Keisarillisen Suomen Senaatin kirje maan kaikille Tuomiokapituleille, sisältävä ohjeita kuinka on menetteleminen niissä asioissa, jotka uuden hiippakuntajaon täytäntöön panemisen johdosta ovat siirrettävät toisesta Tuomiokapitulista toiseen

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokoelma 24.11.1896/44.


Keisarillisen Suomen Senaatin kirje
maan kaikille Tuomiokapituleille, sisältävä ohjeita kuinka on
menetteleminen niissä asioissa, jotka uuden hiippakuntajaon
täytäntöön panemisen johdosta ovat siirrettävät
toisesta Tuomiokapitulista toiseen.
Annettu Helsingissä, Marraskuun 24 p:nä 1896.
____________


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Korkeassa Nimessä,
Hänen Suomen Senaattinsa:


 Koska Hänen Keisarillinen Majesteettinsa armollisella asetuksella Lokakuun 8 päivältä 1895 on säätänyt että kirkollishallituksen hoitamiseksi Suomenmaan evankelis-lutherilaisissa seurakunnissa maa on jaettava neljään hiippakuntaan, joka hiippakuntajako pitää olla täytäntöön pantuna 1 päivänä Tammikuuta 1897, ja sen ohessa käskenyt Senaatin ryhtyä niihin valmistaviin toimiin, jotka tästä armollisesta säätämisestä aiheutuvat, on Keisarillinen Senaatti niiden asiain käyttelemisen suhteen, jotka sanotun hiippakuntajaon täytäntöön-panemisen johdosta ovat siirrettävät toisesta Tuomiokapitulista toiseen, tänä päivänä säätänyt:

että niissä asioissa, jotka Tammikuun 1 päivänä 1897 vielä ovat päättämättä tai riippuvat välitoimesta, Tuomiokapituli, jos asia koskee seurakuntaa, joka silloin on siirtynyt toiseen hippakuntaan,[1] lähettää asiakirjat viimemainitun hiippakunnan Tuomiokapitulille, kuitenkin, siinä tapauksessa että välitoimeen on ryhdytty, vasta sen jälkeen kuin välitoimi on suoritettu;

että nykyisen vuoden kuluessa avonaiseksi pantavat virat semmoisessa seurakunnassa, joka tulee Tammikuun 1 päivänä 1897 siirtymään toiseen hiippakuntaan, julistetaan haettaviksi sen Tuomiokapitulin luona, johon seurakunta siihen asti on kuulunut, ja tulee saman Tuomiokapitulin, jos virkaa ei ehditä täyttämään ennen Tammikuun 1 päivää 1897, heti hakemuskauden päätyttyä lähettää sisään-tulleet hakemuskirjat ja niihin kuuluvat asiapaperit käsiteltäviksi sen hiippakunnan tuomiokapitulille, johon seurakunta silloin on siirtynyt; ja

että viimemainitussa tapauksessa se Tuomiokapituli, joka on hakemukset vastaan-ottanut, on velvollinen semmoisen hakijan puolesta, joka on sen alla virkaa toimittanut tai seisonut sen katsannon alla, liittämään asiakirjoihin sellainen todistus kuin Kirkkolain 167 §:n viimeisessä kohdassa mainitaan.

Tämän saapi Keisarillinen Senaatti Teille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoittaa. Helsingissä, Marraskuun 24 päivänä 1896.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Korkeassa Nimessä,
Hänen Suomen Senaattinsa:


C. TUDEER.
AUGUST NYBERGH.
K. F. IGNATIUS.
LENNART GRIPENBERG.
O. GADD.
Z. YRJÖ-KOSKINEN.
J. G. SOHLMAN.
H. MOLANDER.
G. Von TROIL.
OSSIAN BERGBOM.


F. Nordlund.


Huomautukset[muokkaa]

  1. pitää olla hiippakuntaan