Yhteiskuntatieteen tutkimusmenetelmät

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

30 Yleinen yhteiskuntatiede[muokkaa]

30.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Aaltola, Juhani & Valli, Raine: Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu. Virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 3. uudistettu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-457-6.
 • Aaltola, Juhani & Valli, Raine: Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 3. uudistettu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-458-3.
 • Alasuutari, Pertti: Erinomaista, rakas Watson. Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Helsinki: Hanki ja jää, 1989. ISBN 951-8916-08-X.
 • Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-385-2.
 • Eräsaari, Risto (toim.): Arviointi ja asiantuntijuus. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-751-X.
 • Eskola, Antti: Sosiologian tutkimusmenetelmät. 4. uudistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1973 (2. muuttamaton lisäpainos 1981). ISBN 951-0-05672-3.
 • Eskola, Jari ym.: Tutkimusmenetelmällisiä reflektioita. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2003. ISBN 951-781-465-8.
 • Eskola, Jari & Pihlström, Sami (toim.): Ihmistä tutkimassa. Yhteiskuntatieteiden metodologian ajankohtaisia kysymyksiä. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2003. ISBN 951-781-464-X.
 • Eskola, Jari & Mäkelä, Jukka & Suoranta, Juha (toim.): Ihmistieteiden 1990-luvun metodologiaa etsimässä. Keskustelua kasvatus- ja sosiaalitieteiden 1990-luvun metodologiasta. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-428-3.
 • Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko & Lahti, Tuukka (toim.): Toinen tieto. Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005. ISBN 951-33-1812-5.
 • Karma, Kai: Käyttäytymistieteiden metodologian perusteet. Helsingissä: Otava, 1983 (2. painos 1987). ISBN 951-1-07254-4.
 • Metsämuuronen, Jari: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Teoksen osat julkaistu aiemmin 8-osaisena Metodologia-sarjana. Helsinki: International Methelp, 2002. ISBN 952-5372-12-X.
 • Metsämuuronen, Jari: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Opiskelijalaitos. 2. laitos, 3. uudistettu painos. Helsinki: International Methelp, 2006 (4. painos 2007). ISBN 952-5372-20-0.
 • Nummenmaa, Tapio ym.: Tutkimusaineiston analyysi. Helsinki Porvoo: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21369-1.
 • Pietilä, Kauko & Sondermann, Klaus: Luonnoksia joukkoviestinnän sosiologisen tutkimuksen metodeiksi. Tampere: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 1987. ISBN 951-44-2149-3.
 • Pohjola, Anneli (toim.): Eettisesti kestävä sosiaalitutkimus. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003. ISBN 951-634-904-8.
 • Ronkainen, Suvi & Karjalainen, Anne (toim.): Sähköä kyselyyn! Web-kysely tutkimuksessa ja tiedonkeruussa. Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksen tutkimuksia. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-484-234-1.
 • Räsänen, Pekka & Anttila, Anu-Hanna & Melin, Harri (toim.): Tutkimus menetelmien pyörteissä. Jyväskylä: PS-kustannus, 2005. ISBN 952-451-107-X.
 • Suoranta, Juha: Haarautuvien menetelmäkäytäntöjen puutarhassa. Ihmistieteen metodologisia kysymyksiä. Rovaniemi: Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatuksen tutkimusyksikkö, 2000. ISBN 951-634-728-2. Verkkoversio 2008 (PDF).
 • Toivonen, Timo: Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23499-0.
 • Valkonen, Tapani & Koskinen, Seppo & Martelin, Tuija (toim.): Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-728-5.
 • Viinamäki, Leena & Saari, Erkki (toim.): Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5594-6.

Määrälliset menetelmät[muokkaa]

 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (4. painos 2002). ISBN 951-0-19286-4.
 • Erätuuli, Matti & Leino, Jarkko & Yli-Luoma, Pertti: Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1994 (2. painos 1996). ISBN 951-26-3981-5.
 • Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Porvoo Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32782-1.
 • Keckman-Koivuniemi, Hannele: Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006. ISBN 951-44-6805-8.
 • Paananen, Seppo & Juntto, Anneli & Sauli, Hannele (toim.): Faktajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-041-4.
 • Töttö, Pertti: Paljonko on paljon? Luvuilla argumentoinnista empiirisessä tutkimuksessa. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-407-1.
 • Tähtinen, Juhani & Isoaho, Hannu: Tilastollisen analyysin lähtökohtia. Ensiaskeleet kvantiaineiston käsittelyyn, analyysiin ja tulkintaan SPSS-ohjelmaympäristössä. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 2001. ISBN 951-29-1965-6.

Laadulliset menetelmät[muokkaa]

 • Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus. 3. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino, 1999 (6. painos 2007). ISBN 951-768-055-4.
 • Eskola, Jari: Eläytymismenetelmäopas. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4249-0.
 • Eskola, Jari ym. (toim.): Tutkimusmenetelmällisiä reflektioita. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2003. ISBN 951-781-465-8.
 • Eskola, Jari & Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 1998 (7. painos 2005). ISBN 951-768-035-X.
 • Hämäläinen, Juha: Laadullinen sosiaalitutkimus käytännössä. Johdatus laadullisen sosiaalitutkimuksen ”käsityötaitoon”. Kuopio: Kuopion yliopisto, yhteiskuntatieteet, 1987. ISBN 951-780-826-7.
 • Jokinen, Arja: Kategoriat, kulttuuri ja moraali. Johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-393-7.
 • Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 1999 (3. painos 2006). ISBN 951-768-053-8.
 • Kaasila, Raimo & Rajala, Raimo & Nurmi, Kari E. (toim.): Narratiivikirja. Menetelmiä ja esimerkkejä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-258-7.
 • Leskinen, Jaakko (toim.): Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 1995. ISBN 952-9671-80-6.
 • Metsämuuronen, Jari (toim.): Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp, 2006. ISBN 952-5372-19-7.
 • Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne: Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-243-5.
 • Suhonen, Pertti (toim.): Pehmeät menetelmät sosiaalitutkimuksessa. Käytännön kokemuksia ja keskustelua. Tampere: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 1983. ISBN 951-44-1447-0.

Haastattelu[muokkaa]

 • Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-073-2.

30.1 Sosiologia[muokkaa]

30.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Alasuutari, Pertti: Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-818-4.
 • Jyrinki, Erkki: Kysely ja haastattelu tutkimuksessa. 2. uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus, 1976. ISBN 951-662-186-4.
 • Pietilä, Veikko: Sisällön erittely. 2. korjattu painos. Helsinki: Gaudeamus, 1976. ISBN 951-662-183-X.
 • Seppälä, Vesa: Johdatus sosiologian tutkimusmenetelmiin. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu: Gaudeamus, 1976. ISBN 951-662-164-3.
 • Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tietosuoja. Tieteen keskustoimikunnan asettaman jaoston raportti. Helsinki: Suomen akatemia, 1987. ISBN 951-715-199-3.
Laadullinen tutkimus[muokkaa]
 • Eskola, Jari: Eläytymismenetelmän käyttö sosiaalitutkimuksessa. Tekninen opas aloittelijoille. Tampere: Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, 1991. ISBN 951-44-2936-2.
 • Eskola, Jari: Eläytymismenetelmän käytöstä sosiaalitutkimuksessa – esimerkkinä korkeakoulututkimus. Tampere: Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, 1992. ISBN 951-44-3123-5.
 • Eskola, Jari: Eläytymismenetelmä sosiaalitutkimuksen tiedonhankintamenetelmänä. Väitöskirja: Kuopion yliopisto. Tampere: TAJU, Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, 1998. ISBN 951-44-4388-8.
 • Grönfors, Martti: Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982 (2. painos 1985). ISBN 951-0-11339-5.
 • Mäkelä, Klaus (toim.): Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus, 1990 (3. painos 1998). ISBN 951-662-502-9.