Huhujen levityskielto

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 479/1941.


A s e t u s
kiellosta antaa eräänlaisia tietoja ja levittää huhuja.
Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 1941.


Sisäasiainministerin esittelystä säädetään sotatilasta 26 päivänä syyskuuta 1930 annetun lain nojalla, sellaisena kuin se on eräiltä osin myöhemmin annetuilla laeilla muutettu:

1 §.

Kukaan älköön levittäkö tiedonantoja, jotka koskevat valtakunnan tai sen osan puolustusta, puolustusvoimien aseistusta ja varustamista, päämajan, esikuntien ja joukko-osastojen sijoituspaikkoja ja siirtoja, sotatarvikkeiden valmistusta, kuljetusta ja varastoimista, linnoituksia ja kenttävarustuksia, sotasatamia ja telakoita, sota- ja kauppalaivoja, puolustusvoimien tilauksia sekä niitä suorittavia teollisuuslaitoksia ynnä niiden raaka-ainevarastoja ja tuotantoa, sotilaallisesti tärkeitä rakenteita, maantie-, rautatie-, vesi- ja ilmaliikennettä sekä liikenteessä käytettäviä välineitä ja laitteita, posti-, lennätin-, puhelin-, radio- ja muiden tiedonantorakenteiden rakentamista ja tilaa, koti- ja ulkomaankauppaa, ulkomaisia kauppasuhteita, elin- ja muiden tarvikkeiden tilannetta taikka muita sellaisia seikkoja, jotka voivat haitallisesti vaikuttaa maan puolustukseen tai yleiseen turvallisuuteen. Niin ikään on kielletty levittämästä rauhattomuutta ja levottomuutta herättäviä lausuntoja tai huhuja.

2 §.

Joka rikkoo tämän asetuksen määräyksiä rangaistakoon niin kuin sotatilasta annetussa laissa on säädetty.

3 §.

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.


Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 1941.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Sisäasiainministeri Toivo Horelli.