Kirjallisuutta oikeustieteestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

33 Oikeustiede[muokkaa]

 • Aarnio, Aulis & Uusitupa, Timo (toim.): Oikeusvaltio. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 2002. ISBN 952-14-0548-1.
 • Hirvonen, Ari & Sivenius, Pia (toim.): Laki ja rakkaus: Panu Minkkisen 50-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Loki-Kirjat, 2007. ISBN 978-951-825-052-7.
 • Karttunen, Timo ym.: Juridiikan perusteet. 5. uudistettu painos (1. painos 2012). Helsinki: Sanoma Pro, 2015. ISBN 978-952-6329-55-0.
 • Kemppinen, Jukka: Taistelu oikeudesta: Kirjoituksia ajassa. Helsinki: Werner Söderström lakitieto, 1997. ISBN 951-670-014-4.
 • Kosonen, Pekka & Levo-Kivirikko, Anneli (toim.): Vapaus, veljeys ja vallankäyttö. Juhlakirja professori Paavo Uusitalon 50-vuotispäivänä 12.7.1989. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1989. ISBN 951-45-5029-3.
 • Laitinen, Ahti: Oikeussosiologian perusteet. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2002. ISBN 951-29-2180-4.
 • Laitinen, Ahti & Launis, Veikko: Juridiikka ja etiikka: Johdatus juristin ammattietiikkaan. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1860-3.
 • Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna: Dementoituvan henkilön oikeudellinen asema. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2003. ISBN 951-855-210-X.
 • Nousiainen, Kevät & Pylkkänen, Anu: Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus. Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2001. ISBN 951-45-9467-3.
 • Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.): Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2010. ISBN 978-952-10-5538-6.
 • Palmgren, Sten ym.: Lainlaatijan perustuslakiopas. Helsinki: Oikeusministeriö, 2006. ISBN 952-466-307-4.
 • Tamm, Ditlev & Letto-Vanamo, Pia: Oikeuden maailma: Näkökulmia oikeuskulttuureihin. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2015. ISBN 978-951-855-343-7.
 • Tuori, Kaarlo: Foucault’n oikeus: Kirjoituksia oikeudesta ja sen tutkimisesta. Helsinki: WSOY lakitieto, 2002. ISBN 951-670-072-1.
 • Tuori, Kaarlo: Oikeus, valta ja demokratia. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1990. ISBN 951-640-484-7.
 • Turunen, Riitta (toim.): Naisnäkökulmia oikeuteen. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-550-9.

33.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Aarnio, Aulis: Mitä lainoppi on?. Helsinki: Tammi, 1978. ISBN 951-30-4310-X8.
 • Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria: Yleisen oikeustieteen oppikirja. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15493-8.
 • Aarnio, Aulis: Tulkinnan taito: Ajatuksia oikeudesta, oikeustieteestä ja yhteiskunnasta. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32116-8.
 • Alvesalo, Anne: Critical legal studies: Kriittinen lähestymistapa oikeuteen. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1997. ISBN 951-640-995-4.
 • Hirvonen, Ari & Tuori, Kaarlo (toim.): Oikeus, kieli ja kritiikki. Helsinki: Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitos, 1990. ISBN 951-45-5202-4.
 • Hurri, Samuli (toim.): Demokraattisen oikeuden ehdot: Kritiikki, politiikka, kulttuuri: Kaarlo Tuorin 60-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2008. ISBN 978-952-5169-59-1.
 • Kekkonen, Jukka (toim.): Studia juridica 1981: Oikeustieteen perusteet, menetelmät ja tavoitteet. Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeuden yleistieteiden laitos, 1981. ISBN 951-45-2471-3.
 • Kelsen, Hans: Puhdas oikeusoppi. (Reine Rechtslehre, 1960.) Suomentanut Olli Nikkola. Porvoo Helsinki: WSOY, 1968.
 • Kemppinen, Jukka: Oikeus kulttuuri-ilmiönä. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-37-0187-5.
 • Klami, Hannu Tapani: Johdatus oikeusteoriaan: Finalistisen oikeusteorian perusongelmia. 4. painos (3. painos 1981). Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1986. ISBN 951-640-308-5.
 • Kolehmainen, Esa (toim.): Oikeus ja kritiikki. 1, Raimo Siltalan Oikeustieteen tieteenteoria. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2009. ISBN 978-952-10-3760-3.
 • Marx, Karl: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 1843.) Suomentanut Jukka Heiskanen. Helsinki: Jyväskylä: Minerva: Karl Marx -seura, 2009. ISBN 978-952-492-181-7.
 • Mikkilä, Jaakko & Koulu, Sanna (toim.) (toim.): Oikeus ja kritiikki. 2, Janne Kaiston Lainoppi ja oikeusteoria. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2010. ISBN 978-952-10-5545-4.
 • Norri, Matti: Summa legis: Lainkaikkeus: Synopsis. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1997. ISBN 951-45-7806-6.
 • Norri, Matti: Summa legis: Lainkaikkeus: Tekstin runko. Helsinki: Matti Norri, 2000. ISBN 952-91-2964-5.
 • Norri, Matti: Omistan, olen: Lain filosofian perusteet. Helsinki: Terra Cognita, 2005. ISBN 952-5202-90-9.
 • Nuotio, Kimmo & Gylling, Heta Aleksandra (toim.): Oikeus ja politiikka: Filosofisia esseitä. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2007. ISBN 978-951-855-273-7.
 • Rawls, John: Oikeudenmukaisuusteoria. (A theory of justice, 1971.) Suomentanut Terho Pursiainen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14740-0.
 • Siltala, Raimo: Johdatus oikeusteoriaan. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001. ISBN 951-45-9464-9.
 • Tolonen, Hannu: Luonto ja legitimaatio: Normatiivisten asiantilojen johtaminen aristotelisen luonnonoikeustradition mukaan. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1984. ISBN 951-855-068-9.
 • Tontti, Jarkko & Mäkelä, Kaisa & Gylling, Heta (toim.): Filosofien oikeus I. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2001. ISBN 951-855-188-X.
 • Tontti, Jarkko & Mäkelä, Kaisa (toim.): Filosofien oikeus II. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2001. ISBN 951-855-189-8.
 • Tuori, Kaarlo: Oikeuden rationaalisuus: Max Weber ja Jürgen Habermas oikeuskehityksen tulkitsijoina. Helsinki: Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitos, 1988. ISBN 951-45-4599-0.
 • Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi. Helsinki: Werner Söderström lakitieto, 2000. ISBN 951-670-025-X.
 • Wennberg, Mikko: Oikeusfilosofia: Johdatus oikeusteoriaan ja oikeusteoreettiseen ajatteluun. Helsinki: Unipress, 2001. ISBN 951-579-130-8.
 • Wiberg, Matti: Laki ja moraali: Käsitteellinen tutkimus poliittisen velvoitteen perusteista. Helsinki: Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitos, 1988. ISBN 951-45-4513-3.

33.03 Oikeusoppaat[muokkaa]

 • Kodin lakikirja: Käytännön oikeustietoa. 1 osa. Helsinki: Valitut palat, 1995. ISBN 951-584-130-5.
 • Kodin lakikirja: Käytännön oikeustietoa. 2 osa. Helsinki: Valitut palat, 1995. ISBN 951-584-131-3.
 • Käytännön asiakirjaopas. Sisällön suunnittelu: Matti Eskola, Kullervo Kemppinen. Asiantuntijat: Gustav Dahlberg ym. Helsinki: Valitut palat, 1991. ISBN 951-8933-19-7.
 • Linnainmaa, Leena: Naisen lakikirja: Käytännön tietoa eri elämäntilanteisiin. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro, 2008. ISBN 978-951-0-34482-8.
 • Trobäck, Eve: Tärkeät paperit: Asiointi ja lakiasiat. (Prismas uppslagsbok för skrivbordet, 1986.) Suomen oloihin soveltaen suom. Kaisa, Petri ja Pekka Aukia. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-09894-2.
 • Lakiopas autoilijalle
 • Lakiopas sopimuksen tekemiseen
 • Lakiopas avioeroon
 • Lakiopas työntekijälle
 • Lakiopas oikeudelliseen asiointiin
 • Lakiopas oman kodin hankkijalle

33.04 Laki- ja säädöskokoelmat. Oikeustapauskokoelmat[muokkaa]

 • Finlex (verkkojulkaisu) Oikeusministeriö: Edita.
 • Lång, Markus (toim.): Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikoslaki 1889–1894: Alkuperäiset säädökset Suomen Asetuskokoelmasta. Helsinki: Books on Demand, 2012. ISBN 978-952-93-0895-8.

33.041 Komiteanmietinnöt[muokkaa]

 • Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitean loppumietintö. Valtioneuvosto, 1989. ISBN 951-47-2354-6.
 • Uskonnonvapauskomitean välimietintö. Helsinki: Opetusministeriö, 1999. ISBN 952-442-241-7.
 • Uskonnonvapauskomitean mietintö. Helsinki: Opetusministeriö, 2001. ISBN 952-442-207-7.

33.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Jalonen, Kimmo & Kauppinen, Sirkka & Lehtipuro, Katriina: Kansalainen ja oikeus. 3. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5705-2.

33.09 Historia[muokkaa]

 • Eilola, Jari (toim.): Makaaberi ruumis: Mielikuvia kuolemasta ja kehosta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-089-9.
 • Guillou, Jan: Noitien asianajaja. (Häxornas försvarare: Ett historiskt reportage, 2002.) Suomentanut Tapio Koivukari. Helsinki: WSOY: Johnny Kniga, 2004. ISBN 951-0-27747-9.
 • Mäenpää, Olli & Frände, Dan & Korpisaari, Päivi (toim.): Oikeuden historiasta tulevaisuuden Eurooppaan: Pia Letto-Vanamo 60 vuotta. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2014. ISBN 978-951-855-338-3.
 • Nenonen, Marko: Noitavainot Euroopassa: Myytin synty. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-438-2.
 • Nenonen, Marko: Noituus, taikuus ja noitavainot: Ala-Satakunnan, Pohjois-Pohjanmaan ja Viipurin Karjalan maaseudulla 1620–1700. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1992. ISBN 951-8915-56-3.
 • Nenonen, Marko & Kervinen, Timo: Synnin palkka on kuolema: Suomalaiset noidat ja noitavainot 1500–1700-luvulla. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13081-1.
 • Pihlajamäki, Heikki & Mäkinen, Virpi & Varkemaa, Jussi: Keskiajan oikeushistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. ISBN 978-951-746-924-1.
 • Puoli vuodetta, lukot ja avaimet : nainen ja maalaistalous oikeuskäytännön valossa 1660-1710 / kirjoittanut Anu Pylkkänen.
 • Pylkkänen, Anu: Vaihtoehto avioliitolle: Seksuaalisuudesta yhteistalouden sääntelyyn. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-404-0.
 • Salonen, Armas: Hammurabin lait. Suomentanut Armas Salonen. Porvoo: WSOY, 1951.

33.1 Kansainvälinen oikeus[muokkaa]

 • Drakulić, Slavenka: Eivät tekisi pahaa kärpäsellekään. (They would never hurt a fly: War criminals on trial in The Hague, 2004.) Suomentanut Petri Stenman. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-612-7.
 • Hakapää, Kari: Uusi kansainvälinen oikeus. 2. uudistettu painos. Helsinki: Talentum: Lakimiesliiton kustannus, 2003. ISBN 952-14-0650-X.
 • Hannikainen, Lauri ym. (toim.): Ihmisoikeudet: Sata kansainvälistä asiakirjaa. 2. uudistettu painos. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1403-9.
 • Hannikainen: Kansainvälisen oikeuden käsikirja
 • Hanski, Raija: Katsaus ihmisoikeustiedon lähteisiin. 5. uudistettu painos. Turku: Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti, 2006. ISBN 952-12-1724-3.
 • Herrlin, Monica (toim.): Naisten ihmisoikeuksien käsikirja. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1998. ISBN 952-14-0124-9.
 • Hytönen, Ville ym. (toim.): Täällä Eurooppa, kuuleeko Washington: Euroopan perustuslakikysymys. Helsinki: Eurooppanuoret, 2005. ISBN 952-91-9032-8.
 • Ihmisoikeudet 2000-luvulla: Sopimuksia ja asiakirjoja. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Toimitus: Arto Haapea. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3557-5.
 • Kuosma, Tapio: Uljas uusi Eurooppa: Euroopan unionin perustuslaki. Espoo: Livres Belles-Lettres, 2005. ISBN 952-99178-7-2.
 • Lehtilä, Erkki & Tyni, Kari: Sananvapaus ihmisoikeutena: Sananvapauden tarkastelu perinteisten porvarillisten ihmisoikeuskäsitysten valossa. Laudaturtyö: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 1981. ISBN 951-44-1096-3.
 • Levin, Leah: Ihmisoikeudet: Kysymyksiä ja vastauksia. (Human rights: Questions and answers, 1996.) Suomentanut Taina Dahlgren. Helsinki: Suomen Unesco-toimikunta: Ihmisoikeusliitto, 2001. ISBN 952-442-307-3.
 • Puro, Perttu: Eurooppa ja ihmisoikeudet. Helsinki: Suomen YK-liitto: Edita, 1999. ISBN 952-9694-34-2.
 • Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. 2. uudistettu painos. Helsinki: Talentum, 2010. ISBN 978-952-14-1403-9.
 • Rosén, Gunnar & Parkkari, Juhani: Sodan lait: Käsikirja. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4001-3.
 • Scheinin, Martin: Yhteiset ihmisoikeutemme. Toimittaja: Jaana Syrjälä. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1998. ISBN 952-9694-25-3.

33.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Korhonen, Outi: Kansainvälisoikeudellinen tulkinta ja dialogisuus. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol 57. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3768-3.

33.2 Julkis- ja hallinto-oikeus[muokkaa]

 • Hallberg, Pekka ym. (toim.): Perusoikeudet. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro, 2011. ISBN 978-951-0-30957-5.
 • Herrlin, Monica (toim.): Naisten ihmisoikeuksien käsikirja. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1998. ISBN 952-14-0124-9.
 • Hoikka, Mikko: Sananvapaus Euroopan unionin oikeudessa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2009. ISBN 978-951-855-285-0.
 • Husa, Jaakko & Pohjolainen, Teuvo: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet: Johdatus julkisoikeuteen. 2. uudistettu painos. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1340-7.
 • Ihmisoikeudet 2000-luvulla: Sopimuksia ja asiakirjoja. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Toimitus: Arto Haapea. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3557-5.
 • Laukkanen, Janne: Poliisin tietoon tulleet sananvapausrikokset ja niiden esitutkinta. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu, 2008. ISBN 978-951-815-146-6.
 • Lukkarinen, Margita: Omakielisten palvelujen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2001. ISBN 952-00-0931-0.
 • Mäenpää, Olli: Hallintoprosessioikeus. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro, 2007. ISBN 978-951-0-33402-7.
 • Mäenpää, Olli: Oikeus hyvään hallintoon. Uudistettu painos. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2011. ISBN 978-952-10-5552-2.
 • Mäkinen, Virpi & Pessi, Anne Birgitta (toim.): Kerjääminen eilen ja tänään: Historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-251-0.
 • Neuvonen, Riku: Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely. Helsinki: Talentum: Lakimiesliiton kustannus, 2005. ISBN 952-14-0953-3.
 • Neuvonen, Riku: Viestintäoikeuden perusteet. 2. tarkistettu painos. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1365-0.
 • Oikeusrekisterikeskuksen ja väestörekisterikeskuksen työnjakoa rekisterien ylläpidossa selvittelevä työryhmä: Maistraattien eräät henkilörekisterit ja siviilivihkimispalvelujen kehittäminen. Helsinki: Oikeusministeriö, 2003. ISBN 952-466-157-8.
 • Ojanen, Tuomas: Johdatus perus- ja ihmisoikeusjuridiikkaan. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2009. ISBN 978-952-10-3763-4.
 • Paloheimo, Matti: Seksiä ja väkivaltaa: Kysymyksiä elokuvatarkastajalle. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-222-9.
 • Rouhe, Ari: Suomen evankelisluterilaisen kirkon oikeudellinen erityisasema uskonnonvapausongelmana. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta. Turku: Turun yliopisto, 1990.
 • Scheinin, Martin: Yhteiset ihmisoikeutemme. Toimittaja: Jaana Syrjälä. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1998. ISBN 952-9694-25-3.
 • Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmä: Siviilipalvelus 2020: Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän mietintö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 9/2011. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2011. ISBN 978-952-227-503-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Poliisin voimankäyttö : rikosoikeudellinen tutkimus sallitun voimankäytön rajoista / Markus Terenius.
 • Tiilikka, Päivi: Journalistin sananvapaus. Perustuu osin tekijän väitöskirjaan Sananvapaus ja yksilönsuoja. Helsinki: WSOYpro, 2008. ISBN 978-951-0-33177-4.
 • Tiilikka, Päivi & Siro, Jukka (toim.): Kirjoituksia viestintäoikeudesta. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeen järjestämän viestintäoikeuden opintojakson kirjalliset lopputyöt lukuvuodelta 2009–2010. Helsingin hovioikeuden julkaisuja. Helsinki: Helsingin hovioikeus, 2010. ISBN 978-951-53-3252-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tuori, Kaarlo: Julkisoikeuden perusteet. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000. ISBN 951-45-9227-1.
 • Tuulentie, Seija: Meidän vähemmistömme: Valtaväestön retoriikat saamelaisten oikeuksista käydyissä keskusteluissa. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-257-3.

33.2065 Kokoukset[muokkaa]

 • Järvinen, Timo A. & Kortelainen, Antti (toim.): Muukalaiset: Juridiikasta ja asenteista kansojen kohdatessa. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2123-X.

33.21 Valtiosääntöoikeus[muokkaa]

 • Hautamäki, Veli-Pekka: Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta: Oikeusvertaileva tutkimus perustuslain tulkinnan auktoritatiivisista instituutioista ja niiden käyttämästä argumentaatiosta Suomessa ja Norjassa. Väitöskirja: Vaasan yliopisto. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2002. ISBN 951-855-195-2.
 • Juntunen, Hannu: Esivalta olemme me: Valtiosääntöoikeuden perusteiden oikeusteologinen tulkinta. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2008. ISBN 978-951-855-277-5.
 • Jyränki, Antero: Valta ja vapaus: Valtiosääntöoikeuden yleisiä kysymyksiä. 3. laajennettu ja uudistettu laitos. Helsinki: Talentum: Lakimiesliiton kustannus, 2003. ISBN 952-14-0659-3.
 • Kanninen, Heikki ym. (toim.): Puhuri käy: Muuttuva suomalainen ja eurooppalainen valtiosääntömme. Heikki Karapuu 30.12.1944–15.6.2006. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5329-0.
 • Korpijaakko-Labba, Kaisa: Saamelaisten oikeusasemasta Suomessa: Kehityksen pääpiirteet Ruotsin vallan lopulta itsenäisyyden ajan alkuun. Kautokeino: Sámi instituhtta, 2000. ISSN 0332-7779.
 • Lehdonmäki, Ilkka & Tapanainen, Maippi (toim.): Rajat riistolle: Kohti työntekijöiden globaaleja perusoikeuksia. Helsinki: Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus, 2003. ISBN 952-5283-06-2.
 • Nieminen, Liisa (toim.): Perusoikeudet Suomessa. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1999. ISBN 952-14-0270-9.
 • Niiranen, Valtteri & Sotamaa, Petteri: Sananvapauslain käsikirja. Helsinki: WSOY lakitieto, 2003. ISBN 951-670-110-8.
 • Palmgren, Sten ym.: Lainlaatijan perustuslakiopas. Helsinki: Oikeusministeriö, 2006. ISBN 952-466-307-4.
 • Perusoikeuskomitea: Perusoikeuskomitean mietintö. Helsinki: Oikeusministeriö, 1992. ISBN 951-47-5264-3.
 • Ruotsalainen, Jani: Mitä saa sanoa? Sananvapauden oikeudelliset rajat yksityistä ihmistä käsittelevissä joukkoviestimissä. Perustuu tekijän lisensiaatintyöhön Lapin yliopistossa. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2006. ISBN 952-484-058-8.
 • Saraviita, Ilkka: Perusoikeusuudistus. 2. uudistettu painos. Rovaniemi: Pandecta, 1997. ISBN 952-5147-06-1.
 • Saraviita, Ilkka: Suomalainen perusoikeusjärjestelmä. Helsinki: Talentum, 2005. ISBN 952-14-0948-7.
 • Scheinin, Martin: Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa: Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991. ISBN 951-855-121-9.
 • Tiilikka, Päivi: Sananvapaus, yksilönsuoja ja lähdesuoja Ruotsissa, Norjassa ja Alankomaissa sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä. Helsinki: Oikeusministeriö, 2010. ISBN 978-952-466-998-6. Teoksen verkkoversio (PDF).

33.21065 Kokoukset[muokkaa]

 • Järvinen, Timo A. & Kortelainen, Antti (toim.): Muukalaiset: Juridiikasta ja asenteista kansojen kohdatessa. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2123-X.

33.24 Sosiaalioikeus[muokkaa]

 • Blomquist, Clarence: Eutanasia – lääketieteellinen kuolinapu. (Livet, döden och läkaren: Om medicinsk dödshjälp, 1964.) Suomentaneet Ilkka Taipale ja Vappu Taipale. Helsinki: Tammi, 1967.
 • Naisia ja sikiöitä : avustetusta lisääntymisestä ja sikiön oikeuksista / Riitta Burrell.
 • Muuttuva sosiaalioikeus / [toimituskunta: Sakari Hänninen ... et al.].
 • Korhonen, Rauno: Eutanasia: Hyvä kuolema ja kuolemisen vaikeus. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 18. Rovaniemi: Pandecta, 1994. ISBN 951-96769-1-0.
 • Pahlman, Irma: Potilaan itsemääräämisoikeus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 951-37-3919-8.
 • Poikien ympärileikkauksia koskevaa lainsäädäntötarvetta selvittävä työryhmä: Poikien ympärileikkauksia koskevaa lainsäädäntötarvetta selvittäneen työryhmän muistio. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004. ISBN 952-00-1480-2.
 • Räty, Tapio: Lastensuojelulaki: Käytäntö ja soveltaminen. Uudistettu ja korjattu laitos. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5663-5.
 • Tuori, Kaarlo & Kotkas, Toomas: Sosiaalioikeus. 4. uudistettu painos. Helsinki: WSOYPro, 2008. ISBN 978-951-0-33836-0.

33.27 Kirkko-oikeus[muokkaa]

 • Juntunen, Hannu: Uskonnonopetus ja valtiosääntö: Koulun uskonnonopetuksen asema valtiosääntöoikeudellisena kysymyksenä. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1985. ISBN 951-693-100-6.
 • Juntunen, Hannu: Valtion vai kirkon tunnustus? Oppia koskevat päätökset Norjan valtiosääntö- ja kirkko-oikeuden mukaan. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1991. ISBN 951-693-165-0.
 • Leino, Pekka: Kirkkolaki vai Laki kirkosta: Hallinto-oikeudellinen tutkimus kirkon oikeudellisista normeista ja niiden synnystä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2002. ISBN 951-855-194-4.
 • Leino, Pekka: Kirkon oikeudelliset normit: Johdatus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oikeuteen. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2005. ISBN 951-855-245-2.
 • Leino, Pekka: Kirkko ja perusoikeudet. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2003. ISBN 951-855-205-3.
 • Lång, Markus (toim.): Kirkkolaki evankelis-lutherilaiselle seurakunnalle 1869–1908. Alkuperäiset säädökset Suomen asetuskokoelmasta. Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-608-8.
 • Seppänen, Arto: Tunnustus kirkon oikeutena. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta, 2007. ISBN 978-952-484-180-1.
 • Toivonen, Raimo: Uskonnonvapauslaki, hautaustoimilaki, peruskoululaki 13 §: Kriittinen tutkimus. Jämsä: Raimo Toivonen, 2008.
 • Uskonnonvapauskomitean välimietintö. Helsinki: Opetusministeriö, 1999. ISBN 952-442-241-7.
 • Uskonnonvapauskomitean mietintö. Helsinki: Opetusministeriö, 2001. ISBN 952-442-207-7.
 • Yhteenveto uskonnonvapauskomitean välimietinnöstä (KM 1999:5) saaduista lausunnoista. Helsinki: Opetusministeriö, 2000. ISBN 952-442-272-7.
 • Yhteenveto uskonnonvapauskomitean mietinnöstä (KM 2001:1) saaduista lausunnoista. Helsinki: Opetusministeriö, 2001. ISBN 952-442-351-0.

33.3 Siviili- ja kauppaoikeus[muokkaa]

 • Hulkko, Pekka & Nurmiaho, Sirkku & Kaija Varjola-Vahvelainen (toim.): Oikeustiede. Profit. Helsinki: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18560-4.
 • Lehtola, Pentti: Kuka sinut perii? Talous- ja lakiopas. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2213-1.
 • Rahapelifoorumi: Suomalainen rahapeli-, bingopeli-, tavara-arpajais- ja rahankeräyspolitiikka. Helsinki: Sisäasiainministeriö, 2006. ISBN 952-491-007-1. Verkkoversio (PDF).

33.31 Perhe- ja holhousoikeus[muokkaa]

 • Ehdotus etu- ja sukunimilainsäädännön muuttamiseksi. Helsinki: Oikeusministeriö: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-47-2649-9.
 • Kangas, Urpo: Ihmisen nimi: Nimenmääräytymisen oikeudelliset rajat. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1991. ISBN 951-640-524-X.
 • Kangas, Urpo: Suomen nimioikeus: Lyhyt oppimäärä. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1998. ISBN 952-14-0190-7.
 • Äidin hoivasta yhteishuoltoon : lapsen edun muuttuvat oikeudelliset tulkinnat : oikeusvertaileva tutkimus / Kirsti Kurki-Suonio.
 • Roiko-Jokela, Heikki: Suvun vallasta edunvalvontaan: Suomalaisen holhousjärjestelmän kehitys keskiajalta 2000-luvulle. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-5591-21-2.

33.3109 Historia[muokkaa]

 • Knuutila, Jyrki: Avioliitto oikeudellisena ja kirkollisena instituutiona Suomessa vuoteen 1629. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1990. ISBN 951-9021-80-9.

33.32 Perintö- ja testamenttioikeus[muokkaa]

 • Lampinen, Anne: Kun ihminen kuolee: Toimintaopas surussa. Helsinki: Perhemediat, 2006. ISBN 952-210-126-5.
 • Puronen, Pertti: Näin teen perukirjan itse. 4. uudistettu painos. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1348-3.

33.33 Esine- ja velvoiteoikeus[muokkaa]

 • Tepora, Jarno & Kaisto, Janne & Hakkola, Esa: Esinevakuudet. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 2009. ISBN 978-952-99823-9-4.

33.3309 Historia[muokkaa]

 • Korpijaakko, Kaisa: Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa: Oikeushistoriallinen tutkimus Länsi-Pohjan Lapin maankäyttöoloista ja -oikeuksista ennen 1700-luvun puoliväliä. Väitöskirja. Lapin korkeakoulun oikeustieteellisiä julkaisuja. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1989. ISBN 951-640-440-5.

33.331 Asunto- ja kiinteistönkauppaoikeus[muokkaa]

 • Linnainmaa, Leena & Palo, Marianne: Asunnonhankintaopas. Julkaisija: Suomen kiinteistöliitto. Helsinki: Kiinteistöalan kustannus, 2007. ISBN 978-951-685-169-6.

33.34 Immateriaalioikeudet[muokkaa]

 • Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. 4. uudistettu painos. Aikaisemmat painokset ilmestyneet nimellä Immateriaalioikeuden oppikirja. Helsinki: Talentum, 2006. ISBN 952-14-1071-X.
 • Haarmann, Pirkko-Liisa: Tekijänoikeus ja lähioikeudet. 3. uudistettu painos. Helsinki: Talentum, 2005. ISBN 952-14-0642-9.
 • Leppämäki, Laura: Tekijänoikeuden oikeuttaminen. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006. ISBN 951-39-2448-3.
 • Mylly, Tuomas & Lavapuro, Juha & Karo, Marko (toim.): Tekemisen vapaus: Luovuuden ehdot ja tekijänoikeus. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-951-662-970-7.
 • Nummelin, Juri (toim.): Piraatti vai kirjailija? Tekijän oikeuksia mittaamassa. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-858-9.
 • Saarnilehto, Ari (toim.): Tutkijan oikeudet ja velvollisuudet. Helsinki: Werner Söderström lakitieto, 1998. ISBN 951-670-018-7.
 • Toikkanen, Tarmo & Oksanen, Ville: Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura, 2011. ISBN 978-951-792-468-9.

33.4 Talousoikeus[muokkaa]

 • Kumpula, Anne: Ympäristö oikeutena. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2004. ISBN 951-855-226-6.
 • Streng, Joonia: Eläinsuojelu ja rikosoikeus. Pohjautuu Helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitoksella 1998 hyväksyttyyn lisensiaatintyöhön. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-424-3.

33.41 Maa- ja vesioikeus[muokkaa]

 • Korpijaakko-Labba, Kaisa: Maanomistustyöryhmän selvitys saamelaiskäräjille II osamietintö: Oikeusministeriön maaoikeustutkimus -projektin tuottamien selvitysten oikeudellista arviointia. Inari: Saamelaiskäräjät, 2007. ISBN 978-952-441-155-4.
 • Vahtola, Jouko ym.: Yhteenveto ja tiivistelmä Lapinmaan maaoikeudet -tutkimuksesta. Helsinki: Oikeusministeriö, 2006. ISBN 952-466-295-7.

33.43 Elinkeino-oikeus[muokkaa]

 • Hiilamo, Heikki: Kieltämisen ammattilaiset: Tupakkayhtiöiden strategiat tupakkalainsäädännön estämiseksi Suomessa. Helsinki: Suomen ASH: Lääkärin sosiaalinen vastuu, 2001. ISBN 951-96539-2-9.

33.44 Työoikeus[muokkaa]

33.5 Rikosoikeus[muokkaa]

 • Rikoksesta ja rangaistuksesta / Cesare Beccaria
 • Bäckman, Johan: ”Sudella on sata tietä...”: Pietarin organisoitu rikollisuus Venäjän rikosoikeuskulttuurin kehyksessä. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 1999. ISBN 951-704-240-X.
 • Honkatukia, Päivi & Niemi-Kiesiläinen, Johanna & Näre, Sari: Lähentelystä raiskauksiin: Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 2000. ISBN 951-98433-3-7.
 • Kimpimäki, Minna: Haureuden harjoittajista ihmiskaupan uhreihin: Prostituution, parituksen ja ihmiskaupan oikeudellinen säätely. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-325-6.
 • Väkivalta : seuraamukset ja haavoittuvuus = Violence : sanctions and vulnerability : Terttu Utriaisen juhlakirja / toimittanut Mirva Lohiniva-Kerkelä.
 • Melander, Sakari: Rikosoikeus 2010-luvulla. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2010. ISBN 978-952-10-5542-3.
 • Sorainen, Antu: Rikollisia sattumalta? Naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Antu Sorainen, 2005. ISBN 952-91-9415-3. Teoksen verkkoversio.
 • Virén, Matti & Wiberg, Matti: Kallis rikollisuus: Järkevät vastatoimet rikollisuudelle. Helsinki: Edita, 1998. ISBN 951-37-2451-4.
 • Ylönen, Matti: Veroparatiisit: 20 ratkaisua varjotalouteen. Helsinki: Like: Into, 2008. ISBN 978-952-01-0264-7.

33.509 Historia[muokkaa]

 • Aalto, Seppo: Kirkko ja kruunu siveellisyyden vartijoina: Seksuaalirikollisuus, esivalta ja yhteisö Porvoon kihlakunnassa 1621–1700. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-032-9.
 • Aurejärvi, Erkki: Erään murhan anatomia: Suomalainen tupakkatuomio. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-670-094-2.
 • Bartlett, Robert: Hirtetty mies: Kertomus ihmeestä, muistista ja kolonialismista keskiajalla. (The hanged man: A story of miracle, memory and colonialism in the Middle ages, 2005.) Suomentanut Ossi Kokkonen. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-979-2.
 • Hobsbawm, Eric: Rosvot. (Bandits, 1969.) Suomentanut Tero Karasjärvi. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-173-9.
 • Kallio, Reino: Häiriköintiä ja henkirikoksia: Eteläpohjalaisnuoret paikallisen kurinpidon kohteena sääty-yhteiskunnan aikana. Pohjautuu osin tekijän Jyväskylän yliopistossa 1982 tarkastettuun väitöskirjaan Pohjanmaan suomenkielisten kylien oltermannihallinto: Tutkimus vuoden 1742 kyläjärjestysohjeen toteuttamisesta. Lahti: Reino Kallio, 2009. ISBN 978-952-92-5261-9.
 • Matikainen, Olli: Verenperijät: Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500-1600 -luvulla. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-268-9.
 • Terho, Sampo: Silmä silmästä: Kuolemanrangaistuksen historiaa. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-495-1.

33.58 Kriminaalipolitiikka. Vankeinhoito[muokkaa]

 • Foucault, Michel: Tarkkailla ja rangaista. (Surveiller et punir, 1975.) Suomentanut Eevi Nivanka. Kieliasun tarkastanut Jukka Kemppinen. Helsingissä: Otava, 1980. ISBN 951-1-05694-8. (2. painos 2000, Seitsentähdet. Saatesanan kirjoittanut Ilpo Hélen. 3. painos 2001. 4. painos 2005.)
 • Laine, Matti: Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 1/2007. Helsinki: Tietosanoma, 2007. ISBN 978-951-885-285-1.
 • * Vangittu kulttuuri, koonnut Leo Lipsonen. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisu 1/1997. Edita, Helsinki 1997
 • Ruokanen, Miikka: Ihmiskäsitys vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevassa lainsäädännössä Suomessa 1889–1980. Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu n:o 7. Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto, 1981. ISBN 951-46-6019-6.

33.6 Prosessioikeus. Oikeushallinto[muokkaa]

 • Litmala, Marjukka: Lakiopas oikeudelliseen asiointiin. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29923-5.
 • Lång, K. J: Rikos ja rangaistus, oikeus ja kohtuus. Toimittaneet Klaus Mäkelä ja Ilkka Taipale. Vantaa: Vankeinhoidon koulutuskeskus, 2004. ISBN 951-53-2603-6.
 • Norri, Matti: Oikeudenkäyntikirja, eli, Miten voitan jutun kun päämies on oikeassa. Helsinki: Terra cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-17-9.

33.609 Historia[muokkaa]

 • Kemppinen, Jukka: Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot: Korkein oikeus, ihmiset ja yhteiskunta 1918–1990. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0978-7.
 • Kemppinen, Jukka: Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot: Korkein oikeus, ihmiset ja yhteiskunta 1918–1990. 2, Tilasto-osa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Kirkkonummi: J. Kemppinen, 1992. ISBN 952-90-4179-9.