Kansainvälinen automobiililiikennettä koskeva sopimuskirja

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ote lokakuun 11 p:nä 1909 hyväksytystä automobiililiikennettä koskevasta kansainvälisestä sopimuskirjasta.[muokkaa]

I art.

Mitkä ehdot automobiilien tulee täyttää saadakseen liikkua yleisellä tiellä.

Jokainen automobiili pitää, ennenkuin sen sallitaan liikkua yleisillä teillä eri maissa, olla asianomaisen viranomaisen taikka sen valtuuttaman seuran, katsastuksen jälkeen, liikekuntoiseksi tunnustama tahi myös sellaista mallia, jolle samalla tapaa on tuollainen lupa myönnetty.

Katsastuksen tulee nimittäin käsittää seuraavaa:

1) Konelaitteiden tulee toimia varmasti ja olla niin sijoitetut, että kaikki tulen tai räjähdyksen vaara mikäli mahdollista estyy; ne eivät saa jyskeellä säikyttää ratsas- tai vetoeläimiä, eivät muullakaan tavoin aiheuttaa vaaraa liikenteelle eikä mainittavasti häiritä ohikulkijoita savulla eikä höyryllä.

2) Automobiilissä tulee olla seuraavat konelaitteet:

A. Luotettava ohjauslaite, jonka avulla käänteiden tekeminen käy helpoksi ja varmaksi.

B. Kaksi toisistaan erillisinä tehoavaa riittävän voimakasta jarrua; ainakin toisen näistä jarruista tulee tehota nopeasti suorastaan pyöriin tai niiden välittömässä yhteydessä oleviin renkaisiin.

C. Konerakenne, joka jyrkissäkin mäissä voipi kokonaan estää takaisinpäin vierimisen, jos toinen jarruista ei täytä tätä tehtävää.

Jokainen automobiili, joka tyhjiltään painaa yli 350 kilogrammaa, on varustettava semmoisella konerakenteella, että automobiili ohjaajan paikalta saadaan peräytymään moottorin avulla.

3) Ohjauslaitteet pitää olla niin sijoitetut, että ohjaaja varmasti saa ne toimimaan taukoamatta silmällä pitämästä tietä.

4) Jokainen automobiili on oleva varustettu merkillä, joka ilmaisee sen toiminimen, joka on rakentanut alustan, tämän viimemainitun tehtaannumeron, moottorin hevosvoimamäärän tai sylinterien luvun ja läpimitan sekä automobiilin painon sen tyhjänä ollessa.

II art.

Mitkä ehdot automobiilinohjaajan tulee täyttää.

Automobiilinohjaajalla tulee olla sellaiset ominaisuudet, jotka tarjoovat riittäviä takeita yleisen turvallisuuden kannalta.

Mitä kansainväliseen liikenteeseen tulee, älköön kukaan olko oikeutettu ohjaamaan automobiiliä, ellei ole saanut siihen lupaa oikealta viranomaiselta tahi tämän valtuuttamalta seuralta pätevyyskokeen suoritettuansa.

Lupaa älköön annettako 18 vuotta nuoremmille henkilöille.

III art.

Kansainvälisten matkasertifikaattien antaminen ja tunnustaminen.

Todistukseksi, mitä kansainväliseen liikenteeseen tulee, että 1 ja 2 artiklassa mainitut ehdot on otettu huomioon, tulee annettavaksi kansainvälisiä matkasertifikaatteja tämän oheisten mallien ja ohjeiden mukaan.

Nämä sertifikaatit ovat voimassa yhden vuoden antopäivästä lukien. Ne käsin kirjoitetut ohjeet, joita niissä tulee olemaan, ovat aina kirjoitettavat latinalaisilla kirjaimilla tai englantilaisella kursiivilla.

Kansainväliset matkasertifikaatit, jotka on antanut jonkin sopimuksentehneen valtion viranomainen tahi sellaisen viranomaisen valtuuttama seura ja jotka ovat tämän viranomaisen varmentamat, oikeuttavat esteettömästi liikkumaan kaikissa muissa sopimuksentehneissä valtioissa ja tunnustetaan niissä päteviksi uutta katsastusta toimittamatta.

Kansainvälistä matkasertifikaattia voidaan kieltäytyä tunnustamasta:

1) Jos on ilmeistä, että niitä ehtoja, joilla semmoinen sertifikaatti 1 ja 2 art:n määräysten mukaan on annettu, ei enää noudateta.

2) Jos automobiilin omistaja tai ohjaaja ei ole minkään sopimuksentehneen valtion alamainen.

IV art.

Numeromerkkien sijoittaminen automobiileihin.

Älköön annettako minkään automobiilin kulkea maasta toiseen, ellei automobiilissä ole näkyvällä paikalla takapuolella, paitsi kansallista numeromerkkiä, myöskin tuntomerkkilaatta vaunun kansalaisuutta ilmaisevine kirjaimineen. Tämän laatan koko, kirjaimet ja niiden koko ovat määrätyt tämän sopimuskirjan oheisessa taulukossa.

V art.

Varotuslaitteet.

Jokaisessa automobiilissä tulee olla karkeaääninen torvi varotusmerkin antoa varten. Asumattomilla paikoilla olkoon sitä paitsi lupa käyttää muitakin maassa voimassa olevain säännösten ja tapain mukaisia varotusmerkkejä.

Jokainen automobiili pitää pimeän tultua olla varustettu kahdella etupuolella olevalla lyhdyllä ja yhdellä takana olevalla tulella, joka saattaa laatoissa olevat numero- ja kirjainmerkit luettaviksi. Tie pitää olla valaistu riittävän pitkälle eteenpäin, mutta häikäiseväin tulien käyttäminen olkoon aina kielletty asutuilla kaupunginalueilla.

VI art.

Erityisiä säännöksiä moottosykleistä ja moottosykleteistä.

Tämän liittokirjan määräykset ovat sovellutettavia kolmipyöräisiin moottosykleihin sekä moottosykletteihin seuraavalla tavoin muodosteltuina:

1) Takaperin vierimistä estävää konerakennetta, joka on mainittu I art:n 2 momentin C litteran kohdalla, ei vaadita; ei myöskään peräytyslaitetta.

2) Valaistusvälineeksi riittää yksikin lyhty, joka sijoitetaan moottosyklin tai moottosykletin etupäähän.

3) Moottosyklien ja moottosyklettien kansallisuuden ilmaisulaatta pitää olla 18 senttimetriä pystysuoraan suuntaan ja 12 senttimetriä vaakasuoraan suuntaan mitaten; kirjaimet olkoot 8 senttimetriä korkeat ja 10 millimetrin levyisillä viivoilla piirretyt.

4) Moottosyklien ja moottosyklettien hälyytystorvien tulee olla kimeä-ääniset.

VII art.

Vastaantulevat ja sivuuttavat ajoneuvot.

Ajoneuvojen tullessa vastakkain tai sivuuttaessa toisensa on automobiilinohjaajain säntillisesti noudatettava sen paikkakunnan tapoja, missä he kulloinkin ovat.

VIII art.

Osotustaulujen asettaminen yleisten teiden varsille.

Jokainen sopimuksentehnyt valtio sitoutuu oman valtapiirinsä alueella pitämään silmällä, että teiden varsilla on vaarallisten paikkain osoittimena ainoastaan niitä merkkejä, joista on kuvat tämän liittokirjan lisäkkeessä.

Sopimuksentehneiden valtioiden hallitukset voivat kuitenkin keskinäisen sopimuksen mukaan tehdä muutoksia tähän järjestelmään.

Tähän merkkijärjestelmään on luettava myöskin tullikamarin seisautusmerkki, samoinkuin toinenkin, tullivartiopaikkaa osottava merkki.

Hallitukset tulevat myös pitämään silmällä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:

1) Ylipäänsä ei tarvitse osotustauluilla merkitä asutuilla alueilla olevia esteitä.

2) Taulut ovat asetettavat noin 250 metrin päähän niistä paikoista, joita ne tarkoittavat, mikäli paikan laatu sen sallii. Jos merkin ja esteen välimatka melkoisesti poikkeaa 250 metristä, on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteihin.

3) Osotustaulut ovat asetettavat pystysuoraan asentoon tien varrelle.

IX art.

Yleisiä säännöksiä.

Automobiilinohjaaja on, liikkuessaan jossakin maassa, velvollinen noudattamaan niitä lakeja ja säännöksiä, mitkä siinä maassa ovat yleisilla teillä kulkemisesta voimassa.

Otteet näistä laeista ja säännöksistä voipi antaa automobiilillä kulkevalle hänen johonkin maahan tullessaan se laitos, missä tullimuodollisuudet täytetään.