Asetus puolustuslaitoksessa pidettävistä nimi- ja kantakirjoista sekä ansioluetteloista

Wikiaineistosta

Suomen asetuskokoelma 263/1927.


A s e t u s
puolustuslaitoksessa pidettävistä nimi- ja
kantakirjoista sekä ansioluetteloista.
Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1927.
_______________


  Puolustusministerin esittelystä säädetään täten:

1 §.

Puolustuslaitokseen kuuluvassa erillisessä joukko-osastossa, esikunnassa, virastossa ja laitoksessa sekä puolustusministeriössä on pidettävä nimikirjaa siinä palvelevista viran tai pysyvän toimen haltijoista.

2 §.

Nimikirjan muodostavat asianomaisista henkilöistä oheenliitetyn kaavan mukaan laaditut ansioluettelot, kirjaksi yhdistettyinä.

3 §.

Nimikirjan pohjaksi on pantava tähän asti tehdyt upseeritilastot, kantakirjat ja ansioluettelot, asianmukaisesti täydennettyinä ja oikeaperäisyytensä puolesta tarkistettuina, minkä jälkeen tapahtuneet muutokset jatkuvasti merkitään nimikirjaan. Milloin jokin tieto ei ole virallisesti oikeaksi todistettavissa, on nimikirjaan merkittävä, mihin tieto perustuu.

4 §.

Kun puolustuslaitoksen viran tai toimen haltija siirtyy toisen, nimikirjaa pitävän viranomaisen palvelukseen, on häntä koskeva ote nimikirjasta virkateitse lähetettävä tälle viranomaiselle nimikirjaan merkittäväksi.

5 §.

Jos puolustuslaitoksen viran tai toimen haltija tarvitsee ansioluetteloa viran, virkaeron tahi eläkkeen hakemista varten taikka muuhun tarkoitukseen, on hänelle annettava oikeaksi todistettu jäljennös siitä.

6 §.

Jos puolustuslaitoksen viran tai toimen haltija pyytää arvosanaa virkatoiminnastaan, on sen innon ja uutteruuden määrää arvosteltaessa, jota asianomainen on silloisessa virkatoiminnassaan osoittanut, käytettävä arvosanoja; "kiitettävä", "tyydyttävä" tai "välttävä".

Virkatoiminnasta annettu arvosana merkitään ansioluetteloon ja sen allekirjoittaa asianomainen päällikkö.

7 §.

Värvätystä ja asevelvollisesta miehistöstä sekä asevelvollisesta alipäällystöstä pidetään, nimikirjan sijasta, kantakirjaa puolustusministeriön antamien lähempien ohjeiden mukaan.

8 §.

Tarkemmat ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta antaa puolustusministeriö.


Helsingissä, 14 päivänä lokakuuta 1927.


Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.


Puolustusministeri K. Heinonen.