Sivu:Elisabetin manifesti 1742.pdf/2

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu on oikoluettu

[s. 2]suostutettu olis, että sillä muotu yhteisen tuotisen edes ottamisen Cauta poies estä sen wahingollisen turmelluxen wijattomista alimaisista ja Macunnista ja caiki Sodan warat ajallans estetyxi, ja yxi Jumalalle kelpawainen ja otollinen Rauha pätetyxi tulis.

Me olemme tästä mäidän hyfwän tachtoisudem toiwotuxes nijn paljon enämmen wahwistetut, cuin tiettäwä on, että tain caldainen wära ja perustamatoim Sota eij caickein Sätyin ja alimaisten yhteisellä suosiolla Ruotzin Waldammalda alotettu ole, mutta suri osa sitä wastan seisonet, nijn cuin ne, jotcka pärän ajatellet mingen wahingollinen hyödytys taincaldaisen wärän Sodan alotomisen pälle Seurawa on, ne tunnotomat edes ottamisest sen caldaisilda Ihmisildä, jotcka Rauhan itze tahdolla Rikonet, ja yhteisen Isänman Lewollisuden erin omaisen pälle catzomisen ja oman hyödytyxen tähden wastamattomalla tawalla ylos uhrannet, ja nijn luonnellisella muodolla nijden samain seas So-Men asuwaiset löyty, jolla nijn paljon änämbi on sy toiwotta pickaista Sodan putosta, coska he häidän hywydens cansa tälle Sodan ajalla caickein ensin owat waditut ulos seysoman wijattomast caickniasta waiwa, turmellusta ja häwitöstä; Mutta me sen häidän cärsinen wahingon Christellisella armachtamisella surest ja nijn paljon ännämmen Sydämmen johdattain, cuin Mö Meiden Rauha Rackastawaista aiatuxestam emme ole aiwoitetut Mäidän Woimam ulosläwittämän, ja wielä enämmen mata siselle otta, ja Ruotzin Waldacunnalda ijckänäns mitän anonet paitzi yhtä uskollista Naburin Sowindo ja ystäwyttä;

Njn olemme Me wastoin mäidän omatachtom seurawaista ja pällä seisowaista wahingollista sota ja wären wuodatusta, ja coska mäidän hyfwä Rauhan toiwotuxem ey mitän wojnut matckansatta, waditut maidän Sotajouckom udestans-jällens Somen man Rajoillen sisälle astua anda, ja on mäiden hyfwä ajatuxem, että tämä mäidän Sotajouckom, ey jota cuta häwitämän elli waiwaman sinne tullut, tiettäwäxi tähdän kaickille Sädyille ja asuwaisille Somen Ruchtinacunnas tämän Declarationin ja Manifestin cautta, njnmyös caickille yhteisest ja itze cullengin erinomaisest hyfwän tachtoisudest Silmäin äten asetetan, häidin ja häidän Isäes man hyödytys caickein woimallisemmalla tawalla luwaten, että jos he täszä Sodas alallans ja lewos itzens pidättäwet, ja Sodan warustamisest ja edes ottamisest itzens poies pidättä, ja eij wainollisudella itzens mäidän Suota jouckom wastan cäytä, ja eij yhdesäckän cappalesa Ruotzin Armeialle apua osota, mutta mäidän cansam naburillisesza ystäwydeszä ja Rauhas eläis, osottain sen itze työszä; Ja njn Sencaldaises tilas mäidän puoleldam Sädyt ja asuwaiset Somen Ruchtinacunnas pitä warjellux tuleman, ja njn jocainen täydellisest nautitzeman hyfwydens ja tawarans ja caickesta rasituxesta wapachdettu oleman, ja häitä siellä, mäidän warjelluxem alla caickella tawalla suojella, me wielä meidän uskollisen ajwotuxem jälcken, että me patzi sita ey jalan leweyttä werasta matta halaja, mielelläm Suomme, ja caickilla curilla sihen awollinen olla, että usein njmitetty Sumen Ruchtinacunda, jos se itzens Ruotzin wallan allda poies eroittaman ajwoitettu on, ja eij tästä edes nijn cuin nyt nijden mutamain Personain oman hyödytyxen pälle catzomisen tähden tapachtunut on, turmelewaisen Sodan ale annettu, nijncuin yxi wapa ja eij cennengän wallan alla olewianen ma häidän omainne tyköna itze cäskenänne ylös asetta hallituxen Sädyn, säncaldaisen perustuxen pälä ja sen caldaisen oickias Wapauxes pysy, nijn cuin se häidan omaxi hyödytyxexi ja alati pysywäisexi wahwistuxexi, ja sen saman häidän oman tachtons päran asetetan, ja itze toiwåtta taitawat.

Josza siwussa me häillen awuxi ja ylöes pitämisexi täszä häidan udes edes ottamiseszans cackisza tiloisza, coska ja cuinga he itze tachtowat meidän Sota jouckollam caickel rackaudel warjella ja autta tahdom, tällä tawalla