Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi käräjäkuntien vankihuoneista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
1926 vuoden valtiopäivät N:o 51.


Hallituksen esitys Eduskunnalle
laiksi käräjäkuntien vankihuoneista.


    Käsitellessään 1921 vuoden valtiopäivillä Hallituksen esitystä laiksi valtion metsämaiden asuttamisesta Eduskunta päätti kehoittaa Hallitusta antamaan esityksen kaikkien savuluvun perusteella kannettavien maksujen lakkauttamisesta sekä kaikkien maaverojen ja manttaalirasitusten poistamisesta. Tämän käsityskannan mukaisesti on kihlakunnanoikeuksien käräjähuoneista 17 päivänä heinäkuuta 1925 annetulla lailla manttaaliin pannun maan omistajien velvollisuus käräjäkartanon rakentamiseen ja kunnossapitoon tai käräjähuoneiden hankkimiseen muulla tavalla lakkautettu tammikuun 1 päivästä 1926 ja tämä velvollisuus siirretty valtiolle. Tällöin ei kuitenkaan ole ainakaan nimenomaan poistettu manttaaliin pannun maan omistajien velvollisuutta ylläpitää kussakin käräjäpaikassa vankihuonetta rikoksentekijöiden säilyttämistä varten, mistä on säädetty 1734 vuoden lain rakennuskaaren 26 luvun 4 §:ssä. Joskaan tätä säännöstä käytännössä ei ole yleisemmin noudatettu, on kuitenkin olemassa muutamia käräjäkuntia, joissa tämän säännöksen nojalla on ylläpidetty erikoisia vankihuoneita. Tuntuu luonnolliselta, että manttaaliin pannun maan omistajat, jotka 17 päivänä kesäkuuta 1925 annetun lain nojalla tammikuun 1 päivästä 1927 lukien myöskin vapautuvat huolehtimasta vankien kuljetuksesta, vapautettaisiin vankihuoneidenkin hankkimis- ja kunnossapitovelvollisuudesta ja että nämäkin velvollisuudet siirtyisivät valtiolle. Mikäli varsinaisia käräjäkunnanvankiloita edelleen tarvitaan, voitaneen ne useissa tapauksissa yhdistää valtion ylläpitämiin vankiasemiin ja poliisivankiloihin, joten kyseessä olevan velvollisuuden siirtäminen valtiolle ei tulisi aiheuttamaan sanottavia kustannuksia valtiolle.

Edellä esitetyn nojalla annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi näin kuuluva lakiehdotus:


L a k i
käräjäkuntien vankihuoneista.


    Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

Käräjäkuntalaisten velvollisuus vankihuoneen rakentamiseen ja kunnossapitoon kussakin käräjäpaikassa lakkautetaan 1 päivästä tammikuuta 1927, ja on vankihuoneet siitä alkaen tarpeen mukaan hankittava ja kunnossapidettävä valtion toimesta ja kustannuksella.

_______________


Helsingissä, 31 päivänä elokuuta 1926.


Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.


Oikeusministeri U. J. Castrén.


Katso myös[muokkaa]