Laki ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2020


208/2020
Laki
ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ulkomaalaislakiin (301/2004) väliaikaisesti uusi 213 b § seuraavasti:

14 luku
Erinäiset säännökset
213 b §
Työnteko eräissä tilanteissa

Tämän lain nojalla myönnetty oleskelulupa oikeuttaa työntekoon maa- ja metsätalous-, energia-, teknologia-, kemianteollisuus-, elintarviketeollisuus-, meriteollisuus-, kuljetusja logistiikka-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, viestintä-, rakennus- ja infrastruktuurialoilla niissä huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömissä tehtävissä, joista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Jos jatko-oleskelulupahakemus on tehty aikaisemman oleskeluluvan voimassa ollessa, ulkomaalainen saa jatkaa työntekoa, kunnes uuden hakemuksen johdosta on myönnetty oleskelulupa tai kielteinen päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Tätä lakia sovelletaan oleskelulupiin, jotka on myönnetty viimeistään tämän lain voimaan tullessa.


Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020 asti.


Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2020


Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö


Työministeri Tuula Haatainen