Asetus rautatiehallinnon väliaikaisesta järjestämisestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 16.2.1918/22.


Asetus
rautatiehallinnon väliaikaisesta järjestämisestä.
Annettu Helsingissä, 16 päivänä helmikuuta 1918.
_______________


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

1 §.

Suomen Valtion Rautateiden ylin johto kuuluu Kansanvaltuuskunnalle ja sen Liikenneasiain Osastolle.

2 §.

Voimassaolevien lakien, asetusten, johto- ja ohjesääntöjen Rautatiehallitukselle määräämiä tehtäviä suorittamaan on valittava seitsemän jäseninen Rautatieneuvosto, johon rautateiden henkilökunta valitsee kuusi jäsentä, siten että koneosaston henkilökunta valitsee kaksi, rataosaston henkilökunta yhden, konepajain henkilökunta yhden ja liikenneosaston henkilökunta kaksi. Puheenjohtajan määrää Kansanvaltuuskunta. Rautatieneuvosto on päätösvaltainen, kun viisi jäsentä on saapuvilla.

Erityisillä säännöksillä voi Rautatieneuvosto sen lisäksi mitä ohje- ja johtosäännöt ennestään sisältävät siirtää päätösvaltansa vähemmän tärkeissä asioissa puheenjohtajalleen tai osaston ylivalvojille.

3 §.

Tärkeimmät asiat on Rautatieneuvoston lykättävä Suuren Rautatieneuvoston käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Suureen Rautatienauvostoon kuuluu kahdeksantoista jäsentä, nimittäin Rautatieneuvoston puheenjohtaja ja kaksi Rautatieneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä sekä viisitoista muuta jäsentä, joista rautateiden henkilökunta valitsee viisi, nim. toimisto-osasto yhden, liikenneosasto yhden, koneosasto yhden, konepajat yhden ja rataosasto yhden, Suomen Ammattijärjestö tai sen toimikunta viisi ja Työväen Pääneuvosto viisi jäsentä. Suuri Rautatieneuvosto, jossa puhetta johtaa Rautatieneuvoston puheenjohtaja, on päätösvaltainen, kun neljätoista jäsentä on saapuvilla. Suuri Neuvosto kokoontuu Rautatieneuvoston kutsumuksesta tai kun vähintään viisi Suuren Neuvoston jäsentä on jättänyt Rautatieneuvostolle kirjallisesti laaditun ehdotuksen sellaisessa asiassa, joka on Suuren Neuvoston käsiteltävä ja päätettävä.

4 §.

Suuren Rautatieneuvoston tehtävänä on käsitellä ja Kansanvaltuuskunnalle päätettäväksi esittää muunmuassa palkkatariffit, kuljetustariffit, ohje- ja johtosäännöt sekä aikataulu.

5 §.

Piirihallitukset, paitsi Venäjän Tasavallan alueella oleva, lakkautetaan toistaiseksi. Pietarin Piirihallitus muutetaan Pietarin Piirineuvostoksi, jonka jäsenet Kansanvaltuuskunta valitsee Rautatieneuvoston esityksestä.

6 §.

Osastotirehtöörien tehtäviä hoitavat osastojen ylivalvojat siinä määrässä ja sillä tavoin kuin asetukset, johto- ja ohjesäännöt määräävät. Sen lisäksi osastojen ylivalvojat valmistelevat Rautatieneuvoston ja Suuren Rautatieneuvoston käsiteltävät ja päätettävät asiat sekä esittelevät ne neuvostoille.

Osastojen ylivalvojain tulee olla saapuvilla Suuren Rautatieneuvoston istunnoissa, ollen heillä oikeus ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekoon. Samoin tulee heidän olla saapuvilla Rautatieneuvoston kokouksissa, milloin Rautatieneuvosto asiain tärkeyden johdosta sen tarpeelliseksi katsoo.

7 §.

Osastojen ylivalvojat ja tilien tarkastajat nimittää Kansanvaltuuskunta, muut toimihenkilöt Rautatieneuvosto.

Kansanvaltuuskunnan asettama Rautatieneuvosto pysyy toimessa siihen saakka, kun vaalit on toimitettu ja Kansanvaltuuskunnan Liikenneasiain Osasto valitut neuvostot toimeensa kutsuu.

8 §.

Tämän asetuksen perusteella älköön ketään asetettako toimeensa yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi kerrallaan.

9 §.

Rautatiehenkilökunnalla tarkoitetaan tässä asetuksessa kaikkia, joita aikaisemmin asetusten ja ohjesääntöjen mukaan on nimitetty virkamiehiksi ja palvelijoiksi. Henkilökuntaan luetaan myöskin konepajoissa vakinaisesti työskentelevät työläiset.

Taito, kokemus ja tehtäviin sopivaisuus olkoot ainoat toimeen pääsyn ehdot.

10 §.

Suomen Valtion Rautateillä noudatettava Rangaistusohjesääntö maaliskuun 24 päivältä 1900 kumotaan täten kaikelta voimaltaan ja vaikutukseltaan. Kurinpitoon kuuluvaa rangaistusvaltaa käyttää Rautatieneuvosto, ja määrää se rangaistuksen vapaan harkintansa mukaan. Rautatieneuvostolla on kuitenkin oikeus siirtää rangaistusvallan käyttö alaisilleen viranomaisille sellaisten rikkomusten suhteen, joista ei voi seurata ankarampaa rangaistusta kuin varoitus.

Tämän asetuksen voimaan astuessa vireillä olevat rikos- ynnä siviililuontoiset asiat, joissa rautatielaitos on kantajana ja jotka koskevat rautatiehenkilökuntaa, saatetaan täten alkuasteeseensa, ja on asianomaisten viranomaisten asia ne uudelleen nostaa, mikäli katsovat aihetta siihen olevan.

11 §.

Suomen Valtion Rautateiden tilien tarkastus toimitetaan puolivuosittain Liikenneasiain Osaston antamien määräysten mukaan.

12 §.

Lähemmät määräykset ja selitykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa Kansanvaltuuskunnan Liikenneasiain Osasto, ja on Osasto myöskin oikeutettu lakkauttamaan tarpeettomia virastoja ja virkoja rautatielaitoksessa.

13 §.

Tämä asetus, jolla kumotaan kaikkien lakien, asetusten, johto- ja ohjesääntöjen määräykset, mikäli ne ovat ristiriidassa tämän kanssa, astuu voimaan heti.


Helsingissä, 16 päivänä helmikuuta 1918.


Suomen Kansanvaltuuskunnan Liikenneasiain Osasto:


Valtuutettu KONSTANTIN LINDQVIST.