Berliinin neljän vallan sopimus

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Neljän vallan sopimus Berliinistä (Berliinissä 3. syyskuuta 1971)

Amerikan yhdysvaltain, Ranskan tasavallan, Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset, suurlähettiläidensä edustamina, jotka pitivät sarjan kokouksia Liittoutuneiden valvontakomissiolle ennen kuuluneessa rakennuksessa Berliinin amerikkalaisella sektorilla,
Toimien neljälle vallalle kuuluvien oikeuksien ja vastuidensa sekä vastaavien neljän vallan sodan aikaisten ja sodanjälkeisten sopimusten ja päätösten perusteella, joihin tämä sopimus ei vaikuta,
Ottaen huomioon olemassaolevan tilanteen kyseessä olevalla alueella,
Toivoen voivansa myötävaikuttaa tilanteen käytännöllisiin parannuksiin,
Ilman ennakko-oletusta laillisesta asemastaan,

ovat sopineet seuraavaa:

Osa I: Yleiset määräykset[muokkaa]

1. Neljä hallitusta pyrkivät toimimaan jännityksen poistamiseksi ja levottomuuksien ennaltaehkäisemiseksi kyseessä olevalla alueella. 2. Neljä hallitusta, ottaen huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan mukaiset velvoitteensa, sopivat, ettei alueella käytetä voimakeinoja eikä niillä uhata ja että kiistat tullaan ratkaisemaan yksinomaan rauhanomaisin keinoin. 3. Neljä hallitusta kunnioittavat vastavuoroisesti toistensa ja yhteisiä oikeukiaan ja vastuitaan, jotka pysyvät muuttumattomina. 4. Neljä hallitusta ovat yhtä mieltä siitä, että riippumatta eroista niiden laillisten näkemysten välillä, tilannetta, joka alueelle on kehittynyt ja joka on määritelty tässä sopimuksessa ja muissa sopimukissa, joihin tässä viitataan, ei tulla muuttamaan yksipuolisesti.

Osa II: Berliinin läntisiä sektoreita koskevat määräykset[muokkaa]

A. Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus julistaa, että siviilihenkilöiden ja tavaroiden kauttakulkuliikenteelle teitse, rautateitse ja vesiteitse Saksan demokraattisen tasavallan alueen halki ei aseteta esteitä, ja tätä liikennettä helpotetaan niin, että se voi tapahtua yksinkertaisimmalla ja joutuisimmalla tavalla, ja että se saa osakseen suosituimmuusaseman mukaisen kohtelun. Tätä siviililiikennettä koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä sopivat toimivaltaiset saksalaiset virkamiehet ottaen huomioon, mitä liitteessä I sanotaan.

B. Ranskan tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallitukset julistavat, että Berliinin läntisten sektorien ja Saksan liittotasavallan välisiä siteitä ylläpidetään ja kehitetään ottaen huomioon, että nämä sektorit eivät edelleenkään ole Saksan liittotasavallan perustuslaillinen osa eivätkä sen hallinnassa. Yksityiskohtaisempia säännöksiä Berliini läntisten sektorien ja Saksan liittotasavallan välisistä suhteista on liitteessä II.

C. Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus julistaa, että Berliinin läntisten sektorien ja niihin rajoittuvien alueiden sekä niiden Saksan demokraattisen tasavallan alueiden välillä, jotka eivät rajoitu kyseisiin sektoreihin, tullaan parantamaan. Berliinin läntisten sektorien vakinaisille asukkaille avataan mahdollisuus matkustaa kyseisille alueille ja vierailla siellä humanitaarisista, perhe-, uskonnollisista, kulttuurista tai kaupallisista syistä taikka turisteina ehdoin, jotka ovat verrattavissa niihin, jotka koskevat muiden henkilöiden pääsyä kyseisille alueille. Pienten enklaavien kuten Steinstückenin ja muiden pienten alueiden ongelmat voidaan ratkaista aluevaihdoin. Liitteen III mukaisista, matkustamista, kulkuyhteyksiä ja aluevaihtoja koskevista järjestelyistä sopivat toimivaltaiset saksalaiset viranomaiset.

D. Berliinin läntisten sektorien edustajista ulkomailla sekä Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton konsuliedustusta Berliinin läntisillä sektoreilla koskee, mitä on sovittu liitteessä IV.

Osa III: Loppusäännökset[muokkaa]

Tämä neljän vallan sopimus tulee voimaan päivänä, joka vahvistetaan lopullisessa neljän vallan pöytäkirjassa, joka on laadittava, kun tämän neljän vallan sopimuksen II osassa ja sen liitteissä mainituista asioista on sovittu.

TEHTY Liittoutuneiden valvontakomission hallussa ennen olleessa rakennuksessa Berliinin amerikkalaisella sektorilla 3. päivänä syyskuuta 1971, neljää alkuperäiskappaleena, jokainen niistä englannin, ranskan ja venäjän kielillä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Amerikan yhdysvaltain hallituksen puolesta: KENNETH RUSH.
Ranskan tasavallan hallituksen puolesta: JEAN SAUVAGNARGUES.
Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen puolesta: PJOTR A. ABRASIMOV.
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen puolesta: ROGER JACKLING


Liite I[muokkaa]

Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen tiedote Ranskan tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallituksille.

Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksella, viitaten tämän tänä päivänä tehdyn neljän vallan sopimuksen II(A) osaan, neuvoteltuaan ja sovittuaan asiasta Saksan demokraattisen tasavallan hallituksen kanssa, on kunnia tiedottaa Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallituksille, että:

1. Siviilihenkilöiden ja tavaroiden kauttakulkuliikennettä teitse, rautateitse ja vesiteitse Saksan demokraattisen tasavallan helpotetaan eikä sille aseteta esteitä. Se saa osakseen kansainvälisen käytännön edellyttämän yksinkertaisimman, joutuisimman ja suosituimmuusaseman mukaisen kohtelun. 2. Sen mukaisesti: (a) Ennen lähtöä sinetöityjä ajoneuvoja voidaan käyttää siviilitavaran kuljettamiseksi tietä, rautatietä tai vesiväyliä pitkin Berliinin läntisten sektorien ja Saksan liittotasavallan väillä. Niiden sisältöä ei tutkita muutoin kuin sinettien ja mukana pidettävien asiakirjojen tarkistamiseksi. (b) Sellaisten ajoneuvojen kuten avolavaisten kuorma-autojen osalta, joita ei voida sinetillä sulkea, tarkastukset rajoittuvat mukana pidettävien asiakirjojen tarkistamiseen. Erikoistapauksissa, joissa voidaan riittävin perustein epäillä, että sinetöimättömät ajoneuvot sisältävät joko materiaalia, joka on tarkoitettu levitettäväksi aioitun reitin varrelle, henkilöitä tai materiaalia, joka on nostettu lavalle näiden reittien varrella, sinetöimättömien ajoneuvojen sisältö voidaan tarkistaa. Siitä, miten tällaisissa tapauksissa on meneteltävä, voivat sopia toimivaltaiset saksalaiset viranomaiset. (c) Kauttakulkuliikenteen junia ja linja-autoja voidaan käyttää matkustamiseen Berliinin läntisten sektorien ja Saksan liittotasavallan välillä. Tarkistustoimenpiteet eivät sisällä muita muodollisuuksia kuin mitä matkustajien henkilöllisyyden tunnistamiseksi on tarpeen. (d) Yksityisiä ajoneuvoja käyttävät henkilöt, joiden on todettu matkustavan Berliinin läntisten sektorien ja Saksan liittotasavallan välillä kauttakulkuliikenteelle osoitettuja teitä pitkin, on oikeus kulkea määränpäähänsä tarvitsematta maksaa henkilökohtaisia tulleja tai maksuja kauttakulkuteiden käyttämisestä. Näihin matkustajiin sovellettavat toimenpiteet eivät saa aiheuttaa viivytystä. Matkustajia, heidän ajoneuvojaan ja henkilökohtaisia matkatavaroitaan ei tutkita, pidätetä eikä estetä käyttämästä osoitettuja teitä, paitsi erikoistapauksissa, joista toimivaltaiset saksalaiset viranomaiset voivat sopia, mikäli voidaan hyvin perustein epäillä kauttakulkuteitä väärinkäytettävän tarkoituksiin, jotka eivät liity suoraan kulkuun Berliinin läntisille sektoreille tai sieltä pois ja jotka ovat vastoin yleistä järjestystä koskevien, yleisestti noudatettavia säännöksiä. (e) Asianmukainen korvaus maksuista ja tulleista sekä Berliini läntisten sektorien ja Saksan liittotasavallan välisen liikenteen aiheuttamista muista kustannuksista, kuten teiden kunnossapidoista, liikenteen ohjauslaitteista ja muista kiinteistä laitteista, voidaan suorittaa vuotuisena kiinteänä maksuna, jonka Saksan liittotasavalta suorittaa Saksan demokraattiselle tasavallalle. 3. Pykälien 1 ja 2 määräysten toimeenpanemisesta ja niitä täydentävistä määräyksistä voivat keskenään sopia toimivaltaiset saksalaiset viranomaiset.

Liite II[muokkaa]

Ranskan tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallitusten tiedote Sosialististen neuvostotasavaltojen hallitukselle.

Ranskan tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallituksilla viitaten tämän tänä päivänä tehdyn neljän vallan sopimuksen II(B) osaan ja neuvoteltuaan asiasta Saksan liittotasavallan hallituksen kanssa, on kunnia tiedottaa Sosialististen neuvostotasavaltojen hallitukselle, että:

1. He julistavat, oikeuksiaan ja vastuuvelvollisuuksiaan soveltaen, että Berliinin läntisten sektorien ja Saksan liittotasavallan välisiä siteitä ylläpidetään ja kehitetään ottaen huomioon, että nämä sektorit eivät edelleenkään ole Saksan liittotasavallan perustuslaillinen osa eivätkä sen hallinnassa. Niitä Saksan liittotasavallan perustuslain sekä Berliinin läntisillä sektoreilla voimassa olevan perustuslain säännöksiä, jotka ovat vastoin edellä sanottua, ei edelleenkään sovelleta vaan niiden mahdollinen voimaantulo lykätään tuonnemmaksi. 2. Saksan liittotasavallan liittopresidentti, liittohallitus, littokokous, liittoneuvosto ja liittopäivät, niiden komiteat ja jaostot tai muut Saksan liittotasavallan valtioelimet eivät suorita Berliinin läntisillä sektoreilla perustuslaillisia tai muita virallisia toimenpiteitä, jotka ovat vastoin 1. pykälää. 3. Saksan liittotasavallan hallitusta edustaa Berliinin läntisillä sektoreilla kolmen vallan viranomaisiin ja senaattiin nähden pysyvä yhteysvirasto.

Liite III[muokkaa]

Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen tiedote Ranskan tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallituksille.

Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksella, viitaten tämän tänä päivänä tehdyn neljän vallan sopimuksen II(C) osaan, neuvoteltuaan ja sovittuaan asiasta Saksan demokraattisen tasavallan hallituksen kanssa, on kunnia tiedottaa Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallituksille, että:

1. Berliinin läntisten sektorien ja niihin rajoittuvien alueiden sekä niiden Saksan demokraattisen tasavallan alueiden välillä, jotka eivät rajoitu kyseisiin sektoreihin, tullaan parantamaan. 2. Berliinin läntisten sektorien vakinaisille asukkaille avataan mahdollisuus matkustaa kyseisille alueille ja vierailla siellä humanitaarisista, perhe-, uskonnollisista, kulttuurista tai kaupallisista syistä taikka turisteina ehdoin, jotka ovat verrattavissa niihin, jotka koskevat muiden henkilöiden pääsyä kyseisille alueille. Edellä tarkoitettujen mainittujen vierailujen ja matkojen helpottamiseksi avataan lisää rajanylityspaikkoja. 3. Pienten enklaavien kuten Steinstückenin ja muiden pienten alueiden ongelmat voidaan ratkaista aluevaihdoin. 4. Berliinin läntisten sektorien puhelin-, lennätin-, kuljetus ja muita ulkoisia yhteyksiä laajennetaan. 4. Pykälien 1-4 määräysten toimeenpanemisesta ja niitä täydentävistä määräyksistä voivat keskenään sopia toimivaltaiset saksalaiset viranomaiset.

Liite IV[muokkaa]

A. Ranskan tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallitusten tiedote Sosialististen neuvostotasavaltojen hallitukselle.

Ranskan tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallituksilla viitaten tämän tänä päivänä tehdyn neljän vallan sopimuksen II(B) osaan ja neuvoteltuaan asiasta Saksan liittotasavallan hallituksen kanssa, on kunnia tiedottaa Sosialististen neuvostotasavaltojen hallitukselle, että:

1. Ranskan tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallitukset pidättävät itsellään oikeudet ja vastuut, jotka koskevat Berliinin läntisten sektorien ja niiden asukkaiden etujen ajamista ulkomailla, mukaan luettuna oikeudet, jotka koskevat turvallisuuskysymyksiä ja alueen statusta, sekä kansainvälissä järjestöissä että suhteessa muihin maihin. 2. Sen estämättä, mitä edellä on sanottu ja edellyttäen että asialla ei ole vaikutusta turvallisuuskysymyksiin eikä alueen viralliseen asemaan, sanotut hallitukset ovat sopineet, että: (a) Saksan liittotasavalta saa suorittaa konsulipalveluja Berliinin läntisten sektorien asukkaille. (b) Vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti kansainväliset sopimukset ja järjestelyt, jotka koskevat Saksan liittotasavataltaa, voidaan ulottaa koskemaan Berliinin läntisiä sektoreita edellyttäen, että sopimuksen tai järjestelyn tällainen laajennus on erikseen mainittu kussakin tapauksessa. (c) Saksan liittotasavalta saa edustaa Berliini läntisiä sektoreita kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisissä konferensseissa. (d) Berliinin läntisten sektorien asukkaat voivat osallisua yhdessä Saksan liittotasavallasta tulevien osallistujien kanssa kansainvälisiin vaihtoihin näyttelyihin. Kansainvälisten järjestöjen kokouksia ja kansainvälisiä konferensseja sekä kansainvälisiä näyttelyjä saadaan pitää Berliinin läntisillä sektoreilla. Kutsut lähettää tällöin senaatti tai Saksan liittotasavalta ja senaatti yhdessä. 3. Kolme hallitusta oikeuttavat Neuvostoliiton perustamaan, Berliinin läntisillä sektoreilla yleisesti noudatettua menettelyä soveltaen, näille sektoreille yleisen konsulaatin edustustokseen kolmen hallituksen asianomaisiin viranomaisiin nähden ja suorittamaan konsulipalveluja, noudattajen ehtoja, jotka ilmenevät tänään tehdystä erillisestä asiakirjasta.

B. Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen tiedote Ranskan tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallituksille.

Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksella, viitaten tämän tänä päivänä tehdyn neljän vallan sopimuksen II(D) osaan sekä Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallitusten tiedotteeseen, joka koskee Berliinin läntisten sektorien ja niiden vakinaisten asukkaiden edustusta ulkomailla, on kunnia tiedottaa Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltain hallituksille, että:

1. Neuvostoliiton hallitus panee merkille, että että kolme hallitusta pidättävät itsellään oikeudet ja vastuut, jotka koskevat Berliinin läntisten sektorien ja niiden asukkaiden etujen edustamista ulkomailla, mukaan luettuna oikeudet, jotka koskevat turvallisuuskysymyksiä ja aluen statusta, sekä kansainvälissä järjestöissä että suhteessa muihin maihin. 2. Edellyttäen, että asia ei vaikuta turvallisuuskysymyksiin eikä statukseen, Neuvostoliiton hallitus ei vastusta: (a) sitä, että Saksan liittotasavalta suorittaa konsulipalveluja Berliinin läntisten sektorien vakinaisille asukkaille; (b) sitä, että vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti kansainväliset sopimukset ja järjestelyt, jotka koskevat Saksan liittotasavataltaa, voidaan ulottaa koskemaan Berliinin läntisiä sektoreita edellyttäen, että sopimuksen tai järjestelyn tällainen laajennus on erikseen mainittu kussakin tapauksessa; (c) sitä, että Saksan liittotasavalta saa edustaa Berliini läntisiä sektoreita kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisissä konferensseissa; (d) sitä, että Berliinin läntisten sektorien asukkaat voivat osallisua yhdessä Saksan liittotasavallasta tulevien osallistujien kanssa kansainvälisiin vaihtoihin näyttelyihin. Kansainvälisten järjestöjen kokouksia ja kansainvälisiä konferensseja sekä kansainvälisiä näyttelyjä saadaan pitää Berliinin läntisillä sektoreilla, ottaen huomioon, että kutsut lähettää tällöin senaatti tai Saksan liittotasavalta ja senaatti yhdessä. 3. Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus panee merkille, että kolme hallitusta ovat myöntäneet Neuvostoliitolle oikeuden perustaa Berliinin läntisille sektoreille yleisen konsulaatin. Se tulee edustamaan maata kolmen hallituksen asianomaisiin viranomaisiin nähden tarkoituksissa, jotka samoin kuin noudatettavat ehdot ilmenevät kolmen hallituksen tiedotteesta ja tänään tehdystä erillisestä asiakirjasta.

Sopimuspöytäkirja I[muokkaa]

On sovittu, että jotta Berliinin läntisten sektorien asukkaat voivat saada asianmukaisilta SNTL:n viranomaisilta viisumin Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoon pääsyä varten, heiän on esitettävä: (a) passi, jossa on leima “Myönnetty 3. syyskuuta 1971 tehdyn neljän vallan sopimuksen mukaisesti”; (b) henkilöllisyystodistus tai muu asianmukaisesti laadittu asiakirja, joka vahvistaa, että viisumia hakeva henkilö on Berliinin läntisten sektorien vakinainen asukas, ja joka sisältää hakijan tarkan osoitteen ja häntä esittävän valokuvan. Sen ajan, jonka hän on Sosialististen neuvostotasavaltojen liitossa, Berliinin läntisten sektorien asukas, jolle tällä tavoin on myönnetty viisumi, voi pitää mukaaan molemia asiakirjoja tai oman valintansa mukaan jompaakumpaa niistä. Neuvosotivarnomaisten myöntämä viisumi on oikeuttaa hänet saapumaan Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoon, ja passi tai henkilöllisyystodistus oikeuttaa hänet saamaan maassa konsulipalveluja sinä aikana, jonka henkilö on Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton alueella. Edellä mainittu leima on näkyvissä kaikissa passeissa, joita Berliinin läntisten sektorien vakituiset asukkaat käyttävät matkustaessaan maihin, jotka mahdollisesti vaativat sitä.

Sopimuspöytäkirja II[muokkaa]

This increase will include establishment of an “Office of Soviet Foreign Trade Associations in the Western Sectors of Berlin”, with commercial status, authorized to buy and sell on behalf of foreign trade associations of the Union of Soviet Socialist Republics. Soyuzpushnina, Prodintorg and Novoexport may each establish a bonded warehouse in the Western Sectors of Berlin to provide storage and display for their goods. The activities of the Intourist office in the British Sector of Berlin may be expanded to include the sale of tickets and vouchers for travel and tours in the Union of Soviet Socialist Republics and other countries. An office of Aeroflot may be established for the sale of passenger tickets and air freight services. The assignment of personnel to the Consulate General and to permitted Soviet commercial organizations will be subject to agreement with the appropriate authorities of the three Governments. The number of such personnel will not exceed twenty Soviet nationals in the Consulate General; twenty in the office of the Soviet Foreign Trade Associations; one each in the bonded warehouses; six in the Intourist office; and five in the Aeroflot office.


Tässä on myönnetty SNTL:lle oikeus perustaa yleinen konsulaatti Berliinin läntisille sektoreille. On ymmärretty, että tätä yleistä konsultaattia koskevat yksityiskohtaiset määräykset sisältävät seuraavaa. Yleinen konsulaatti toimii kolmen hallituksen viranomaisiin päin noudattaen yleisä säännöksiä, joita sovelletaan näillä sektoreilla. Liittoutuneiden ja Saksan lainsäädäntö koskevat soveltuvin osin tätä yleistä konsulaattia. Konsulaatin toiminta on luonteeltaan konsulaaista eikä sisällä poliittisia toimintoja eikä mitään asioita, jotka liittyvät neljän vallan oikeuksiin tai vastuisiin. Kolme hallitusta suostuvat oikeuttamaan, että Neuvostoliiton kaupallinen toiminta Berliinin läntisillä sektoreilla laajenee alempana kerrotulla tavalla On ymmärretty, että liittoutuneiden ja saksalainen lainsäädäntö koskee soveltuvin näitä toimintoja. Tätä valtuutusta laajennetaan ennalta määräämättömällä tavalla ottaen huomioon, mitä tässä on sovittu. Konsultaatiota koskee, mitä siitä vastedes säädetään. Tämä laajennus käsittää sen, että perustetaan kaupallisen aseman omaava “Neuvostoliiton ulkomaankauppaliittojen toimisto Berliinin läntisillä sektoreilla”. Soyuzpushninalla, Prodintorgilla and Novoexportilla kullakin on oikeus perustaa liiketaloja Berliinin läntisillä sektoreilla. Intouristin toimintoja Berliinin brittiläisellä sektorilla voidaan laajentaa niin, että se käsittää matkalippujen ja lahjakorttien myynnin Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoon ja muihin maihin suuntautuvia matkoja varten. Aeroflot saa perustaa toimiston matkalippujen ja lentorahdin kuljetusta koskevien palveluiden myyntiä varten. Henkilöstön nimittämistä yleiseen konsulaattiin ja Neuvostoliiton kaupallisiin järjestöihin koskee, mitä siitä sovitaan kolmen hallituksen viranomaisten kanssa. Näihin elimiin nimitetään yleiseen konsulaattiin enintään kaksikymmentä Neuvostoliiton kansalaista, Neuvostoliiton ulkomaankauppajärjestöihin enintään kaksikymmentä henkilöä, yksi kuhunkin siihen liittyvistä varastohuoneista, kuusi Intouristin toimistoon ja viisi Aeroflotin toimistoon. Yleisen konsulaatin ja Neuvostoliiton sallittuken kaupallisten järjestöjen ja niiden alaisuudessa toimivien elinten henkilökunta saa asua Berliinin läntisillä sektoreilla omalla kustannuksellaan. Sosialististen neuvostotasavallan omistamia kiinteistöjä osoitteissa Lietzenburgerstrasse 11 ja Am Sandwerder 1 saadaan käyttää tarkoituksiin, joista sovitaan kolmen hallituksen valtuuttamien sekä Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton edustajien kesken. Edellä olevien säännösten toimeenpanosta ja aikataulusta, jolla ne on toteutettava, sopivat myöhemmin neljä suurlähetystöä, ennen kuin sopimuksen mukainen lopullinen neljän vallan pöytäkirja allekirjoitetaan.


(käännetty lähteestä: https://www.cvce.eu/content/publication/2003/3/12/9bfcb5f5-8e0d-46ee-9f7f-8e9a7c945fa7/publishable_en.pdf)