Asetus sonnien laitumelle laskemisesta

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen suuriruhtinaanmaan asetuskokoelma 28.10.1915/72.


Armollinen Asetus
sonnien laitumelle laskemisesta.
Annettu Keisarillisessa Majassa, 28 (15) päivänä lokakuuta 1915.
_______________


Hänen Majesteettinsa Keisari on, Suomen Eduskunnan alamaisesta esityksestä, ollessaan Keisarillisessa Majassa 15 (28) päivänä lokakuuta 1915, suvainnut Armossa vahvistaa seuraavan Asetuksen sonnien laitumelle laskemisesta.

1 §.

Jos yhdeksää kuukautta vanhempi sonni lasketaan laitumelle, on se niin hoidettava, ettei se tule tilaisuuteen astua toisen lehmää tahi hiehoa ilman omistajan suostumusta.

2 §.

Ne, jotka käyttävät yhteistä laidunta, olkoot, jollei yksimielistä sopimusta heidän keskensä asiasta aikaansaada, henkilöluvun mukaan laskettavalla äänten enemmistöllä oikeutetut kuntakokouksessa päättämään saadaanko ja millä ehdoilla sonnia heidän yhteiselle laitumelleen laskea. Jos äänet jakaantuvat tasan, ratkaiskoon arpa.

Jos kunnan alueella on kaksi tai useampia eri aitauksilla eroitettuja tai muuten toisistaan erillään olevia yhteislaitumia, olkoot 1:ssä kohdassa mainittuun päätösvaltaan kuntakokouksessa osallisina vain ne karjanomistajat, jotka ovat oikeutetut kullakin laitumella käyttämään karjaa.

3 §.

Joka tahallaan rikkoo tämän asetuksen säännöksiä, vetäköön sakkoa enintään sata markkaa; jos rikkominen tapahtuu huolimattomuudesta, olkoon rangaistus sakkoa enintään viisikymmentä markkaa. Jos sonni havaitaan luvattomasti laitumelle päässeen, ilman että sitä on voitu välttää taikka tarkalla huolenpidolla estää, älköön siitä edesvastausta olko. Kaikissa näissä tapauksissa korvatkoon kuitenkin omistaja sen vahingon, jonka sonni parituksella toisen lehmän tahi hiehon kanssa on aikaansaanut; ollen omistajalla valta, jos toinen on ollut syynä siihen, että sonni on päässyt tilaisuuteen semmoista vahinkoa tekemään, syypäältä erikseen hakea korvausta. Jos sonni on jätetty toiselle joko vuokralle tahi muuten käytettäväksi, noudatettakoon haltijan suhteen mitä tässä omistajasta on säädetty.

4 §.

Vastoin tämän asetuksen säännöksiä laitumella vapaana kulkevan sonnin saakoon jokainen, jolla on syytä siitä vahinkoa pelätä, talteen ottaa ja luonansa pitää, kunnes hän, sopimuksen tahi uskottuin miesten harkinnan mukaan, on saanut korvauksen siitä vaivasta ja niistä kuluista, joita talteen ottaminen on tuottanut, tahi vakuus siitä on asetettu; ja noudatettakoon muuten siten talteen otetun sonnin suhteen mitä laitumelta otetusta kotieläimestä on säädetty 19 p:nä joulukuuta 1864 annetussa Armollisessa asetuksessa tilusten rauhoittamisesta vahinkoa vastaan kotieläimiltä.

5 §.

Tämän asetuksen säännösten rikkomisesta älköön virallinen syyttäjä syytettä tehkö, jollei asianomistaja ole ilmoittanut asiaa syytteeseen pantavaksi.

6 §.

Tämän asetuksen säännösten estämättä on noudatettava mitä tarttuvien kotieläintautien varalta on säädetty tahi säädetään.


Ministeri Valtiosihteeri W. Markoff.