Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2020


296/2020
Laki
työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työttömyysturvalain (1290/2002) 2 a luvun 13 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1451/2016, väliaikaisesti uusi 4 momentti, sekä 11 lukuun väliaikaisesti uusi 4 d ja 4 e § seuraavasti:

2 a luku
Työvoimapoliittisesti moitittava menettely
13 §
Pätevä syy palvelusta kieltäytymiseen ja palvelun keskeyttämiseen
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Henkilöllä on pätevä syy keskeyttää 12 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu palvelu myös hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista johtuvasta perustellusta syystä.

11 luku
Toimeenpanoa koskevat säännökset
4 d §
Lyhytkestoisten opintojen viivästyminen hyvin laajalle levinneen vakavan tartuntataudin vuoksi

Työnhakijalla, jolla on opintojensa ajalta oikeus työttömyysetuuteen 2 luvun 10 a §:n nojalla, on opintojen viivästyessä hyvin laajalle levinneen vakavan tartuntataudin takia oikeus työttömyysetuuteen 31 päivään joulukuuta 2020 asti sen estämättä, mitä mainitun pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädetään opintojen muodostaman kokonaisuuden enimmäiskestosta.

4 e §
Työnhakijan oikeus työttömyysetuuteen opiskelupaikan hakemisen tai työllisyyssuunnitelman toteuttamisen laiminlyönnistä huolimatta

Työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta ei sovelleta, mitä 2 luvun 14 §:n 3 momentissa sekä 2 a luvun 11 ja 14 §:ssä säädetään, jos 2 luvun 14 §:n 3 momentissa tai 2 a luvun 11 §:ssä tarkoitettu menettely on tapahtunut 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020.

Lain 2 a luvun 13 §:n 4 momentti ja 11 luvun 4 e § ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2020. Lain 11 luvun 4 d § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Lakia sovelletaan työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta 16 päivästä maaliskuuta 2020.


Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2020


Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö


Työministeri Tuula Haatainen