Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain 55, 58 ja 67 §:n muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 29/1926.

L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920
annetun lain 55, 58 ja 67 §:n muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1926.


Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain 55, 58 ja 67 § näin kuuluviksi:

55 §.  Sotaoikeuden tutkimus ja tuomio on alistettava sotaylioikeuden tarkastettavaksi, jos jotakuta on syytetty rikoksesta, josta saattaa tulla kuolemanrangaistus tahi kuritushuonetta elinkaudeksi, taikka jos joku on tuomittu rangaistukseen rikoksesta, josta saattaa tulla kuritushuonetta korkeintaan kuusi vuotta tahi enemmän, taikka osallisuudesta johonkin sellaiseen rikokseen. Näissä asioissa tulee puheenjohtajan mainitussa tarkoituksessa lähettää tutkimuskirjat ja päätös, puhtaaksi kirjoitettuina sekä oikeuden puheenjohtajan ja jäsenten allekirjoittamina, ynnä asiaan kuuluvat asiakirjat sotaylioikeuteen viidentoista päivän kuluessa siitä päivästä lukien, jona päätös julistettiin, sitä päivää kuitenkaan lukematta, kaikki sotaväen rikoslain 158 §:ssä säädetyn rangaistuksen uhalla. Sen ohessa on pöytäkirjaan merkittävä, pidetäänkö jotakuta asiassa syytettyä vangittuna.

  Miten tutkimuskirjain ja päätöksen lähettämisessä sotaylioikeudelle on meneteltävä, kun sota-aikana joukko-osasto on maan ulkopuolella tai laiva meriretkellä, siitä säädetään 60 §:ssä.

58 §.  Jos asianosainen on 57 §:ssä sanotulla tavalla ilmoittanut tyytymättömyyttä sotaoikeuden päätökseen, antakoon muutoksenhakemuksensa todistusta vastaan 4 §:ssä mainitulle päällikölle viimeistään ennen kello kahtatoista viidentenätoista päivänä, siitä kuin päätös julistettiin, sitä päivää kuitenkaan lukematta. Tyytymättömän on myöskin samalla annettava se päätös, johon muutosta haetaan, varustettuna todistuksella tyytymättömyyden ilmoittamisesta, sekä sotaoikeuden asiasta tekemä pöytäkirja. Päällikön on viipymättä sotaylioikeudelle lähetettävä muutoksenhakemus siihen kuuluvine asiakirjoineen, ja on päällikön asiakirjoihin merkittävä aika, jolloin ne hänelle jätettiin.

  Joka ei sanotun ajan kuluessa aja valitustaan perille, on menettänyt puhevaltansa päätöstä vastaan. Jos hän erinomaisten ja voittamattomien esteiden takia ei voi muutoksenhakemustansa tahi siihen kuuluvia asiakirjoja määräajassa jättää asianomaiselle päällikölle, olkoon hänen sallittu saman ajan kuluessa sanotulle päällikölle todistusta vastaan annettavassa varauskirjassa, jonka mukana tulee olla luotettavien miesten kirjallinen todistus esteestä ja joka päällikön tulee, varustettuna merkinnällä jättämisajasta, viipymättä lähettää sotaylioikeudelle, tältä anoa valitusvaltansa säilyttämistä.

67 §.  Sotaylioikeuden päätöksen alistamisesta korkeimman oikeuden tarkastettavaksi ja muutoksen hakemisesta sotaylioikeuden päätökseen noudatettakoon, mikäli alempana ei ole toisin määrätty, soveltuvilta kohdin, mitä säädetään hovioikeuden päätöksen alistamisesta ja muutoksen hakemisesta hovioikeuden päätökseen.

  Jos syyte, mikäli se on ollut sotaylioikeuden käsiteltävänä, koskee sellaista rikosta, josta syytetylle ei saata tulla muuta tai kovempaa seuraamusta kuin järjestysrangaistus, vankeutta enintään kaksi vuotta tai omaisuuden menettäminen, saa sotaylioikeuden päätökseen hakea muutosta ainoastaan se, joka on tuomittu vapausrangaistukseen yli kolmen kuukauden tai menettämään tai antamaan pois omaisuus, jonka arvo, taikka korvaamaan vahinko, jonka suuruus on yli viidentuhannen markan. Sama olkoon laki, vaikka rikoksesta asianhaarain ollessa erittäin raskauttavat saattaa tulla kovempikin vapausrangaistus, kuin nyt on sanottu.

  Jos rikoksesta on säädetty muu tahi kovempi rangaistus, kuin 2 momentissa sanotaan, ei sillä, joka on tuomittu ainoastaan järjestysrangaistukseen, ole oikeutta hakea sotaylioikeuden päätökseen muutosta, ellei häntä samalla ole tuomittu menettämään tai antamaan pois omaisuutta, jonka arvo, taikka korvaamaan vahinkoa, jonka suuruus on yli viidentuhannen markan.

  Mitä näin on säädetty, älköön sovellutettako, milloin sotaylioikeus on käsitellyt juttua ensimmäisenä oikeusasteena.

  Valitus sotaylioikeuden päätöksestä on korkeimpaan oikeuteen jätettävä viimeistään ennen kello kahtatoista kolmantenakymmenentenä päivänä siitä lukien, kuin päätös on julistettu tai asianomaiselle tiedoksi annettu, sitä päivää kuitenkaan lukematta.

  Sotaylioikeuden päätöksestä valitettaessa on muutoin noudatettava, mitä 58 ja 59 §:ssä sanotaan, kuitenkin siten että päällikölle tahi maaherralle jätetyt valitus- tai varauskirjat on korkeimmalle oikeudelle lähetettävä.

  Jos tyytymätön laiminlyö, mitä ylempänä on määrätty, olkoon hän menettänyt puhevaltansa päätöstä vastaan.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1926.
Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.
Oikeusministeri U. J. Castrén.