Asetus luottokuljetuksesta valtionrautateillä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 401/1932


N:o 401.
A s e t u s
luottokuljetuksesta valtionrautateillä.
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1932.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esittelystä säädetään täten:

1 §.

Valtion siviilivirastojen ja laitosten sekä kuntien laskuun toimitettavat henkilö- ja tavarankuljetukset, niin myös kuljetukset, joihin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön erikseen antaman määräyksen mukaan on sovellettava tämän asetuksen säännöksiä, toimitetaan valtionrautateillä luotolla, sen mukaan kuin alempana sanotaan.

2 §.

Luottokuljetusta saadaan käyttää ainoastaan, milloin matkat tehdään virka-asioissa tai kuljetukset suoritetaan valtion virastojen ja laitosten tai kuntain tarpeeksi tai ne ovat muuten laadultaan yleisluontoisia.

3 §.

Luottokuljetuksen ovat oikeutetut tilaamaan, jos korvaus on suoritettava valtion tulo- ja menoarvioon otetusta määrärahasta, ministeriöt ja ne näiden alaiset virastot ja laitokset, jotka ministeriö on siihen oikeuttanut sekä, jos korvaus on suoritettava kunnan varoista, kaupungin tai kauppalan hallitus taikka maalla kunnallislautakunta taikka se kunnallinen viranomainen, jolle nämä ovat sellaisen oikeuden antaneet. Muihin 1 §:ssä mainittuihin kuljetuksiin nähden määrätään luottokuljetusoikeutta myönnettäessä, kenen tilauksesta kuljetus on toimitettava.

4 §.

Luottokuljetuksiin sovelletaan valtionrautateiden liikennesääntöä ja tariffisääntöä, mikäli tässä asetuksessa ei ole toisin säädetty.

5 §.

Paitsi sellaisia aika- ja vuosilippuja, joista valtionrautateiden tariffisäännöstä annetussa asetuksessa säädetään, voidaan 1 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin antaa erikoisluottoaikalippuja, jotka oikeuttavat matkoihin kaikilla valtionrautateiden rataosilla yhden, kahden, kolmen, neljän, viiden, kuuden, yhdeksän tai kahdentoista kuukauden ajan, sekä poliisiviranomaisten käytettäväksi tarkoitettuja luottoaikalippuja, jotka oikeuttavat matkustamaan läänin alueella olevilla rataosilla ja voidaan asettaa olemaan voimassa saman ajan kuin erikoisluottoaikaliput. Valtioneuvosto vahvistaa näiden lippujen hinnat.

Jos tässä pykälässä mainitun lipun haltija lipun kelpaavaisuusaikana luopuu toimestaan, on uudelle toimenhaltijalle annettava uusi lippu alkuperäisen lipun jäljellä olevaksi kelpaavaisuusajaksi, kantamatta siitä eri maksua.

6 §.

Vankivaunun kuljettamisesta suoritetaan, riippumatta siitä kuljetetaanko vaunussa vankeja vai ei, kymmenen yksinkertaisen kolmannen luokan lipun hinta vankivaunun kulkemalta matkalta.

7 §.

Luottoliput annetaan, sen mukaan kuin rautatiehallitus eri lippuihin nähden tarkemmin määrää, rautatiehallituksen tarkastustoimistosta tai kirjoittaa ne luotonkäyttäjä, mutta on ne jälkimmäisessä tapauksessa esitettävä lähtöasemalla leimattaviksi. Määräykset lippujen kelpaavaisuusajasta ja oikeudesta matkan keskeyttämiseen antaa rautatiehallitus.

8 §.

Poliisi- ja järjestysviranomaisilla, kasvatuslaitosten toimihenkilöillä sekä tulli- ja rajavartioilla on oikeus luottoaikalipulla matkustaessaan, maksutta kuljettaa matkatavarana polkupyörä, potkukelkka tai sukset.

Muu luottolipulla lähetettäväksi tarkoitettu matkatavara kuljetetaan tariffisäännössä säädetystä maksusta luotolla.

9 §.

Luottokuljetuksen käyttäjältä ei vaadita vakuutta valtionrautateille tulevista maksuista.

10 §.

Luottokuljetuksen tilityskausi käsittää kalenterikuukauden. Rautatiehallituksen tarkastustoimiston on viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilityskauden päättymisestä lukien toimitettava asianomaisille luottokuljetuksen käyttäjille lasku tilityskauden kuluessa tehdyistä matkoista ja tavarankuljetuksista.

11 §.

Luottokuljetuksen käyttäjän on tarkastettava, ovatko laskuun liitetyt todisteet oikeat ja asianomaisessa kunnossa, sekä ovatko niiden nojalla tehdyt matkat ja kuljetukset olleet sellaisia, että ne ovat oikeuttaneet luottokuljetuksen käyttämiseen.

12 §.

Laskun määrä on maksettava rautatiehallituksen osoittamaan kassaan tai hyvittämällä rautatiehallitusta lähetteiden tileissä viimeistään kuukauden kuluessa laskun saapumisesta lukien.

13 §.

Kansanedustajain ja eduskunnan viranhaltijain luottolipuista on voimassa, mitä valtioneuvosto määrää.

14 §.

Tarkemmat määräykset luottokuljetuksen käyttämisestä antaa rautatiehallitus.

15 §.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1933, jolloin senaatin päätös 8 päivältä marraskuuta 1918 valtionrautateillä velaksi toimitettavista kuljetuksista, valtioneuvoston päätös 19 päivältä helmikuuta 1920, joka sisältää lähemmät ohjeet edellämainitun senaatin päätöksen soveltamisesta, sekä vankien kuljetuksesta valtionrautateillä 3 päivänä lokakuuta 1889 annetun julistuksen säännökset, mikäli ne ovat ristiriidassa tämän asetuksen säännösten kanssa, lakkaavat olemasta voimassa.

    Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1932.


Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri K. E. Linna.


Katso myös[muokkaa]