Asetus sisältävä erinäisiä puolueettomuutta koskevia määräyksiä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 226/1938.


A s e t u s
sisältävä erinäisiä puolueettomuutta koskevia määräyksiä.
Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1938.
_______________


  Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Vieraiden valtioiden välisen sodan aikana on Suomen puolueettomuuteen nähden noudatettava tämän asetuksen määräyksiä siitä ajankohdasta alkaen ja siinä laajuudessa, minkä tasavallan presidentti määrää.

2 §.

Sotaa käyvän valtion sota-alukset saavat jäljempänä määrätyin poikkeuksin, rajoituksin ja ehdoin saapua Suomen satamiin ja Suomen muille aluevesille.

3 §.

1. Sotaa käyvän valtion sota-alukset eivät saa saapua satamiin tai vesialueille, jotka on julistettu Suomen sotasatamiksi tai kuuluviksi rannikkopuolustuslaitteiden suojelualueisiin.

2. Sotaa käyvän valtion sota-alukset eivät myöskään saa tulla sellaisille sisäisille aluevesille, joihin pääsy on suljettu vedenalaisilla miinoilla tai muilla puolustuslaitteilla.

Suomen sisäisillä aluevesillä tarkoitetaan tässä asetuksessa Suomen satamia, satamaväyliä, lahtia ja lahdelmia sekä niitä osia Suomen aluevedestä, jotka ovat Suomelle kuuluvien saarien, luotojen ja ainakin ajoittain vedenpinnalla näkyvien karien sisäpuolella tai välissä.

3. Sotaa käyvän valtion sotilaallisiin tarkoituksiin varustetut sukellusveneet eivät saa kulkea tai viipyä Suomen aluevesillä.

Tämä kielto ei kuitenkaan koske sukellusvenettä, jonka myrskyn tai merivahingon tähden on pakko tulla kielletylle alueelle ja joka kansainvälisin viestein ilmoittaa syyn siihen. Sukellusveneen tulee poistua alueelta niin pian kuin sen sinne tulon aiheuttanut syy on lakannut. Sukellusveneellä on sen Suomen aluevesillä ollessa aina pidettävä veneen kansallislippu nostettuna, mikäli pakottavat asianhaarat eivät muuta aiheuta, ja veneen tulee olla pinta-asemassa.

4. Tasavallan presidentti voi erikoisten syiden vaatiessa, valtakunnan täysivaltiusoikeuksien suojaksi ja sen puolueettomuuden ylläpitämiseksi, kieltää pääsyn muihin Suomen satamiin ja muihin määrättyihin osiin Suomen aluevesiä kuin edellä on mainittu, ottaen huomioon kansainvälisen oikeuden yleiset periaatteet.

5. Tasavalan presidentti voi niinikään kieltää pääsyn Suomen satamiin ja ankkuripaikoille siltä tai niiltä sotaa käyvien valtioiden sota-aluksilta, jotka ovat laiminlyöneet noudattaa asianomaisten viranomaisten antamia määräyksiä tai jotka ovat loukanneet valtakunnan puolueettomuutta.

4 §.

1. Kaapparialus ei saa tulla Suomen satamaan eikä oleskella Suomen aluevesillä.

2. Samoin on sodankävijöille kuuluvan aseistetun kauppa-aluksen tulo Suomen satamaan ja sen oleskeleminen Suomen aluevesillä kielletty, jos sen aseistus on tarkoitettu muuta kuin itsepuolustusta varten.

5 §.

1. Sotaa käyvän vallan sota-alus älköön jääkö Suomen satamiin, Suomen ankkuripaikoille tai muille Suomen aluevesille pitemmäksi ajaksi kuin 24 tunniksi, paitsi merivahingon, karilleajon tai myrskyn sattuessa, tai niissä tapauksissa, jotka tämän pykälän 3 ja 4 momentissa mainitaan. Aluksen tulee näissä tapauksissa lähteä välittömästi sen jälkeen kuin syy sen viipymiseen on lakannut; merivahingon tai karilleajon sattuessa tulee asianomaisen viranomaisen asettaa määräaika, jonka voidaan katsoa riittävän aluksen vaurioiden korjaamiseen ja karilleajon sattuessa sen karilta irroittamiseen. Viipymisajan pidennystä ei kuitenkaan myönnetä yli 24 tunnin ajan, mikäli on ilmeistä, ettei alusta kohtuullisessa ajassa voida saattaa merikelpoiseksi eikä myöskään siinä tapauksessa, että sen vauriot ovat aiheutuneet vastustajan sotilaallisesta toiminnasta.

Mitä täten on säädetty sallitun viipymisajan rajoittamisesta, ei sovelleta sellaisiin sota-aluksiin, jotka ovat aiotut yksinomaan uskonnollisiin, tieteellisiin tai ihmisystävällisiin tarkoituksiin tai sotilaallisiksi sairaala-aluksiksi.

2. Enintään kolme samalla sotaa käyvälle valtiolle tai keskenään liittoutuneille sotaa käyville valtioille kuuluvaa sota-alusta saa samanaikaisesti olla samassa Suomen satamassa tai samalla Suomen ankkuripaikalla tai satamissa tai ankkuripaikoilla samalla rannikkoalueella, mikäli rannikko on jaettu alueisiin tässä tarkoituksessa.

3. Jos kummankin sotaa käyvän puolen sota-aluksia on samanaikaisesti samassa Suomen satamassa tai samalla Suomen ankkuripaikalla, älköön toisen sodankävijän sota-alus lähtekö satamasta tai ankkuripaikalta, ennen kuin vähintäin 24 tuntia on kulunut toisen sodankävijän sota-aluksen lähdöstä. Aluksien tulee lähteä samassa järjestyksessä kuin ne ovat saapuneet, mikäli eivät olosuhteet ensiksi saapuneeseen alukseen nähden ole sellaiset, että oleskeluajan pitennystä voidaan sille myöntää.

4. Kun sotaa käyvän valtion sota-alus ja vastustajan lipulla kulkeva kauppa-alus samanaikaisesti ovat samassa Suomen satamassa tai samalla Suomen ankkuripaikalla, älköön sota-alus lähtekö satamasta tai ankkuripaikalta ennen kuin vähintäin 24 tuntia on kulunut kauppa-aluksen lähdöstä. Asianomaisten viranomaisten tulee järjestää kauppa-aluksen lähtö siten, ettei sota-alus tarpeettomasti joudu viipymään.

6 §.

[Tallentaminen on kesken.]


Katso myös[muokkaa]