Consejo de Indias

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Consejon henkilökunnasta[muokkaa]

1.§ Ottaen huomioon suuret edut, joita olemme vastaanottaneet, ja joita päivittäin vastaanotamme, laajentaaksemme ja lisätäksemme Intioiden Valtakuntaamme, ja hyvin käsittäessämme siitä aiheutuvat velvollisuudet ja rasitteet, yritämme omasta puolestamme (Jumalallisella suosiolla) asettaa noudatettavaksi sopivat keinot, jotta nämä suuret Valtakunnat ja Herruudet olisivat hallitut ja johdetut asianmukaisesti: Ja koska Jumalan, meidän Herramme ja noiden Valtakuntien palvelemiseksi on toimittava suuresti harkiten, tasapuolisesti ja neuvoin: Säädämme ja määräämme, että Hovissamme on lähellämme aina oltava Intioiden Neuvosto ja sen Presidentti; Intioiden Suurkansleri, joka toimii myös Neuvonantajana; Lainoppineita Neuvonantajia tilanteen mukaan, joita lainoppineita on tällä hetkellä kahdeksan; Viskaali ja kaksi sihteeriä; Suurkanslerin Sijainen, ja joiden kaikkien tulee olla maineikkaita, jalosukuisia ja puhtaan sukupuun omaavia, Jumalaa pelkääviä, viisaita oppineita; kolme Esittelijää ja yksi Oikeussalin Sihteeri, kykeneviä ja ahkeria viroissaan, ja että he täyttävät uskollisuuden vaatimukset; neljä kyvykästä Kirjanpitäjää; yksi yleinen Rahastonhoitaja; kaksi Viskaalinviraston virkamiestä; Ylikronikoitsija ja Kosmografi; Matematiikan Professori; Oikeustoimien Arvioitsija; yksi Asianajaja, yksi köyhien Asiamies; yksi Kappalainen, joka pitää Messun Neuvoston kokoontuessa; neljä Vahtimestaria, yksi Oikeudenpalvelija; joiden kaikkien tulee olla kyvykkäitä, asiansa osaavia; ja jotka ennen virkaansa asumista vannovat noudattavansa virassaan hyvin ja uskollisesti Neuvoston sääntöjä ja sen tekemiä päätöksiä, ja että he pitävät Neuvoston asiat salaisina.

Consejon tehtävät[muokkaa]

2.§. Koska Intian Neuvostomme Virkamiehet palvelevat voimallaan ja auktoriteetillaan Meitä ja auttavat täyttämään velvollisuutemme suurten Valtakuntien ja Herruuksien hyväksi: Armomme ja tahtomme on, että kyseisellä Neuvostolla on ylin lainkäyttövalta kaikkialla Länsi-Intioissamme, niin siellä löydetyillä kuin vielä löydettäviksi tulevilla alueilla, niiden hallinnossa kuin liiketoimissa, ja että se voi oikeudenkäyttöä johtaessaan säätää Lakiimme perustuvia Erikoislakeja, Säädöksiä, yleisiä ja erityisiä määräyksiä, joita noiden Provinssien hyväksi on laadittava: Sekä myös valvoa ja tarkistaa Meidän hyväksyttäväksemme ja määrättäväksemme tulevia, Prelaattien, Kapitulien, Tuomiokapitulien, Luostareiden, Varakuninkaidemme, Audiensioiden, Neuvostojen ja Intioiden muiden Yhteisöjen laatimia säädöksiä, joissa, ja kaikissa muissa Valtakunnissa ja Herruuksissa, jotka koskevat Intioiden, ja siihen liittyviä asioita ja liiketoimia, on kyseistä Neuvostoamme toteltava, kuten totellaan Kastiljan Neuvoston ja muiden Neuvostojen päätöksiä, ja että Intioiden Neuvoston määräykset ja käskyt on täytettävä ja että niitä on jokaisen noudatettava kaikkialla, niin näissä, kuin noissa Valtakunnissa.

Consejon työjärjestys[muokkaa]

5.§ Intioiden Neuvoston jäsenet ovat Neuvostossa koolla juhlapäiviä lukuun ottamatta joka aamu kolme tuntia, ja Tiistaisin, Torstaisin ja Lauantaisin kaksi tuntia iltapäivisin, ja eivät ala käsitellä asioita ennen kuin vähintään kolme Neuvoston jäsentä on yhdessä saapuvilla, josta lähtien, eikä sitä ennen, alkaa kulua ensimmäinen tunti. Kolmena iltapäivänä käsitellään kaikki esillä olevat anomukset ja tehtävät. Neuvoston jäsenet eivät tuo Neuvostoon, eivätkä vie sieltä anomuksia, eivätkä pyydä niitä luettavan heille, vaan että he, kuten siitä on säädetty, lukevat ne yhdessä iltapäivisin kyseisinä kolmena viikonpäivänä, ja ettei kukaan Neuvoston jäsenistä lopeta ennen kuin kaikki anomukset on luettu ja vastattu niihin.

Consejon on perehdyttävä asioihin ja käytävä huolellista kirjeenvaihtoa[muokkaa]

6.§ Koska mitään asiaa ei voida oikealla ja asiaan kuuluvalla tavalla ymmärtää eikä käsitellä, ennen kuin siitä päättävät henkilöt ovat selvittäneet sen itselleen: Säädämme ja määräämme, että Intioiden Neuvoston jäsenet tekevät erikoisen huolellisesti ja asioihin aina perehtyen arvioita ja selvityksiä kaikista Intioiden Olosuhteista, niin maasta, merestä, luontoon ja moraaliin liittyvästä, ikuisesta ja ajallisesta, Kirkollisesta ja Papillisesta, menneestä ja nykyisestä, ja siitä, mihin hallinto tulee vastaisuudessa kohdistaa, tai Lakien ulottua. Ja että Neuvostossa on oltava kirja kyseisistä selvityksistä, ja että on käytävä hyvin huolellista kirjeenvaihtoa Varakuninkaiden, Audiensioiden ja Ministerien kanssa, jotta nämä vuosittain ilmoittaisivat tietoonsa tulleet, kyseiseen kirjaan pantavat ja lisättävät asiat.

Kuninkaan velvollisuutena on evankeliumin levittäminen intiaanien keskuuteen[muokkaa]

8.§ Velvollisuudesta, joka Meillä Intioiden hallitsijana on, emme halua mitään muuta kuin Evankelisen Lain julistamista, sen laajentamista ja Intiaanien käännyttämistä Pyhään Katoliseen uskoon, josta syystä perimmäinen aikomuksemme on parantaa ja ohjata ajatuksiamme: Määräämme Meillä olevien mahdollisuuksien mukaisesti Intioiden Neuvostomme jäsenet sivuuttamaan kaiken muun etuumme ja mielenkiintoomme kohdistuvan, ja ensisijaisesti huolehtimaan käännyttämiseen ja uskon opetukseen liittyvistä asioista, huolehtimaan niistä, ja toimimaan kaikin voimin ja mahdollisuuksiensa mukaisesti sijoittamaan tarpeeksi monta Kirkon Jäsentä tähän tehtävään, ja käyttämään kaikkia muita tarvittavia ja sopivia keinoja Intiaanien ja alkuasukkaiden käännyttämiseksi ja näiden pitämiseksi Jumalaa, meidän Herraamme kunnioittavina ja että he ylistäisivät Hänen Pyhää nimeään. Tyydyttäessään tahtomme tältä Meitä velvoittavalta osalta, jonka niin suuresti toivomme täyttyvän, kuin että samalla kyseisen Neuvoston jäsenten omatunnot kevenisivät, ja heidän kanssaan myös Meidän omatuntomme.

Intiaanit ovat kuninkaan suojeluksessa[muokkaa]

9.§ Koska haluamme suosia ja toimia intiaanien hyväksi Intioissamme, tunnemme surua mistä tahansa heitä kohdanneesta vahingosta ja heille tehdystä vääryydestä, joista olemme tulleet huonosti palvelluksi. Tämän vuoksi määräämme ja asetamme Intioidemme Neuvoston jäsenet erityisen tarmokkaasti huolehtimaan siitä, että he toimivat Intiaanien käännyttämisen ja heidän hyvän kohtelunsa puolesta siten, ettei näitä henkilöinä kohdella huonosti, ja ettei heidän omaisuudelleen aiheuteta vahinkoa, vaan että heitä kaikessa kohdellaan, autetaan ja suositaan vasalleinamme, ja että niitä, jotka vastoin tekevät, rangaistaan ankarasti, jotta Intiaanit ymmärtäisivät halumme osoittaa suosiotamme heitä kohtaan, ja että he tietäisivät Jumalan asettaneen heidät suojeluksemme ja turvamme alle, että se on heille hyväksi ja tehty heidän vapauttamiseksi tyranniasta ja orjuudesta, jossa he ennen elivät.

Consejon tehtävät eri viikonpäiville[muokkaa]

!0.§ Määräämme, että joka viikko Maanantaisin ja Perjantaisin, otetaan esille Intioidemme tilaa ja hallintoa koskevat asiat: Tiistaisin ja Torstaisin Sotaa käsittelevät: Keskiviikkoaamuisin erityisesti, ja muulloinkin mahdollisuuksien mukaan, käsitellään omaisuuteemme liittyviä asioita, ja keskustellaan Intioiden hyväksi tehtävistä asioista. Tiistai-, Torstai- ja Lauantai-iltapäivisin, pyyntöjen ja toimenpiteiden päätyttyä, otetaan esille muut asiat, joiden tultua käsitellyiksi, tai jos niitä ei ole osoitettu kyseisille viikonpäiville, käsitellään muita Puheenjohtajan osoittamia asioita, vaikka ne alunperin olisi osoitettu joillekin muille. Sama koskee listalle olevia riita-asioita, tarkastuksia ja hallinnollisia toimenpiteitä niiden listautumisen mukaisesti.

Saapuvat kirjeet on luettava heti niiden saapumisjärjestyksessä ja asiat on käsiteltävä viivyttelemättä[muokkaa]

27.§ Koska Varakuninkaiden, Audiensioiden, Sevillan Casa de Contrataciónin, ja muiden, virallisten ja yksityisten ihmisten, Intioista ja muista osista lähettämät kirjeet ovat hallinnon kannalta huomionarvoista materiaalia, on niihin, niiden tärkeyden vuoksi paneuduttava perusteellisesti: Määräämme, että otettuaan vastaan minkä tahansa kirjeen, tai meille osoitetun lähetyksen, on ne kaikki toimitettava Neuvoston luettaviksi niiden saapumisjärjestyksessä. Neuvosto ei saa viivytellä niiden lukemisessa, eikä päättää toimenpiteistä missään niissä kerrotuissa asioissa, vaan Neuvosto lausuu mielipiteensä toimenpiteistä, joita pitää sopivina, asettaen näiden kirjeiden avaamisen ja niiden lukemisen muiden, vaikkakin tärkeiden kirjeiden edelle, koska näin saadaan tieto jostakin tärkeämmästä asiasta, johon voidaan nopeasti puuttua. Kirjeiden tultua luetuiksi, tekevät Sihteerimme niiden sisällöstä yhteenvedon ja vievät kelpaamattomat Arkkuun, tai Neuvoston Arkistoon, ja jäljellä olevat toimistoihinsa niin, ettei Neuvoston pöydälle koskaan jää mitään kirjettä, tai salaista kirjelmää; ja että seuraavassa Neuvoston kokouksessa keskustellaan ja neuvotellaan esillä olevien kysymysten ratkaisemiseksi hallinnon tapaa noudattaen niin, että vastaukset voidaan lähettää ensi tilassa Alusten, Laivaston, tai Postialuksen mukana.

Intioissa oleviin virkoihin on nimitettävä ansioituneita ja kyvykkäitä henkilöitä[muokkaa]

32.§ Määräämme, että Intioiden Neuvoston jäsenet, ja ne, joiden tehtävänä on ehdottaa nimitettäväksi henkilöitä virkoihin ja tehtäviin, Kirkollisiin Arvoasemiin ja Edunsaajiksi, että Intioihin nimitettäisiin ja etusijan aina saisivat ansioituneet ja kyvykkäät noissa osissa olevat henkilöt, tai ne, jotka palvelevat, tai ovat palvelleet rauhoittamisissa, asuttamisessa ja maan rikastuttamisessa, kuten myös alkuasukkaiden käännyttämisessä ja uskon opettamisessa mukana olleet, Kuninkaallisen Patronaattioikeutemme ja tässä luvussa mainittujen lakien mukaisesti.

Tuomareiksi on etsittävä hyveellisiä henkilöitä, joilla on tietoa ja kokemusta[muokkaa]

33.§ Säädämme ja määräämme Intioiden Neuvoston jäsenten aina suurella tarmolla ja huolella etsimään tuomareiksi hyveellisiä henkilöitä, joilla on tietoa ja kokemusta ja jotka ovat soveliaita Herramme Jumalan ja meidän palvelukseen; että heiltä vaaditaan tasapuolisuutta tuomitessaan, ja että on rangaistava ankarasti niitä, jotka eivät tätä ole, jotta Kuninkaallinen omaisuutemme voisi laajentua luottaessamme Ministereihin ja Viranomaisiin, ja jotta vallassa olisi asianmukainen turvallisuus, varmuus ja suoja.

Neuvostosta provinsseihin osoitetut määräyskirjat ja viralliset asiakirjat on lähetettävä turvallisesti kaksin kappalein[muokkaa]

36.§ Määräämme, että Neuvostosta kaikkiin Provinsseihin osoitettavat Määräyskirjat, Kirjeet ja muut viralliset asiakirjat lähetetään kaksin kappalein sopivimmilla laivoilla, turvallisesti ja kunnon päällisillä varustettuina.

39.§ Jotta lähetyksemme olisivat asianmukaisesti turvatut, ei niihin saa sisällyttää asiaan kuulumattomia kirjeitä: Määräämme, että Neuvoston sihteerit sulkevat Intioihin ja muualle osoitetut kirjeet ja lähetykset.

Sihteerit pitävät consejon toimenpiteistä aakkosten mukaisesti järjestettyä kirjaa[muokkaa]

40.§ Määräämme, että Sihteereillä on kirja, johon he vievät kirjaimen mukaisessa järjestyksessä kaikki Meidän päättämämme erilaiset heidän Provinssejaan koskevat asiat, viemättä kuitenkaan kirjaan yleisen määräyksen mukaisia, tai muuten määrättyä, joita varten on olemassa oma, yleinen käytäntö. Samaten on asetettava kirjaimen mukaisesti kaikki lähtevät toimeksiannot, kaikki muistiot, kirjeiden otsikot ja Sihteerien, tai toimeksiannoissa mainittujen henkilöiden allekirjoittamat muut asiakirjat, ja että kaiken kirjaan viedyn on oltava yhtäpitävää alkuperäisen kanssa ja että säilyttämisen arvoinen on säilytettävä siten, että yhteenvedot ja lyhennykset vastaavat alkuperäisiä, ja ovat allekirjoituksin vahvistetut: Kirjojen alkulehdellä on mainittava päivä, kuukausi, vuosi ja paikka, missä kirja aloitettiin, ja kirjan tultua täyteen, sen sivut on hyväksyttävä allekirjoituksin, ja jokainen sivu on suljettava ylä- ja alaosastaan nimikirjoituksin ja jokaisen kirjan alussa on oltava sisällysluettelo.

Anomuksiin ei vastata, eikä palkkioita anneta ilman Consejon jäsenten yhteistä päätöstä[muokkaa]

41.§ Määräämme, ettei mihinkään anomukseen vastata, eikä mitään suosionosoitusta ja palkkiota anneta kenellekään ilman Presidentin ja kaikkien Neuvoston jäsenten läsnäoloa.

Kuninkaalle osoitetuissa anomuksissa on oltava selvitys kyseisen henkilön ominaisuuksista ja ansioista[muokkaa]

42.§ Meille osoitetuissa, palveluksista annettavia suosionosoituksia ja palkkioita koskevissa neuvonannoissa, on täydellisesti selvitettävä kyseisten henkilöiden ominaisuudet ja ansiot; selvitys siitä, miten ja missä he ovat palvelleet, rahapalkkiot, avustukset ja muut seikat, sekä Viskaalin asiaa koskevat vastakkaiset lausunnot ajankohtineen. Ja jotta tämä toteutuisi paremmin, on Sihteereillämme oltava kirja, johon on viety antamamme kyseiset avustukset, maksut, suosionosoitukset ja niiden syyt, ja joka kirja on oltava jokaisella Provinssien ja niiden osia hoitavalla Sihteerillä.

Consejo de Indiasin ylikronikoitsijan tehtävistä[muokkaa]

Intioiden Consejon ylikronikoitsijan tehtävistä kertoo Recopilaciónin ensimmäisen kirjan kahdestoista luku, joka määrittelee historiankirjoituksen tarkoituksen ja merkityksen hallinnon kannalta.

1.§ “Jotta muisto muistamisen arvoisista ja huomattavista suorituksista, joita Intioissamme on tehty, säilyisi, on Intioiden Neuvoston ylikronikoitsijan, joka toimii Hovissamme, aina kirjoitettava kaikkien Provinssiensa yleistä historiaa, ja sen pääasiallisia yksityiskohtia suurella tarkkuudella ja mahdollisimman totuudenmukaisesti, arvioiden tapoja, riittejä, vanhoja rakennelmia, tekoja ja tapahtumia, ottaen huomioon niiden syyt, motiivit ja vallinneet olosuhteet, jotta menneestä voitaisiin tulevaisuudessa ottaa oppia niistä kerrotuista Selonteoista ja mahdollisimman autenttisista ja totuudenmukaisista asiakirjoista, jotka on lähetetty Intioiden Neuvostollemme, jonka Arkistossa kyseiset asiakirjat ovat esillä ja säilytettävinä ja joita asiakirjoja ei saa julkaista ilman kyseisen Neuvoston suostumusta. Ja säädämme, että arkistosta vastaava Neuvoston jäsen toimii historian Komissaarina, jolle Kronikoitsijan on annettava selvitys siitä, mitä aikoo kirjoittaa, jotta hänelle voidaan arkistosta antaa siellä olevia, hänen tärkeinä pitämiään asiakirjoja.

2.§ Koska luonnolliset asiat antavat maiden hallitsemiseksi paljon valaistusta, on tarpeen tuntea ja tietää niistä, erityisesti Intioitamme koskevista, koska ne sijaitsevat kaukana meistä: Määräämme, että Ylikronikoitsija kirjoittaa ja kokoaa koko ajan tietoja yrttien, kasvien, eläinten, lintujen, kalojen ja muista tietämisen arvoisista asioista, joita on Intioissa ja niiden Provinsseissa, Saarilla, Merissä ja Joissa, sen mukaan miten niistä on saatu tietoa meille lähetettyjen kirjoitusten ja selontekojen kautta, niihin liittyviä antamiamme lupia ja Neuvoston hyväksi katsomia säädöksiä noudattaen.

3.§ Jotta Ylikronikoitsija kykenisi täyttämään kaiken velvollisuuksiinsa kuuluvan: Määräämme, että Intioiden Neuvostomme Sihteerit, Hovin Kirjuri ja muiden Virkamiesten, joilla on vastuullaan asiakirjoja, on annettava hänelle kuittausta vastaan kaikki hänen pyytämänsä ja tarvitsemansa asiakirjat, jotka tulee palauttaa niiden antajalle, tai sille, joka pyytää niiden palautusta. Lainassa olevista asiakirjoista on huolehdittava ja pidettävä ne salaisina, eikä niitä saa näyttää muille kuin sille, joka on ne Neuvoston puolesta hänelle toimittanut, tai sille, jonka tulee voida virkansa puolesta saada ne nähtäväkseen; ja jos tapahtuisi niin, että hän tietäisi jollakin olevan hallussaan joitakin papereita, selvityksiä, kertomuksia, tai kirjoituksia, jotka olisivat tärkeitä hänen kirjoitustyölleen, tai aikomuksilleen kirjoittaa, hän niistä kopion saadakseen ilmoittakoon asiasta Neuvoston jäsenelle, joka toimii historian Komissaarina. Ja jos on tarpeen saada Suostumuksemme, tai Neuvoston käsky, se annetaan ja toimitaan asian voimaan saattamiseksi.

4.§ Ylikronikoitsijan on virkansa velvoitteiden mukaisesti koko ajan kirjoitettava Intioiden historiaa, joka koskee sen luotoa, moraalia ja politiikkaa, ja jotta tämä olisi mahdollista, on hänelle toimitettava lisää asiakirjoja. Ja kirjoittamastaan on hänen tehtävä selvitys kyseisen historian Komissaarina toimivalle Neuvoston jäsenelle, joka ennen Ylikronikoitsijan vuotuisen viimeisen kolmanneksen palkan maksamista, hyväksyy tämän kirjoittaman, jotta se voidaan sijoittaa ja tallettaa arkistoon, tai painattaa ja julkaista tarpeen mukaan, ja josta hänelle on annettava todistus, josta käy ilmi kirjoituksen ja arkistoinnin ajankohta, jonka jälkeen hänelle määrätään maksettavaksi viimeinen kolmannes palkasta, samalla kuin Neuvostolle annetaan täydellinen selostus hänen kirjoituksistaan.

Historioitsija, Vicente Riva Palacio, 1860- luvulla Maksimilianoa vastaan käydyn sodan kenraali, tiivistää Espanjan Uutta Maailmaa koskevan hallintomallin ytimen toimittamassaan ja osin kirjoittamassaan laajassa México a través de los siglos -teoksessa:

"Espanjan eduista, Metropolin ja siirtomaan välisistä suhteista, huolehti Consejo de las Indias ja Casa de contratación de Sevilla. Niistä ensimmäinen sääti lakeja, joiden mukaiseksi Uuden Espanjan hallintokäytäntö muodostui, ja joka itsepintaisesti yritti pitää yllä järjestystä ja kehitystä siirtokunnassa. Valitettavasti kaikki nämä yritykset törmäsivät usein varakuninkaiden ja virkamiesten nimityksiin, joissa suosikkuus ja omat edut olivat tärkeämpiä kuin yleinen etu ja kuningaskunta. Hauraita ja katoavaisia olivat humaanit ja oikeamieliset paperiarkit, varakuninkaiden jättäessä täyttämättä hallitsijan tahdon, tai kun he lakien suomalla oikeudella kirjoittivat jonkin kuninkaallisen määräyskirjan reunaan, omien tai ystäviensä etujen ollessa kyseessä, ”Toteltavaksi, mutta ei noudatettavaksi." Hallitsijoiden antamat, intiaanien hyväksi tarkoitetut määräykset jäivät teholtaan heikoiksi. Samaan epäkohtaan oli puututtava toistuvasti.”


Lähteet[muokkaa]

Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. Näköispainos vuoden 1791 laitoksesta. Riva Palacio, Vicente; Mexico a través de los Siglos. Ilmestynyt ensimmäisen kerran jo 1800-luvun puolella. Teoksesta otetaan jatkuvasti uusia painoksia.