Hallituksen esitys asevientikiellosta Espanjaan

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden tavarain viennin kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle.[muokkaa]

1936 vuoden valtiopäivät N:o 35.

Ranskan hallitus on kääntynyt muun muassa Suomen hallituksen puoleen saadakseen Suomen yhtymään julistukseen, jossa siihen liittyvät maat sitoutuisivat olemaan sekaantumatta Espanjan nykyisiin sisäisiin asioihin ja sen vuoksi toistaiseksi kieltämään aseiden, ammusten ja muiden sotatarvikkeiden sekä ilma- ja sota-alusten viennin Espanjaan ynnä sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle.

Tämän johdosta ilmoitettiin kuluneen elokuun 15 päivänä Ranskan täkäläiselle asianhoitajalle, että Suomen hallitus periaatteessa hyväksyi ehdotuksen, mikäli se saavuttaisi muiden maiden taholta yleisen kannatuksen. Samalla saatettiin mainitun asianhoitajan tietoon, että aseiden ja ammusten vienti Suomesta oli sallittu ainoastaan hallituksen luvalla sekä että hallitus ei tulisi toistaiseksi myöntämään lupia näiden tavarain vientiin Espanjaan ynnä sille kuuluville yllämainituille alueille.

Kun sitten Ranskan hallitus oli tänne toimittanut tiedoituksia siitä, että useat maat olivat joko periaatteessa hyväksyneet kyseessäolevan ehdotuksen tai jo antaneet kukin kohdaltaan sen mukaisen julistuksen, erinäisin ehdoin tai ilman sellaisia, saatettiin 31 päivänä elokuuta Ranskan hallituksen tietoon Suomen vastaava julistus, jossa muun muassa sitouduttiin toistaiseksi kieltämään aseiden, ammusten ja muiden sotatarvikkeiden, koottuina tai osina olevien ilma-alusten, niin myös sota-alusten vienti, jälleenvienti ja kauttakuljetus Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle.

Julistuksen täytäntöönsaattamiseksi annettiin 4 päivänä kulunutta syyskuuta tullitariffin soveltamisesta 29 päivänä marraskuuta 1924 annetun lain 24 §:n nojalla asetus eräiden tavarain viennin kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle. Tässä asetuksessa kiellettiin niin hyvin aseiden ja ammusten kuin kaikkien muidenkin julistuksessa mainittujen tavarain vienti kyseessä oleviin maihin sekä annettiin eräitä kiellon aiheuttamia täytäntöönpanomääräyksiä.

Sen johdosta, mitä edellä on lausuttu, sekä ilmoittamalla, että julistukseen ovat nyttemmin, saatujen tietojen mukaan, liittyneet kaikki Euroopan maat, annetaan edellä viitatun lainkohdan mukaisesti Eduskunnan hyväksyttäväksi näin kuuluva lakiehdotus:

Laki eräiden tavarain viennin kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §. Kaikenlaatuisten aseiden, ammusten ja muiden sotatarvikkeiden, koottuina ja osina olevien ilma-alusten, niin myös sota-alusten vienti, jälleenvienti ja kauttakuljetus Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle, joko suoraan tai välikäsien kautta, kielletään toistaiseksi riippumatta siitä, milloin niitä koskevat hankintasopimukset on tehty.

2 §. Joka rikkoo tämän lain määräyksiä, rangaistaan sakolla, jollei rikoksesta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

3 §. Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

4 §. Edellä 1 §:ssä säädetty vientikielto voidaan kumota asetuksella.

5 §. Tämä laki on voimassa, kunnes 1 §:ssä mainittu kielto on kumottu.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1936.

Tasavallan Presidentti P. E. SVINHUFVUD.

v.t. Ulkoasiainministeri Oskari Mantere.

Eduskunnan kirjelmä Hallituksen esityksen johdosta laiksi eräiden tavarain viennin kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle.[muokkaa]

Eduskunnalle on annettu Hallituksen esitys N:o 35 laiksi eräiden tavarain viennin kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle, ja Eduskunta on sen lähettänyt valmistelevaa käsittelyä varten Ulkoasiainvaliokuntaan, joka ei ehtinyt sitä käsitellä.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1936.

[Asian käsittely jatkui vuoden 1937 valtiopäivillä.] 1937 Vp. - V.M. - Esitys N:o 35 (1936 Vp.).

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö N:o 6 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräiden tavarain viennin kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle.[muokkaa]

Eduskunta on viime vuoden valtiopäivillä pöytäkirjanottein 9 päivältä lokakuuta 1936 lähettänyt ulkoasiainvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 35 laiksi eräiden tavarain viennin kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle.

Ulkoasiainvaliokunta on käsitellyt tämän asian ja, huomioonottaen, että kysymyksessäoleva kielto eräiden tavarain viennille ja kauttakuljetukselle Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle johtuu Suomen osallisuudesta maailmanrauhan säilyttämistä tarkoittavaan Euroopan valtioiden väliseen yhteistoimintaan sekä että asian laatuun nähden hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 4 §:n säännös on tarkoituksenmukainen, päättänyt puoltaa sanotun esityksen hyväksymistä. Näin ollen valiokunta, tehtyään lakiehdotuksen johtolauseeseen ja 3 §:ään muodollisen muutoksen, kunnioittaen ehdottaa,

että Eduskunta hyväksyisi hallituksen edellä mainittuun esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen näin kuuluvana:

Laki eräiden tavarain viennin kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään (poist.):

1 §. (Kuten hallituksen esityksessä.)

2 §. (Kuten hallituksen esityksessä.)

3 §. Tarkemmat säännökset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

4 §. (Kuten hallituksen esityksessä.)

5 §. (Kuten hallituksen esityksessä.)

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1937.

Asian käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Voionmaa, varapuheenjohtaja U. Hannula, jäsenet Huotari, Kares, Karvetti, E. Kilpeläinen, Koivuranta, Leinonen, Mantere, Räisänen, Sergelius, Sillanpää ja Takala sekä varajäsen Reinikainen.

Suuren valiokunnan mietintö N:o 21 hallituksen esityksen johdosta laiksi eräiden tavarain viennin kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle.[muokkaa]

Suuri valiokunta on, käsiteltyään edellämainitun asian, päättänyt yhtyä kannattamaan esityksessä olevaa lakiehdotusta ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä n:o 6 siihen ehdotetuin muodollisin muutoksin ja saa siis kunnioittaen ehdottaa,

että Eduskunta hyväksyisi puheenaolevan lakiehdotuksen ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1937.

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi eräiden tavarain viennin kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle.[muokkaa]

Eduskunnalle on vuoden 1936 valtiopäivillä annettu Hallituksen esitys N:o 35 laiksi eräiden tavarain viennin kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle, ja nyt koolla oleva Eduskunta, jolle Ulkoasiainvaliokunta on asiasta antanut mietintönsä N:o 6, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki eräiden tavarain viennin kieltämisestä Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §. Kaikenlaatuisten aseiden, ammusten ja muiden sotatarvikkeiden, koottuina ja osina olevien ilma-alusten, niin myös sota-alusten vienti, jälleenvienti ja kauttakuljetus Espanjaan, sen alusmaihin ja Marokon espanjalaiselle vyöhykkeelle, joko suoraan tai välikäsien kautta, kielletään toistaiseksi riippumatta siitä, milloin niitä koskevat hankintasopimukset on tehty.

2 §. Joka rikkoo tämän lain määräyksiä, rangaistaan sakolla, jollei rikoksesta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

3 §. Tarkemmat säännökset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

4 §. Edellä 1 §:ssä säädetty vientikielto voidaan kumota asetuksella.

5 §. Tämä laki on voimassa, kunnes 1 §:ssä mainittu kielto on kumottu.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1937.