Asetus sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta lähempiä määräyksiä sisältävän asetuksen muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 160/1924.


A s e t u s
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta
lähempiä määräyksiä sisältävän asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä, 20 päivänä kesäkuuta 1924.
__________


  Puolustusministerin esittelystä säädetään täten, että sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta lähempiä määräyksiä sisältävän, 30 päivänä huhtikuuta 1920 annetun asetuksen 11, 15, 16, 21 ja 25 § muutetaan näin kuuluviksi:

11 §.

  Sotaoikeuden on pidettävä samallaisia rangaistus- ja sakkoluetteloja kuin yleisten alioikeuksienkin.

  Sotaoikeuden rangaistusluetteloon merkittäköön myöskin sotaoikeuden tuomitsemat järjestysrangaistukset.

  Sotatuomioistuinten laadittavista rikosilmoituksista ja sotaoikeuden tuomioluettelosta sekä niiden lähettämisestä on erikseen säädetty.

15 §.

  Jos sotaoikeus on tuominnut vangitun henkilön vapausrangaistukseen, on sotatuomari velvollinen, neljän päivän kuluessa sen jälkeen, sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 4 §:ssä mainitulle päällikölle täytäntöönpanoa varten lähettämään tuomittua koskevan otteen rangaistusluettelosta; pankoon myös vankipassiin sellaiset ilmoitukset, että niiden nojalla voidaan täytäntöönpanoon ryhtyä, jos se saa alkaa ennenkuin päätös on saanut lainvoiman.

  Ellei tuomittu ole vangittuna, lähetettäköön samassa tarkoituksessa häntä koskeva rangaistusluettelonote päällikölle neljän päivän kuluessa siitä lukien, kuin tyytymättömyyden ilmoittamisaika päätöstä vastaan on sotatuomioistuimista annetun lain 57 §:n mukaan kulunut umpeen.

  Mitä edellä on määrätty noudatettakoon myöskin järjestysrangaistukseen tuomitun suhteen.

16 §.

  Kun sotaylioikeus antaa vapaus- tai järjestysrangaistusta määräävän päätöksen, on, paitsi asiallisille annettavia kappaleita päätöstä, jäljennös siitä täytäntöönpanoa varten lähetettävä 15 §:ssä tarkoitetulle päällikölle, kun päätös koskee sotaväkeen kuuluvaa henkilöä, mutta asianomaiselle maaherralle, jos päätös koskee muuta henkilöä.

21 §.

  Päällikkö, josta mainitaan 15 §:ssä, on velvollinen pitämään luetteloa 17 §:ssä sanotuista täytäntöönpanoasioista ja siihen merkitsemään päivän, jolloin täytäntöönpanokirja saapui, tuomitun nimen, säädyn tahi ammatin ja kotipaikan, rikoksen ja rangaistuksen ynnä rangaistusseuraamukset sekä milloin ja missä oikeudessa rangaistus on tuomittu, niin myös pidetäänkö tuomittu vangittuna. Se toimenpide, johon asiassa on ryhdytty, sekä päivä, jolloin se tapahtui, tahi sattunut este on niinikään luetteloon merkittävä. Kahden kuukauden kuluessa kunkin vuoden lopusta on päällikön lähetettävä sotaviskaalille jäljennös luettelosta.

25 §.

  Kesäkuun 1 päivän ja lokakuun 1 päivän välisenä aikana saavat sotaylioikeuden puheenjohtaja ja jäsenet sekä virka- ja palvelusmiehet oikeuden lähemmin määräämänä aikana virkalomaa kuusi viikkoa, jos ovat olleet valtion palveluksessa vähintäin viisitoista vuotta, ja yhden kuukauden, jos ovat olleet palveluksessa vähintään vuoden.

  Virkaloma voidaan, jos erikoiset syyt sitä vaativat, sijoittaa joko kokonaan tai osaksi muuksikin kuin 1 momentissa sanotuksi ajaksi.


Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, 20 päivänä kesäkuuta 1924.


Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG.


Puolustusministeri L. Malmberg.