Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle annetun lain muuttamisesta 1979

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 1060/1979.


L a k i
valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa
varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle
annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.
____________


 Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle 18 päivänä toukokuuta 1934 annettuun lakiin (216/34) uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §.

Yhtiön hallintoneuvoston tehtävänä on:

ottaa ja erottaa pääjohtaja, muut johtajat sekä apulaisjohtajat ja määrätä heidän palkkansa ja muut toimeen liittyvät ehdot sekä valita johtajista pääjohtajan varamies;
vahvistaa johtokunnan ohjesääntö;
valita johtokunnan jäsenet;
määrätä johtokunnan ehdotuksesta ne perusteet ja yleiset ehdot, joilla henkilökunta on palvelukseen otettava ja siitä erotettava;
myöntää valtuus yhtiön toiminimen kirjoittamiseen;
päättää yhtiön toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta tai muista olennaisista muutoksista yhtiön toiminnassa, yleisradioasemien perustamisesta, kiinteistöjen ostamisesta tai myymisestä ja toisten yhtiöiden osakkeiden ostamisesta tai myymisestä;
päättää seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta;
tarkastaa johtokunnan vuosikertomus sekä, jos tilintarkastajain kertomus sen aiheuttaa, vaatia johtokunnalta selitys tai antaa oma selityksensä tilintarkastajain muistutusten johdosta;
kutsua kokoon yhtiökokous ja valmistaa lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan siinä esilletulevat tai muuten sen käsiteltäväksi ilmoitetut asiat;
valvoa yleistä ohjelmatoimintaa, sekä
valvoa, että yhtiökokouksen päätökset pannaan täytäntöön sekä että yhtiön asioita muutenkin hoidetaan lain, yhtiöjärjestyksen ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti.

Hallintoneuvosto voi ratkaista muitakin johtokunnan sen harkittavaksi alistamia asioita.

Hallintoneuvosto on oikeutettu asettamaan ohjelmaneuvostoja sekä hyväksymään niille ohjesäännöt.

Hallintoneuvosto on kutsuttava koolle käsittelemään määrättyä, edellä mainittuja asioita koskevaa kysymystä, milloin kolmasosa jäsenistä sitä hallintoneuvoston puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii.

____________


 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.


Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Liikenneministeri Veikko Saarto