Asetus koulujärjestyksen muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 183/1952.


A s e t u s
koulujärjestyksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1952.
_____________


Opetusministerin esittelystä muutetaan 8 päivänä elokuuta 1872 annetun koulujärjestyksen (26/72) 24, 27, 28 ja 33 §, niistä 27 ja 28 § sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä toukokuuta 1947 annetussa asetuksessa (390/47), näin kuuluviksi:

24 §.

Koulusta eroamiseen vaaditaan oppilaan holhoojan kirjallinen suostumus.

Oppilas, joka ei lukuvuoden alkaessa ole saapunut kouluun eikä viiden päivän kuluessa ole rehtorille ilmoittanut pätevää syytä poissaoloonsa, poistetaan koulun kirjoista.

27 §.

Oppilas, joka on suorittanut luokan oppimäärän, siirretään kevätlukukauden päättyessä seuraavalle luokalle.

Oppilas, jonka tiedot kevätlukukauden päättyessä vähintään kolmessa lukuaineessa on arvosteltu heikoiksi, jää toiseksi vuodeksi luokalle.

Oppilas, jonka tiedot kevätlukukauden päättyessä on yhdessä tai kahdessa lukuaineessa arvosteltu heikoiksi ja joka on saanut todistukseensa lukuaineiden keskiarvoksi vähintään 6, siirretään seuraavalle luokalle, jos hän ennen syyslukukauden alkua suorittaa hyväksytyn tutkinnon siinä tai niissä oppiaineissa, joissa hän keväällä on saanut heikon arvosanan.

Oppilaan, jonka tiedot kevätlukukauden päättyessä on yhdessä tai kahdessa lukuaineessa arvosteltu heikoiksi ja joka on saanut todistukseensa lukuaineiden keskiarvoksi vähemmän kuin 6, voi opettajakunta harkintansa mukaan joko jättää toiseksi vuodeksi luokalle, jos se ottaen huomioon oppilaan yleisen kehitystason ja terveydentilan katsoo, ettei hän voi menestyksellä käyttää hyväkseen seuraavan luokan opetusta, tai siirtää ylemmälle luokalle ehdolla, että hän ennen syyslukukauden alkua suorittaa hyväksytyn tutkinnon siinä tai niissä oppiaineissa, joissa hän keväällä on saanut heikon arvosanan.

Päästötodistusta ei saa antaa oppilaalle, jolla on heikko arvosana lukuaineessa.

Opettajakunnan harkintavaltaa tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa käyttää rehtori yhdessä asianomaisen oppilaan lukuaineiden opettajien kanssa.

Lukuaineilla tarkoitetaan tässä pykälässä pakollisia ja vaihtoehtoisia lukuaineita.

28 §.

Oppilaalle, jonka tiedot yhdessä tai kahdessa lukuaineessa on arvosteltu heikoiksi ja jolla 27 §:n säännösten mukaan on oikeus ennen seuraavan syyslukukauden alkua suorittaa siinä tai niissä tutkinto, järjestetään kaksi tilaisuutta sen suorittamiseen, toinen heinäkuun ensimmäisenä ja toinen elokuun viimeisenä arkipäivänä.

Kouluhallitus määrää, missä aineissa annetut arvosanat eivät vaikuta luokalta toiselle siirtoon, mitkä aineet arvostellaan yhteisellä, mitkä eri arvosanoilla ja missä aineissa annetaan useita arvosanoja sekä mitkä aineet luokalta siirtämiseen nähden on katsottava yhdeksi.

Oppilaan, joka haluaa siirtyä luokan yli, on ennen lukukauden alkua suoritettava kaikki tämän luokan lukuaineiden oppimäärät.

33 §.

Oppilaan käytös, ahkeruus ja tarkkaavaisuus sekä hänen tietonsa ja taitonsa eri oppiaineissa arvostellaan syyslukukaudella loka- ja marraskuun vaihteessa ja lukukauden lopussa sekä kevätlukukaudella maaliskuun loppupuolella ja lukukauden lopussa. Arvostelusta annetaan oppilaalle kouluhallituksen vahvistaman kaavakkeen mukaan laadittu todistus. Oppilas, joka jää oppilaitokseen, on velvollinen rehtorin määräämänä aikana näyttämään luokanvalvojalle viimeksi annetun todistuksen, jossa tulee olla jommankumman vanhemman tai holhoojan nimikirjoitus.

Arvosanat todistukseen merkitään numeroilla 4–10, jolloin numero 4 tarkoittaa heikkoja, numerot 5 ja 6 välttäviä, 7 ja 8 tyydyttäviä sekä 9 ja 10 kiitettäviä tietoja ja taitoja.

Oppilaiden arvostelun toimittavat asianomaiset opettajat kouluhallituksen vahvistamien ohjeiden mukaan.

Oppilaiden todistuksissa olevat arvosanat merkitään koulun arvostelukirjaan.

____________


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1952.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1952.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Opetusministeri R. H. Oittinen.