Asetus eräitä väliaikaisia poikkeuksia sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin sisältyvän lain soveltamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 622/1950.


A s e t u s
eräitä väliaikaisia poikkeuksia sotatuomioistuimista ja
oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin sisältyvän
lain soveltamisesta.
Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1950.
__________


  Oikeusministerin esittelystä säädetään eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin 11 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (268/47)   22 §:n nojalla:

1 §.

Eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin 11 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (268/47) mukaisesti käsitellyssä jutussa sotaoikeudelle jätettyjä asiakirjoja älköön oikeuden pöytäkirjaan otettako, vaan muodostettakoon niistä erityinen kirjavihko, johon pöytäkirjassa ainoastaan viitataan.

Milloin sotaoikeuden päätökseen on ilmoitettu tyytymättömyyttä eikä valituskirjaa ole säädetyn ajan kuluessa annettu tai asianmukaisessa järjestyksessä toimitettu oikeuden puheenjohtajalle, tulee puheenjohtajan viivytyksettä lähettää oikeuden pöytäkirja ja päätös puhtaaksi kirjoitettuina ja puheenjohtajan allekirjoittamina sekä kirjavihko sotaylioikeudelle. Jos se, joka tahtoo valittaa, on vangittuna ja tutkintakirjat hänen pyynnöstään on lähetetty vankilaan, on ne sieltä valituskirjan ohella toimitettava sotaylioikeudelle sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain (93/20)   59 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

2 §.

Sotaoikeuden virallisen syyttäjän on toimitettava valituskirjansa, jollei sitä anneta asianomaiselle komentajalle tai päällikölle tahi oikeuden puheenjohtajalle, sotaviskaalille tämän toimesta sotaylioikeuteen annettavaksi.

3 §.

Tällä asetuksella kumotaan eräitä väliaikaisia poikkeuksia sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin sisältävän lain soveltamisesta 9 päivänä toukokuuta 1947 annettu asetus (380/47).

__________


  Tätä asetusta on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 1951 lukien.


Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1950.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri H. A. Kannisto.