Valtioneuvoston päätös Oulaisten kirkonkylän taajaväkisen yhdyskunnan rajan suunnasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 452/1942.


V a l t i o n e u v o s t o n   p ä ä t ö s
Oulaisten kirkonkylän taajaväkisen yhdyskunnan rajan suunnasta.
Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1942.
_______________


Sittenkuin sisäasiainministeriö oli 22 päivänä huhtikuuta 1927 määrännyt, että Oulaisten kunnan kirkonkylän seutu on Oulaisten kirkonkylän yhdyskunnan nimellä järjestettävä taajaväkiseksi yhdyskunnaksi, on valtioneuvosto sisäasiainministeriön esittelystä tänä päivänä määrännyt sanotun taajaväkisen yhdyskunnan rajan suunnan seuraavaksi:

Raja alkaa lännessä Pyykölän tilan RN:o 82 alueella olevasta pisteestä, jossa pyykkien N:ot 122 ja 3 määräämä Rantala I tilan RN:o 2221 luoteisraja sekä pyykkien N:ot 2 ja 1 määräämä Niemelän tilan RN:o 295 länsiraja leikkaavat toisensa, jatkuen raja siitä edellämainittuun pyykkiin N:o 1 ja edelleen sanotun Niemelän tilan RN:o 295 ja Juntin tilan RN:o 640 länsirajoja myöten pyykkien N:ot 2, 3, 4, 68, 67 (276), 66, 34 ja 13 kautta pyykkiin N:o 14, siitä edellämainittuja pyykkejä N:ot 13 ja 14 yhdistävän rajan jatkona ja sanotun rajan määräämässä suunnassa Pyyn RN:o 625 ja Rannan RN:o 62 tilojen tilusten kautta Pyhäjokeen, edelleen pitkin Pyhäjokea ylöspäin joen etelärannalle siihen pisteeseen, mihin Takaloeskolan tilan RN:o 919 länsiraja jatkettuna Rantaeskolan tilan RN:o 97 tilusten yli sattuu, tästä pisteestä edelleen pitkin sanotuin tavoin vedettyä viivaa sekä sitten Takaloeskolan RN:o 919, Kotilan RN:o 920 ja Välikankaan RN:o 936 tilojen länsirajoja pyykkien N:ot 6, 5, 4, 7 ja 8 kautta pyykkiin N:o 10 ja edelleen samassa suunnassa tilojen RN:ot 926, 97 ja 278 tilusten kautta tilan RN:o 1161 alueella olevaan pisteeseen, missä rajan kohtaa Hakamaan tilan RN:o 138 etelärajalla olevien pyykkien N:o 35 ja 19 kautta vedetty viiva. Raja jatkuu etelässä edellämainitusta leikkauspisteestä tilojen RN:ot 1161, 1160 ja 919 tilusten kautta pyykkiin N:o 35, siitä Hakamaan tilan RN:o 138 ja Kontiokankaan tilan RN:o 150 etelärajaa myöten pyykkien N:ot 19 ja 20 kautta pyykkiin N:o 21, tästä suorana linjana Rajakallion tilan RN:o 1158 pyykin N:o 4 kautta ja tilojen RN:ot 17, 110, 116, 1122, 1142, 1159, 1158 ja 1233 tiluksien halki rautatiealueeseen saakka, siitä pitkin rautatiealueen länsirajaa Läänin tilan RN:o 421 kaakkoispyykkiin N:o 665 (28), siitä rautatiealueen poikki ja Keskitalon tilan RN:o 438 ja Jaakkolan tilan RN:o 464 tilusten kautta Lehtolan tilan RN:o 544 eteläpyykkiin N:o 1, josta edelleen sanotun Lehtolan tilan RN:o 544 ja Onnelan tilan RN:o 515 lounaisrajoja myöten pyykkien N:ot 2, 3 ja 4 (1) kautta pyykkiin N:o 75. Idässä raja kulkee äskenmainitusta pyykistä N:o 75, ja kulkee Vanhalukkarin tilan RN:o 1426 sekä tilojen RN:ot 1423 ja 1416 tilusten kautta Kosketin tilan RN:o 1516 lounaisrajalle siihen pisteeseen, jossa sen tapaa Oulaisten nostopaikka nimisen tilan RN:o 360 pyykkejä N:ot 6 ja 7 yhdistävän rajan suuntaisena vedetty linja, sanotusta pisteestä raja jatkuu mainitun Kosketin tilan RN:o 1516 ja Koskenrannan tilan RN:o 1519 tilusten kautta ja Pyhäjoen yli edellä mainittuun pyykkiin N:o 6 ja siitä edelleen pitkin rajaa pyykkiin N:o 7, mistä raja kulkee valtion maan kautta ampumarata-alueen kaakkoispyykkiin N:o 18 (14), ja siitä Ampumarata nimisen tilan RN:o 3135 kaakkoispyykkiin N:o 1 sekä edelleen sanotun tilan etelärajaa myöten pyykkiin N:o 2, tästä Vesalan tilan RN:o 3150 tilusten kautta pyykkiin N:o 21 ja edelleen mainitun Vesalan tilan RN:o 3150 länsirajaa pitkin pisteeseen, jossa rajan kohtaa Niemelän tilan RN:o 3183 pyykkien 5 ja 6 kautta kulkevan rajan suuntaisena vedetty linja. Pohjoisessa raja alkaa Vesalan tilan RN:o 3150 länsirajalta äskenmainitusta pisteestä jatkuen Epäilyksen tilan RN:o 3149 kautta pyykkiin N:o 6, siitä pitkin Niemelän tilan RN:o 3183 pohjoisrajaa pyykkiin N:o 5, josta edelleen Pohjolan RN:o 3127, Veikkolan RN:o 3113 ja Ilmarin RN:o 322 tilojen tilusten kautta sekä rautatiealueen yli Rinnan tilan RN:o 2120 koillispyykkiin N:o 11 ja edelleen sanotun Rinnan tilan pohjoisrajaa myöten pyykkiin N:o 10, siitä suoralla linjalla Koskelan RN:o 272, Pahkojan RN:o 260, Kotisen RN:o 240, Niemen RN:o 2118, Nurmelan RN:o 223, Takalon RN:o 27, Mäki-Anttilan RN:o 752, Vaaran RN:o 712 ja Lammasojan RN:o 710 tilojen tilusten kautta Rantala I tilan RN:o 2221 pohjoispyykkiin N:o 120 ja edelleen sanotun Rantala I tilan luoteisrajaa ja sen jatkoa myöten pyykkiin N:o 3 kautta Pyykölän tilan RN:o 82 alueelle pisteeseen, josta taajaväkisen yhdyskunnan alueen länsiraja alkaa.

Samalla valtioneuvosto on määrännyt, että täten vahvistettu raja on säädetyssä järjestyksessä selvästi käytävä, maahan merkittävä ja kunnossapidettävä.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1942.


V.t. sisäasiainministeri Oskari Lehtonen.


Vanhempi hallitussihteeri Erkki O. Mantere.