Asetus kansakoulun järjestysmuodosta annetun asetuksen muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 398/1943.


A s e t u s
kansakoulun järjestysmuodosta annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1943.
____________


  Opetusministerin esittelystä muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1931 kansakoulun järjestysmuodosta annetun asetuksen 13 ja 35 § näin kuuluviksi:

13 §.

Kunkin lukukauden työajan lopussa on oppilaan lukukauden aikana osoittama käytös sekä huolellisuus ja tarkkaavaisuus ynnä tiedot ja taidot eri aineissa arvosteltava ja merkittävä 11 §:ssä mainittuun luetteloon sekä hänelle annettavaan lukukausitodistukseen. Jatko-opetuksessa voidaan oppilaiden arvostelu ja lukukausitodistuksen antaminen, milloin tarkoituksenmukaiseksi katsotaan, jättää syyslukukaudella toimittamatta.

Oppilaalle, joka päästetään kansakoulusta sen oppimäärän suorittaneena, annetaan päästökirja. Päästökirjan kaksoiskappale on säilytettävä koulun arkistossa.

Milloin oppilas eroaa kansakoulusta, ennen kuin hänelle voidaan antaa päästökirja, annettakoon hänelle, jos hän tai hänen huoltajansa sitä pyytää, erotodistus.

Päästökirjan ja muiden todistusten kaavat vahvistaa kouluhallitus.

Arvosanat ovat heikko, välttävä, tyydyttävä ja kiitettävä. Ne merkitään myös numeroilla siten, että numerot 3 ja 4 tarkoittavat heikkoja, 5 ja 6 välttäviä, 7 ja 8 tyydyttäviä sekä 9 ja 10 kiitettäviä tietoja tai taitoja.

Oppilas, joka kaikissa aineissa on saanut ainakin välttävän arvosanan, siirretään lukuvuoden päättyessä seuraavalle luokalle, elleivät hänen arvosanansa useissa aineissa ole niin alhaisia, että luokalle jääminen on pidettävä tarkoituksenmukaisena. Oppilas, joka yhdessä aineessa saa heikon arvosanan, voi päästä seuraavalle luokalle suoritettuaan siinä aineessa syyslukukauden alussa hyväksytyn tutkinnon. Kahdessa tai useammassa aineessa heikon arvosanan saanut jää ehdoitta luokalle.

Luokalle jäämiseen tai päästökirjan kieltämiseen ei vaikuta heikko arvosana laulussa, jos oppilaalla ei ole laulukykyä, eikä voimistelussa, jos ruumiinvika tai sairaus estää häntä siinä menestymästä.

35 §.

Jos maalaiskansakoulujen tarkastaja on tehnyt itsensä syypääksi virheellisyyteen virassa tai virkavelvollisuuksiensa laiminlyömiseen, taikka jos hän on käyttäytynyt sopimattomasti virassa tai sen ulkopuolella, voi kouluhallitus antaa hänelle varoituksen tai määrätä hänet enintään kuuden kuukauden ajaksi virantoimituksesta pidätettäväksi ja menettämään samalta ajalta palkkaetunsa joko kokonaan tai osaksi.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1943.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Opetusministeri Kalle Kauppi.