Asetus Helsingin hiippakunnan perustamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 189/1959.


A s e t u s
Helsingin hiippakunnan perustamisesta.
Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1959.
____________


   Suomen evankelisluterilaisen kirkon kuudennentoista varsinaisen yleisen kirkolliskokouksen tekemän esityksen johdosta ja sen jälkeen kun Eduskunta on myöntänyt tarkoitusta varten tarpeelliset varat säädetään opetusministerin esittelystä:

1 §.

Evankelisluterilaisen kirkon hallintoa varten ennestään olevien hiippakuntien lisäksi perustetaan uusi Helsingin hiippakunta, johon tulevat kuulumaan nykyisestä Tampereen hiippakunnasta Helsingin rovastikunta, Porvoon suomalainen rovastikunta, Lohjan rovastikunnasta Lohjan, Karjalohjan, Sammatin, Nummen, Pusulan, Vihdin, Nurmijärven, Pyhäjärven U.l. ja Hyvinkään seurakunnat sekä Hollolan rovastikunnasta Orimattilan ja Artjärven seurakunnat. Helsingin hiippakuntaan tulee niin ikään kuulumaan valtioneuvoston 19 päivänä syyskuuta 1957 tekemällä päätöksellä perustettavaksi määrätty Pohjan suomalainen seurakunta.

2 §.

Helsingin hiippakunnan piispanistuin on Helsingin kaupungissa.

3 §.

Helsingin hiippakuntaan perustetaan piispanvirka, kaksi jumaluusoppineen asessorinvirkaa sekä lainoppineen asessorin ja notaarin virat ynnä puhtaaksikirjoittajan ja vahtimestarin toimet. Näiden virkojen ja tointen haltijat ovat oikeutetut saamaan palkkausta vahvistetun palkkaussäännön mukaan.

4 §.

Suurkirkon seurakunnan kirkkoherra on Helsingin hiippakunnan tuomiorovasti ja Suurkirkko tuomiokirkko. Suurkirkon seurakunnan nimi muutetaan Helsingin tuomiokirkkoseurakunnaksi.

5 §.

Helsingin hiippakunnan piispan ja jumaluusoppineiden asessorien vaalit on suoritettava Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin toimesta kirkkolaissa säädetyssä järjestyksessä hyvissä ajoin ennen tämän asetuksen voimaantulemista.

6 §.

Helsingin hiippakuntaan liitettävällä alueella olevat ruotsinkieliset seurakunnat, jotka ovat yhteistaloudessa suomenkielisten seurakuntien kanssa ja ovat taloudellisissa ja yhteistä hallintoa koskevissa asioissa kuuluneet Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin alaisuuteen, siirtyvät mainitussa suhteessa Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin alaisiksi.

7 §.

Helsingin hiippakunta saa osuutta Tampereen tuomiokapitulin hoidossa olevista kirkollisista rahastoista sen mukaan kuin opetusministeriö, kuultuaan kirkkohallitusta ja asianomaisia tuomiokapituleja, määrää.

8 §.

Ne Tampereen tuomiokapitulissa vireillä olevat, välitoimenpiteestä riippuvat tai käsittelemättömät asiat, jotka tämän asetuksen mukaan kuuluvat Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin käsiteltäviin, on asetuksen tultua voimaan mahdollisimman pian lähetettävä viimeksi mainittuun tuomiokapituliin.

9 §.

Opetusministeriö antaa tarpeen vaatiessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

10 §.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1959, kuitenkin siten, että edellä 5 §:ssä mainittuihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo sitä ennen.


Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1959.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.


Opetusministeri Heikki Hosia.