Kirjallisuutta tilastotieteestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

31 Tilastotiede[muokkaa]

 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (4. painos 2002). ISBN 951-0-19286-4.
 • Ernvall, Reijo & Ernvall, Sirpa & Kaukkila, Hanna-Sisko: Tilastollisia menetelmiä sosiaali- ja terveysalalle. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26744-9.
 • Gigerenzer, Gerd: Risk Savvy. How To Make Good Decisions (työnimi). (Risk Savvy. How To Make Good Decisions, 2014.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, tulossa.
 • Grönroos, Matti: Johdatus tilastotieteeseen: Kuvailu, mallit ja päättely. Helsinki: Finn Lectura, 2003. ISBN 951-792-148-9.
 • Heikkilä, Juha: Tilastotieteen ABC-kirja. 1, Kuvailevaa tilastotiedettä. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-184-8.
 • Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus. 7. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-4812-8.
 • Helenius, Hans: Tilastollisten menetelmien perustiedot. 4. korjattu painos. Salo: Statcon, 1995. ISBN 952-90-1718-9.
 • Holopainen, Martti & Tenhunen, Lauri & Vuorinen, Pertti: Tutkimusaineiston analysointi ja SPSS. Tradenomia. Järvenpää: Yrityssanoma, 2004. ISBN 952-5383-21-0.
 • Huff, Darrell: Kuinka tilastoilla valehdellaan. (How to lie with statistics, 1954.) Suomentanut R. Laine. Helsinki: Otava, 1974. ISBN 951-1-01429-3.
 • Huuhtanen, Pentti & Kallinen, Arto: Matemaattinen tilastotiede. 2. uudistettu painos. Tampereen yliopisto, matemaattisten tieteiden laitos. Moniste B, 40. Tampere: Tampereen yliopisto, 1998. ISBN 951-44-4430-2.
 • Hämäläinen, Heikki & Kunnas, Oili: Diagrammiopas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10566-X.
 • Huuhtanen, Pentti & Kallinen, Arto: Matemaattinen tilastotiede. 2. uudistettu painos. Tampereen yliopisto, matemaattisten tieteiden laitos, Moniste B 40. Tampere: Tampereen yliopisto, 1998. ISBN 951-44-4430-2.
 • Karttunen, Hannu: Datan käsittely. 2. korjattu painos. Espoo: CSC, 2001. ISBN 952-9821-73-5.
 • Laininen, Pertti: Tilastollisen analyysin perusteet. 3. korjattu painos. Helsinki: Otatieto, 2004. ISBN 951-672-339-X.
 • Laininen, Pertti: Todennäköisyys ja sen tilastollinen soveltaminen. 5. korjattu painos. Helsinki: Otatieto, 2001 (7. painos 2004). ISBN 951-672-312-8.
 • Lehtinen, Taina & Niskanen, Vesa A.: Johdatus tilastolliseen kuvaukseen ihmistieteissä: Opiskelijan opas. 2. uudistettu painos. Edellinen painos ilmestynyt nimellä Tilastotieteen perusteet: Opiskelijan opas. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Oppimateriaaleja 61. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1997. ISBN 951-45-7642-X.
 • Lehtonen, Tapani & Malmberg, Jan-Otto: Tilastotieteen alkeita. Helsinki: Menetelmätietous Lehtonen & Niemi, 2008. ISBN 978-951-98618-2-1.
 • Leppälä, Raija: Ohjeita tilastollisen tutkimuksen toteuttamiseksi SPSS for Windows -ohjelmiston avulla. 3. uudistettu painos. Tampereen yliopisto, Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos. Opetusmoniste B 53. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004. ISBN 951-44-5983-0.
 • Leskinen, Esko: Faktorianalyysi: Konfirmatoristen faktorimallien teoria ja rakentaminen. Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksen julkaisuja 1. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1987. ISBN 951-679-685-0.
 • Metsämuuronen, Jari (toim.): Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp, 2006. ISBN 952-5372-19-7.
 • Metsämuuronen, Jari: SPSS aloittelevan tutkijan käytössä. Metodologia-sarja. Helsinki: International Methelp, 2000. ISBN 952-5372-04-9.
 • Nummenmaa, Lauri: Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-5152-2.
 • Pahkinen, Erkki: Tilastoasiantuntijan ammatti ja koulutus: Yliopistollisen maisteriohjelman taustana. Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksen julkaisuja 19. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0663-9.
 • Silver, Nate: Signaali ja kohina: Miksi monet ennusteet epäonnistuvat, mutta jotkin eivät. (The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail – but Some Don’t, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2014. ISBN 978-952-5697-64-3.
 • Simpura, Jussi: Tilastot käyttöön! Opas tilastojen maailmaann. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-296-5.
 • Valli, Raine: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, 2001. ISBN 952-451-032-4.
 • Yli-Luoma, Pertti V. J.: Johdatus kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin SPSS for Windows-ohjelman avulla. 7. painos. Sipoo: International Multimedia & Distance Learning, 2004. ISBN 952-5061-20-5.

31.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Holopainen, Martti & Pulkkinen, Pekka: Tilastolliset menetelmät: Perusteet. Yrityksen tieto. Espoo: Weilin + Göös, 1994 (8. painos 2002). ISBN 951-35-5629-8.
 • Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto: Määrällisiä tarinoita: Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Porvoo Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32782-1.
 • Karma, Kai: Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Helsingissä: Otava, 1980 (2. painos 1990). ISBN 951-1-05548-8.
 • Ketokivi, Mikko: Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi. 2. uudistettu painos (1. painos 2009). Palmenia-sarja 67. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-350-4.
 • Kuusela, Vesa: Tilastografiikan perusteet. Business Edita. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3116-2.
 • Leppälä, Raija: Ohjeita tilastollisen tutkimuksen toteuttamiseksi SPSS for Windows -ohjelmiston avulla. 3. uudistettu painos. Tampereen yliopisto, Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos. Opetusmoniste B 53. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004. ISBN 951-44-5983-0.
 • Metsämuuronen, Jari (toim.): Metodologian perusteet ihmistieteissä. Metodologia-sarja. Helsinki: Methelp, 2000. ISBN 952-5372-00-6.
 • Metsämuuronen, Jari: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Teoksen osat julkaistu aiemmin 8-osaisena Metodologia-sarjana. Helsinki: International Methelp, 2002. ISBN 952-5372-12-X.
 • Metsämuuronen, Jari: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: Opiskelijalaitos. 2. laitos, 3. uudistettu painos. Helsinki: International Methelp, 2006. ISBN 952-5372-20-0.
 • Metsämuuronen, Jari: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: Tutkijalaitos. 3. laitos, 2. korjattu painos. Helsinki: International Methelp, 2006. ISBN 952-5372-21-9.
 • Paananen, Seppo & Juntto, Anneli & Sauli, Hannele (toim.): Faktajuttu: Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-041-4.
 • Pohjavirta, Armo: Tilastolliset monimuuttujamenetelmät. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Opintomoniste 153. Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1992. ISBN 951-721-793-5.
 • Rautopuro, Juhani: Sisyfoksen kivi? Tilastollisten menetelmien opetus ja oppiminen kasvatustieteissä. Väitöskirja: Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 27. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, 2010. ISBN 978-951-39-3978-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tähtinen, Juhani & Isoaho, Hannu: Tilastollisen analyysin lähtökohtia: Ensiaskeleet kvantiaineiston käsittelyyn, analyysiin ja tulkintaan SPSS-ohjelmaympäristössä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja C, Opintomonisteita 13. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 2001. ISBN 951-29-1965-6.

31.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Holopainen, Martti & Pulkkinen, Pekka: Tilastolliset menetelmät. Kuvitus: Krista Partti. 5. uudistettu painos. Porvoo Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2008. ISBN 978-951-0-33198-9.
 • Karjalainen, Leila: Tilastomatematiikka. 8. uudistettu painos. Mikkeli: Pii-kirjat, 2004. ISBN 952-9776-23-3.
 • Launonen, Eero & Sorvali, Esko & Toivonen, Pertti: Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka. Eripainos Teknisten ammattien matematiikka 3E:n luvuista 10–12. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-32264-4.
 • Leikkonen, Salme-Laura & Kiehelä, Pentti & Hänninen, Markku: Tilasto-oppi: Suppea kurssi. Porvoo Helsinki: WSOY, 1975. ISBN 951-0-06964-7.
 • Niemi, Hannu & Tourunen, Kalevi (toim.): Tilastoista tiedoiksi korkea-asteelle. Helsinki: Tilastokeskus, 1996. ISBN 951-727-191-3.

31.5 Väestötiede. Väestöpolitiikka[muokkaa]

 • Aulio, Kai: Kasvun rajoilla? Väestönkasvun, ravinnontuotannon ja luonnonvarojen käytön tehokkuus ja tulevaisuuden näkymät. Turku: Ympäristöliike, 1990. ISBN 952-90-1691-3.
 • Lahdenperä, Johan: Maailman juoni: Tekojen tarkoittamattomat seuraukset. Helsinki: Multikustannus, 2009. ISBN 978-952-468-226-8.
 • Loikkanen, Heikki A. & Parkkinen, Pekka: Omavaraisen väestön Suomi. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 1999. ISBN 951-561-277-2.
 • Väestö ja väestötiede / Roland Pressat
 • Ritamies, Marketta & Miettinen, Anneli: Ensimmäiset parisuhteet. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, 1996. ISBN 952-9605-16-1.
 • Wallenius, Tapio: Tuomitut vähenemään? Suomalaiset ja lisääntymisen vaikea taito. EVA-raportti. Helsinki: Taloustieto, 2003. ISBN 951-628-395-0.
 • Weisman: Maailma täynnä meitä. 31.5

31.509 Historia[muokkaa]

 • Jutikkala, Eino: Kuolemalla on aina syynsä: Maailman väestöhistorian ääriviivoja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (1. painos 1987). ISBN 951-0-19876-5.
 • Koskinen, Seppo ym. (toim.): Suomen väestö. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-951-662-963-9.