Helsinki-Kulosaari raitiotie

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kaupunginvaltuuston päätös, jolla "Aktiebolaget Brändö Villastad" nimiselle osakeyhtiölle on myönnetty oikeus rakentaa sähköraitiotie Itäiseltä viertotieltä Sörnäsin niemekkeelle y. m., annettu maaliskuun 16 p:nä 1910.[muokkaa]

Sittenkun "Aktiebolaget Brändö Villastad" niminen osakeyhtiö oli kaupunginvaltuustolta anonut lupaa saada:

Sörnäsin niemekkeen koillisrantaan rakentaa maihinnousulaiturin ynnä vahtituvan;

käyttää anomuksen oheen pantuun karttaan punaisella merkittyä aluetta ajotien paikaksi; sekä

tälle aiotulle tielle ja niinikään Hörneperin-, Sibyllan- ja Pääskylänkadulle rakentaa sähköraitiotien, joka yhdistäisi nykyisen Itäisellä viertotiellä olevan raitiotien päätekohdan edellä mainittuun maihinnousulaituriin;

on kaupunginvaltuusto hyväksynyt edellä mainitun anomuksen sekä samalla näin myönnettyjen oikeuksien nauttimiseen nähden vahvistanut seuraavat ehdot ja määräykset, nimittäin:

että maihinnousulaituri yhtiön kustannuksella poistetaan kohta, kun yhtiö on lakannut laituria tarvitsemasta;

että laituri poistetaan myöskin siinä tapauksessa, että kaupunki ryhtyy sinne rakennuttamaan rantasiltoja;

että laiturin läheisyyteen suunniteltu vahtitupa rakennetaan vähintään 90 metrin päähän siitä alueesta, minkä toiminimi A. Parviainen & C:o on vuoteen 1917 saakka vuokrannut öljyvarastopaikaksi;

että yhtiö suorittaa kaikki kustannukset, joita puheenalaisen tien sekä sillä olevan raiteen uudestaan suunnittelusta ehkä aiheutuu kaupungin vastaisuudessa järjestäessä katu-, tie- ja raide- y. m. rakennuksiaan;

että yhtiön on ennen tientekoon ryhtymistään annettava rahatoimikamariin selvitys siitä, että Sörnäsin haararadan pohjoispuolisten alueiden, joita pitkin ehdotettu tie osittain tulisi kulkemaan, vuokraajat ovat myöntyneet tien rakentamiseen vaatimatta siitä kaupungilta korvausta;

että yhtiö pitää tien, jonka tulee olla yleisen liikenteen käytettävänä, tyydyttävässä kunnossa sekä myös hoitaa sen puhtaanapidon, kunnes se on yhdistetty kaupungin rakentamaan katuun, jossa tapauksessa yhtiö ei ole oikeutettu saamaan korvausta tientekokustannuksistaan;

että raitiotien ja sen valtaaman katu- tahi tiealueen kunnossapitoon nähden ovat vahvistettavat samat ehdot kuin Raitiotie- ja Omnibus-osakeyhtiön on noudatettava; sekä vihdoin

että, jos kaupunginviranomaiset pitävät tarpeellisena raitiotien muuttamista jollekin toiselle kadulle tahi tielle, muutto on toimitettava yhtiön kustannuksella:

Samalla on kaupunginvaltuusto kaupungin ja Raitiotie- ja Omnibus-osakeyhtiön välillä tehdyn toimilupakirjan 4 §:n määräyksen johdosta päättänyt, että sanotulle yhtiölle olisi ensi sijassa tarjottava oikeus liikenteen ylläpitämiseen edellä mainitulla raitiotielinjalla ja että toimilupakausi samoinkuin muutkin raitiotien rakentamista koskevat ehdot olisivat asetettavat yhtäpitäviksi nyt voimassa olevan toimilupakirjan kanssa, jotta kaupungin lunastusoikeus kaikkiin olemassa oleviin raitiotielinjoihin olisi yhtaikaa voimaan saatettavissa.

Vihdoin on kaupunginvaltuusto nähnyt hyväksi myöntää hakijalle viisi vuotta valmistusaikaa, 1910 vuoden alusta lukien, jonka ajan kuluessa raitiotie olisi avattava liikenteelle, minkä ohessa toimilupakirja olisi katsottava rikotuksi, jollei liikennettä sitten pidettäisi yhteen vuoteen voimassa.

Helsingin kaupungin ja Aktiebolaget Brändö Villastad nimisen osakeyhtiön välinen toimilupakirja kaupungin ja Helsingin pitäjässä olevan Brändön huvilakaupungin välisen raitiotielinjan rakennuttamisesta ja liikennöitsemisestä.[muokkaa]

Kaupunginvaltuuston vahvistama tammikuun 17 p:nä 1911 ja sopimuskumppanien allekirjoittama helmikuun 10 p:nä samaa vuotta.

Toimilupakirja.

Helsingin kaupunginvaltuusto myöntää Aktiebolaget Brändö Villastad osakeyhtiölle luvan, raitiotieyhteyden aikaansaamiseksi Helsingin kaupungin ja Helsingin pitäjässä olevan Brändön huvilakaupungin välillä, rakentaa ja liikennöidä raitiotielinjaa, joka alkaa Helsingin Raitiotie- ja Omnibus-osakeyhtiön raitiotielinjan päätekohdasta Itäisellä viertotiellä ja kulkee pitkin Pääskylänkatua itään Sörnäsin haararadan alimenokohtaan sekä sieltä kohta mainitun radan pohjoispuolelle ja sen suuntaisesti Aktiebolaget Brändö Villastad osakeyhtiön, kaupunginvaltuuston maaliskuun 16 päivänä 1909 myöntämällä luvalla, teettää tietä pitkin Vanhankaupunginlahden rantaa. Raitiotiehen ja sen liikennöitsemiseen nähden ovat muutoin voimassa seuraavat ehdot:

1 §. Osakeyhtiölle myönnetään lupa edellä mainittuun raitiotielinjaan sillä harjoitettavaa liikennöitsemistä varten 1945 vuoden loppuun.

Toimilupakauden päättyessä pitää, ellei osakeyhtiölle myönnetä luvan pitennystä, raiteet ja niihin kuuluvat patsaat, johdot y. m. poistettaman sekä niitä varten käytetyt katu- ja tiealat pantaman kuntoon, sen uhalla että tuo muutoin teetetään kaupungin toimesta osakeyhtiön kustannuksella.

2 §. Kaupungilla on oikeus, 1932 vuoden umpeen mentyä lunastaa osakeyhtiölle kuuluva, edellä mainittu raitiotielaitos siitä arvosta, minkä uskotut miehet silloin, laitoksen liikearvoon katsomatta, sille ynnä siihen kuuluville tonteille, rakennuksille, liikuvalle kalustolle, työpajoille ja koneille panevat. Näistä uskotuista miehistä valitsevat kaupunginvaltuusto ja osakeyhtiö kumpainenkin kaksi sekä nämä yhteisesti viidennen. Jos osakeyhtiö laiminlyö uskottujen miesten valitsemisen taikka jolleivät siten valitut voi viidennen vaalista sopia, määrää ne Helsingin raastuvanoikeuden ensimäinen osasto.

3 §. Raitiotielaitoksen tarkoituksena on etusijassa henkilöjen kuljetus, ollen osakeyhtiöllä kuitenkin valta raitiotiellä kuljettaa tavaraakin, ellei siitä ole haittaa henkilöliikenteelle.

4 §. Raitiotien rakentamiseen nähden on vaarinotettava:

1) että raitiotiekiskojen yläpinta pitää olla kadun taikka tien tasossa;

2) että raideleveys on 1,000 mm;

3) että osakeyhtiö saa sijoittaa tarpeelliset sivuutus- ja pistoraiteet rahatoimikamarin sitä varten hyväksymille paikoille;

4) että raitiovaunujen käyttövoimana käytetään sähkövoimaa;

5) että sähköjohtojen kannatuspatsaita saa asettaa ainoastaan sitä varten hyväksytyille paikoille;

6) että kontaktijohdot saa tehdä paljaasta langasta, mutta syöttöjohdot pitää olla tehokkaasti eristetyt;

7) että osakeyhtiö sekä patsaiden tekoaineeseen, rakenteeseen ja sijoitukseen että johtojen laatuun, laittamiseen ja käyttöön nähden on niiden määräysten alainen, mitkä rahatoimikamari harkitsee tarpeellisiksi antaa, jota paitsi osakeyhtiö on velvollinen noudattamaan niitä ohjeita, joita julkinen viranomainen saattaa turvallisuuden kannalta katsoa kohtuulliseksi määrätä.

5 §. Kaupunki on oikeutettu yhdistämään mahdollisesti rakennuttamansa raitiotielinjat puheenalaiseen raitiotiehen sekä liikennöitsemään sitä suorittamatta korvausta muusta kuin sähkövoimasta kaupungissa siihen aikaan käyvän hinnan mukaan.

Jos kaupunginvaltuusto harkitsee tarpeelliseksi, on osakeyhtiö velvollinen kohtuullista korvausta vastaan luovuttamaan osakeyhtiön rakentamat raiteet toisen raitiotieyrityksen käytettäviksi, ollen tuo yritys velvollinen kustantamaan tulo- ja lähtövaihteiden sijoituksen sekä niiden hoidon.

Raideristeyksissä, joita osakeyhtiö ei saa estää tekemästä,kustantaa uutislaitteen teon ja kunnossapidon se, joka sellaista laitetta tarvitsee.

Jos kaupungin liikenneolot vaativat puheenalaisen raitiotien rakennuttamista kaksiraiteiseksi, on kaupunki oikeutettu, siinä tapauksessa että osakeyhtiö ei tahdo tuollaiseen muutosrakennukseen ryhtyä, sen teettämään taikka vaihtoehtoisesti lunastamaan raitiotien myöskin ennen vuotta 1932 sillä tavoin, kuin 2 §:ssä tarkemmin määrätään.

Jos kaupunki lunastaa puheena olevat raiteet ennen 1932 vuoden umpeen kulumista, on osakeyhtiö kuitenkin oikeutettu mainittuun ajankohtaan asti liikennöitsemään linjaa uskottujen miesten määräämän korvauksen suorittamalla.

6 §. Osakeyhtiö on velvollinen kuukauden kuluessa siitä, kun tämä sopimuskirja on kaupungin puolesta allekirjoitettu, rahatoimikamarin tarkastettavaksi esittämään ei ainoastaan täydellisen asemapiirroksen, josta näkyy raiteen asema kadulla ja tiellä sekä mahdollisten sivuutusraiteiden luku ja pituus, vaan myös täydelliset piirustukset ja tarkan selitelmän kaikista raitiotielaitokseen ja johtoverkkoon kuuluvista rakenteellisista osista ja laitoksista, ollen muun mussa ilmoitettava, miten virta laitokseen johdetaan ja johdon katketessa vaarattomaksi tehdään, raitiotiellä käytettävien moottori- ja muiden vaunujen luku ja laatu, jarrutuslaitteet ja ukkosjohdot sekä miten raitiotien läheisyydessä olevat lennätin-, puhelin-, voima- ja valaistusjohdot sekä kaasu ja vesijohtoputket suojellaan n. s. harhailevain virtain vaikutukselta. Edellä mainitun tarkastuksen toimittamiseen saa rahatoimikamari käyttää korkeintaan kahden kuukauden ajan.

Raitiotietyöt on, rahatoimikamarin siihen määräämän henkilön tahi viranomaisen tarkastuksen alaisena, suoritettava mahdollisimman joutuisesti ja yleistä liikennettä vähimmin häiritsevällä tavalla.

Muutoin varaa kaupunginvaltuusto itselleen oikeuden vahvistaa ne tarkemmat määräykset, mitkä osakeyhtiö saattaa katsoa tarpeen vaatimiksi raitiotielaitoksen taikka raitiotien käytön laajaan muutokseen nähden.

7 §. Raitiotien liikennöitsemiseen nähden ovat voimassa seuraavat ehdot:

a) Raitiotietä älköön avattako yleiselle liikenteelle, ennenkuin rahatoimikamarin siihen määräämä henkilö tahi viranomainen on tien asianmukaisesti katsastanut ja hyväksynyt.

b) Liikennettä pitää osakeyhtiö sitten herkeämättä voimassa yhtiön ehdottamain ja kaupungin maistraatin puolivuosittain vahvistamain kulkuvuoroluettelojen mukaisesti, käsittäen edellinen vuosipuolisko ajan huhtikuun alusta syyskuun loppuun ja toinen vuosipuolisko vuoden muut kuukaudet, älköönkä noihin luetteloihin muutosta tehtäkö maistraatin lupaa siihen hankkimatta. Osakeyhtiötä ei saa velvoittaa alottamaan liikennettä aamusin ennen klo 7 eikä jatkamaan sitä iltasin klo 10 jälkeen eikä myöskään ylläpitämään taajempia kulkuvuoroja kumpaiseenkin suuntaan kuin kahdesti tunnissa kesällä ja kerran tunnissa talvella; ollen kuitenkin kaupunki oikeutettu, jos tarpeelliseksi katsoo, järjestämään taajempia kulkuvuoroja raitiotiellä.

c) Osakeyhtiö on velvollinen pitämään raitiotien kaikkine siihen kuuluvine kalustoineen hyvässä, siistissä ja ajanmukaisessa kunnossa. Vaunujen pitää kulkea tasaisesti ja töyttäilemättä sekä kylmänä vuodenaikana olla lämmitetyt. Muutoin on osakeyhtiö kaikkien niiden sen liikenteeseen soveltuvain määräysten alainen, joita on nykyään voimassa olevassa taikka vastedes annettavassa poliisijärjestyksessä.

d) Maksu raitiovaunun käyttämisestä Vanhankaupunginlahden rannalla olevaan päätekohtaan asti taikka sieltä takaisin suoritetaan osakeyhtiön laatiman taksan mukaan, kuitenkin vaarinottaen että keskeytymättömästä matkasta kannetaan enintään 15 penniä siinäkin tapauksessa, että matkan lähtö- tai tulopaikkana on jokin kohta jollakin toisella Helsingin kaupunkiin yhdistetylle alueelle sijoitetulla raitiotielinjalla.

e) Osakeyhtiön ilmoituksen johdosta tulee maistraatin, kaupunginvaltuustoa kuultuaan, laatia ehdotus raitiotieohjesäännöksi, jossa on määräyksiä sekä liikennehenkilökunnasta, vaunuista ja kalustosta että myös siitä, mitä yleisön puolestaan tulee raitiotieliikenteessä vaarinottaa; ja on läänin kuvernöörin asia vahvistaa tuollainen ehdotus noudatettavaksi.

f) Siinä tapauksessa että maistraatti katsoo tarpeelliseksi, että tapaturmain estämiseksi raitiotieliikenteessä on vartijoita asetettava, on osakeyhtiö velvollinen vartijat asettamaan ja kustantamaan.

8 §. Osakeyhtiö suorittaa kustannukset kaikista ajoteiden ja jalkakäytäväin, viemärikanavain, vesi-, kaasu- ja sähköjohtojen y. m. muutos- tai uudistustöistä, joita aiheutuu raitiotien rakentamisen taikka raitiotieliikenteen voimassapidon johdosta suoritetuista töistä. Niinikään suorittaa osakeyhtiö kustannukset sellaisista raitiotien muutostöistä, joita kaupungin vastaiset katu-, raide- y. m. laitokset voivat aiheuttaa.

Raitiotie ei saa olla esteenä yleisen paikan, kadun, viertotien, tien, sähkö-, kaasu-, lokaviemäri- tai vesijohdon muutos-, uudistus- tahi korjaustyön teettämiselle eivätkä sen johdosta yhtiölle koituvat kustannukset sekä niistä johtuva raitiotieliikenteen keskeyttäminen taikka estyminen oikeuta vaatimaan korvausta. Jos tuollaisen työn johdosta käy tarpeelliseksi joksikin ajaksi poistaa raitiotie taikka liikenteen keskeytymättömän jatkamisen vuoksi tehdä muutos raitiotiehen taikka muuttaa se toiselle kadulle taikka paikalle, on osakeyhtiö velvollinen, rahatoimikamarilta käskyn saatuaan, omalla kustannuksellaan viipymättä suorittamaan siten tarpeelliseksi käyneen työn. Osakeyhtiö on niinikään velvollinen, jos kaupunginvaltuusto sitä vaatii, korvauksetta lopullisesti muuttamaan raitiotien toiselle kadulle taikka paikalle, kun se muutetun kadunjärjestelyn taikka muun kunnallisen toimenpiteen johdosta havaitaan tarpeelliseksi.

Osakeyhtiö on velvollinen kunnossapitämään kadun tahi tien päällystyksen kiskojen välissä ja 30 senttimetriä leveältä niiden kumpaisellakin puolella, ollen osakeyhtiö sen ohessa velvollinen omalla kustannuksellaan korjaamaan vian, joka raitiotien johdosta saattaa syntyä kadun taikka tien muuhun osaan. Jos katu taikka tie on päällystettävä uudella, kalliimmalla aineella, kustantaa raiteitten väliin ja vierelle tarvittavan aineen se, jonka velvollisuutena kadun kunnossapito on.

Osakeyhtiö on velvollinen pitämään raiteeseen sijoitetut kiskot puhtaina, eikä koottua likaa saa panna varastoon kadulle eikä tielle, vaan on se osakeyhtiön toimesta paikalla poistettava.

Poistettaessa lunta kadulta, viertotieltä taikka tieltä raitioliikenteen voimassa pitämiseksi on poistaminen toimitettava niin leveältä ja suoritettava siten, ettei muulle keskuusliikenteelle synny vaaraa eikä estettä. Jos kuitenkin raitiotiet lumen kasaantumisen johdosta ovat esteenä muulle keskuusliikenteelle, on raitiotieliikenne poliisin käskystä keskeytettävä siksi, kunnes este on lakannut.

Osakeyhtiön Sörnäsin haararadan pohjoispuolelle teettämän tien kunnossa ja puhtaana pitoon ovat voimassa kaupunginvaltuuston 16 päivänä 1909 vahvistamat määräykset.

9 §. Jokaiselta vuorokaudelta, minkä liikenne raitiotiellä taikka jollakin sen osalla on keskeytyneenä eikä yhtiö voi näyttää sen johtuneen luonnonesteestä, lakosta taikka tapaturmasta, jota kohtuudella ei käy lukeminen yhtiön viaksi, maksaa osakeyhtiö kaupunginkassaan sakkoa korkeintaan 100 markkaa, rahatoimikamarin harkinnan mukaan kussakin eri tapauksessa.

Jollei liikennettä pidetä voimassa yhteen vuoteen, on toimilupa menetetty.

Vakuudeksi kaupunginkassaan mahdollisesti erääntyneistä sakoista ja niistä kustannuksia, jotka, siinä tapauksessa että osakeyhtiö ei noudata tässä välikirjassa olevia määräyksiä taikka että raitiotien rakennuslupa menetetään taikka yritys lakkautetaan eikä toinen ota sitä haltuunsa kaupungin myönnytyksellä, voivat olla tarpeellisia katujen ja muiden paikkain kuntoonpanemiseksi, pitää osakeyhtiön viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluessa sopimuskirjan allekirjoittamisesta, sen uhalla että toimilupa muussa tapauksessa menetetään, rahatoimikamarin hyväksyminä, korkoa kasvavina arvopapereina kamariin pantiksi tallettaa tuhatta Suomen markkaa vastaava rahamäärä. Tämä pantti, jonka kaupunki saa laissa säädettyä arvioimista ja myytäväksi tarjoomista toimittamatta muuttaa rahaksi, pitää pysytettämän arvoltaan muuttumattomana, ja tulee, siinä tapauksessa että kaupungin on täytynyt siitä käyttää jokin määrä sakkojen suoritukseen taikka töitten tettämiseen taikka että sen arvo on vähentynyt, osakeyhtiön kohta rahatoimikamarin käskystä täyttää vajaus; ja saa kaupunki, siinä tapauksessa että osakeyhtiö ei sitä täytä, pitäytyä osakeyhtiön muuhun omaisuuteen summan saattamiseksi täyteen määräänsä.

Sittenkun kaikki korvausvaatimukset osakeyhtiötä vastaan ovat lakanneet, on pantti osakeyhtiölle palautettava, mutta osakeyhtiö saa sillä välin nauttia hyväkseen pantille kertyvän koron.

10 §. Jos osakeyhtiö laiminlyö raitiotielaitokseen tahi sen kalustoon nähden toimeenpanna muutoksia tahi parannuksia taikka raiteiden sijoituksessa taikka katujen puhtaanapidossa taikka muutoin suorittaa töitä, jotka tämän sopimuskirjan mukaan ovat osakeyhtiön velvollisuutena, saa kaupunki teettää ne osakeyhtiön kustannuksella sekä ottaa kustannusten korvauksen kaupungin haltuun jätetystä pantista.

11 §. Yhdysliikenteestä johtuvat riitaisuudet on lopullista ratkaisua varten lykättävä kolmijäseniseen sovintolautakuntaan, johon kumpikin asianomainen valitsee yhden jäsenen ja nämä yhteisesti kolmannen. Jos asianosainen kieltäytyy sovintomiesten valitsemasta taikka jollei kolmannen sovintomiehen vaalissa päästä yksimielisyyteen, menetellään 2 §:ssä säädetyllä tavalla.

12 §. Kaupungin palveluksessa oleva poliisimies on virkatoimessa ollessaan oikeutettu maksutta käyttämään joutilasta siltapaikkaa linjalla kulkevissa raitiovaunuissa, etusijassa etumaisella vaununsillalla; ja on osakeyhtiö velvollinen rahatoimikamarille antamaan enintään 40 maksuttomaan matkaan osakeyhtiön raitiotielinjalla oikeuttavaa lippua kaupungin taikka poliisin palveluksessa olevien henkilöjen käytettäväksi.

13 §. Osakeyhtiölle edellämainitussa laajuudessa myönnetyn oikeuden raitioteitten rakentamiseen ja liikennöitsemiseen saa luovuttaa toiselle, kaupunginvaltuuston hyväksymälle omistajalle.

14 §. Tämän toimiluvan tulkitsemista taikka käyttämistä koskevaa riitaa ei saa vetää oikeuteen, vaan ratkaisevat sen sovintomiehet, jotka valitaan 2 §:ssä mainitulla tavalla.