotaviskaalille sanotun ajan kuluessa.

  Sotaylioikeuden sakkoluettelonote edelliseltä kuukaudelta on kuukauden kuluessa lähetettävä 16 §:ssä mainitulle kruununvoudille tai maistraatille täytäntöönpantavaksi.

23 §.

  Sotatuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon tilittämisestä olkoon muuten soveltuvin kohdin noudatettavana, mitä on säädetty yleisen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta ja tilittämisestä.

  Sotatuomarin tulee noudattaa myöskin, mitä alioikeuden sakko- ja rangaistusluettelonotteiden lähettämisestä maaherralle ja oikeuskanslerille on säädetty.

__________


  Tämä asetus tulee heti voimaan, kuitenkin niin, että jo vireillä olevissa virka-apuasioissa on noudatettava nykyään voimassa olevia säännöksiä.


Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1928.


Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.


Oikeusministeri Torsten Malinen.