Helsingin satamaradan kääntösiltojen järjestyssääntö

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 30/1903 sivut 15-18.

Keisarillisen Suomen Senaatin päätös,

sisältävä järjestyssäännön Helsingin satamaradalla olevain valtionrautateiden kääntösiltain käyttämisestä.

Keisarillisen Suomen Senaatille Armossa annetun vallan nojalla Keisarillinen Senaatti on, Rautatiehallituksen alamaisessa kirjeessä 1 p:ltä Huhtikuuta 1902 tekemästä esityksestä, nähnyt hyväksi noudatettavaksi vahvistaa seuraavan

Järjestyssäännön

Helsingin satamaradalla olevain valtionrautateiden kääntösiltain käyttämisestä.

I. Määräykset, joita on noudatettava kääntösillan kautta kulkiessa.

1 §.

Kääntösillan luo saavuttuaan on alus, ellei pätevää estettä ole, viivyttelemättä läpi laskettava. Kuitenkaan älköön kukaan siltavahdin poissa ollessa omin valloin avatko siltaa. Jos se kuitenkin avataan, vetäköön syyllinen sakkoa viisikymmentä markkaa ja korvatkoon vahingon, jos sitä on tapahtunut.

2 §.

Päällikkö on velvollinen hyvissä ajoin ennen kääntösillan luo tuloa hiljentämään vauhtia, niin ettei sillan kautta kulkiessa tapahdu sille vahinkoa, ja noudattakoon muuten voimassa olevaa satamajärjestystä ja satamapäällystön määräyksiä.

II Siltavahdin velvollisuudet.

3 §.

Siltavahdin tulee alttiisti ja kohteliaasti auttaa yleisöä kaikessa, mikä hänen virkatoimeensa kuuluu, sekä muuten tarkoin ja ehdottomasti noudattaa esimiestensä viran puolesta antamia käskyjä ja määräyksiä.

4 §.

Siltavahdin on katsottava, että hänen silmälläpitonsa alaisena oleva kääntösilta yleensä pidetään auki sekä suljetaan ja salvataan sopivaan aikaan ennen odotetun junan tuloa sekä jälleen avataan niin pian kuin mahdollista on, jotta liikenne sillan kautta ei estyisi kauvemmin kuin on tarpeellista.

Siltavahti älköön ilman asianomaista lupaa tahi asianomaisen esimiehen käskyä poistuko paikaltaan etemmäksi kuin että hän ilman viivytystä voipi palvella saapuvia junia.

5 §.

Siltavahti pitäköön tarkkaa huolta sillasta ja älköön salliko kenenkään kiinnittää siihen alusta; katsokoon myös ettei sillalle eikä siihen kuuluville esineille tapahdu vahinkoa laivain kautta tahi niiden miehistöjen syystä.

Jos vahinkoa tehdään tahi tätä ohjesääntöä muuten rikotaan niin että siitä saattaa aiheutua sakkoja tahi korvaamisen velvollisuutta, tulee siltavahdin viipymättä ilmoittaa se asianomaiselle satamapäällystölle, joka sen johdosta ryhtyköön toimiin vahingon arvioimiseksi ja korvaamiseksi niinkuin 9 § määrää.

6 §.

Siltavahti ei saa millään ehdolla uskoa sillan hoitoa syrjäiselle henkilölle.

III. Yleisiä määräyksiä.

7 §.

Kääntösilta on, milloin rautatieliikenne tai käymässä oleva korjaustyö ei estä, purjehdusaikana pidettävä auki alusten läpilaskemista varten koko vuorokausi umpeensa.

8 §.

Jokainen, joka tahallaan rikkoo kääntösillan tahi tekee sille vahinkoa, rangaistakoon voimassa olevan rikoslain mukaan ja korvatkoon vahingon. Huolimattomuudella aikaansaatetusta vahingosta vetäköön syyllinen sakkoa viisikymmentä markkaa ja korvatkoon myös vahingon.

9 §.

Kun vahinkoa on tehty, on se heti asianomaisen ratainsinöörin arvioitava siltavahdin ja kahden saapuville kutsutun jäävittömän miehen läsnä ollessa. Ne korvaukset, joihin marenkulkijat tämän järjestyssäännön mukaan saattavat itsensä vikapääksi, ovat, mikäli mahdollista, Satamakonttorin toimesta kannettavat ennenkuin laivan sallitaan lähteä satamasta sekä valtionrautateiden pääkassöörille jätettävät niin pian kuin on mahdollista.

10 §.

Jokainen, joka kääntösiltaa käyttää, olkoon velvollinen noudattamaan niitä tarkempia määräyksiä, joita Rautatiehallitus ehkä vastedes asiasta antaa.

11 §.

Merenkulkijalla, joka katsoo vahingonkorvausta itseltään perusteettomasti otetuksi, on valta, oikaisun saamiseksi siihen, kahden kuukauden kuluessa sen jälkeen haastattaa Rautatiehallitus asianomaiseen oikeuteen.

12 §.

Kanne näiden järjestyssääntöjen rikkomusten johdosta tehdään asianomaisessa järjestysasioita käsittelevässä oikeudessa.

13 §.

Tätä järjestyssääntöä pitää tarpeellinen määrä suomen-, ruotsin- ja venäjänkielisiä kappaleita aina olla siltavahtien huostassa ja Satamakonttorissa liikkeenkäyttäjille pyynnöstä maksuttomasti annettavaksi.

Tämä päätös on ilmoitettava Rautatiehallitukselle tiedoksi ja noudatettavaksi sekä asianomaisten tietoon saatettavaksi. Helsingissä, 27 p:nä Kesäkuuta 1903.

Kulkulaitostoimituskunnan Päällikkö, Senaattori O. Bergbom.

A. von Collan.