Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (128/2020)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2020


128/2020
Valtioneuvoston asetus
väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valmiuslain (1552/2011) 93 ja 94 §:n nojalla:

1 §

Tämä asetus koskee vuosilomalaissa (162/2005) tarkoitettuja vuosilomia, työaikalaissa (872/2019) tarkoitettuja lepoaikoja ja ylityörajoituksia sekä työsopimuslaissa (55/2001) tarkoitettuja työsopimuksen irtisanomisaikoja. Tätä asetusta saadaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa sekä poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön.

Mitä tässä asetuksessa säädetään työntekijästä, sovelletaan myös virkamieheen ja viranhaltijaan.

Mitä tässä asetuksessa säädetään työehtosopimuksesta, sovelletaan myös virkaehtosopimukseen.

2 §

Työnantaja saa vuosilomalain ja sen 30 §:ään perustuvan työehtosopimusmääräyksen estämättä:

  1. poiketa vuosiloman ilmoittamista ja antamisajankohtaa koskevista säännöksistä tai määräyksistä;
  2. siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa;
  3. keskeyttää jo aloitetun vuosiloman.

Edellä 1 momentin soveltamisen edellytyksenä on, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että niillä ei vaaranneta työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä.

Edellä 1 momentin mukaan pitämättömäksi jääneet lomat on annettava työntekijälle niin pian kuin mahdollista.

3 §

Työnantaja saa työaikalain ja sen 34 §:ään perustuvan työehtosopimuksen estämättä:

  1. teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta;
  2. poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä;
  3. poiketa työaikalain 18 §:n enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä.

Edellä 1 momentin soveltamisen edellytyksenä on, että se on välttämätöntä toiminnan turvaamiseksi. Lisäksi edellytyksenä on, että työnantaja järjestää työpaikalle lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja lepotiloja, sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa.

Edellä 1 momentin soveltamisen edellytyksenä on myös, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että niillä ei vaaranneta työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä. Lisäksi työnantajan on pidettävä huolta työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua työn rasituksista.

4 §

Työntekijän irtisanoutuessa työnantaja voi pidentää noudatettavaa irtisanomisaikaa työsopimuslain 6 luvun 3 §:n ja työehtosopimusmääräyksen estämättä neljään kuukauteen.

Edellä 1 momentin soveltamisen edellytyksenä on, että irtisanomisajan pidentäminen on välttämätöntä väestön terveydenhuollon, vähimmäistoimeentulon tai turvallisuuden vuoksi. Poikkeusta ei sovelleta poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2020. Asetus on voimassa 13 päivään huhtikuuta 2020.


Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2020


Työministeri Tuula Haatainen


Hallitusneuvos Tarja Kröger