Korkeimman hallinto-oikeuden päätös äänestyksen tuloksesta

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
KHO 1980 A II 18


18   (4978)   Kpv:n toimittaessa apulaiskaupunginjohtajan vaalia oli annettuina ääninä pidettävä myös hakemuksen peruuttaneelle annettuja ääniä ratkaistaessa kysymystä siitä, oliko hakija saanut yli puolet annetuista äänistä. (3844/37/79)


Oulun kpv oli 29.1.1979 pitämässään kokouksessa toimittanut kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan vaalin, jossa oli annettu 27 ääntä virkaa hakeneelle työsuhdesihteeri Paavo K:lle, 24 ääntä suostumuksensa antaneelle teollisuusneuvos Erkki Y:lle, 3 ääntä hakemuksensa peruuttaneelle varatuomari Veli P:lle sekä 4 tyhjää äänestyslippua. Kpv:n puheenjohtaja oli tämän jälkeen todennut, että koska vaalissa oli annettu 4 tyhjää, mitättömänä pidettävää äänestyslippua ja koska hakemuksensa peruuttaneelle annetut 3 äänestyslippua oli katsottava hylätyksi, K. oli saanut toimitetussa vaalissa yli puolet annetuista äänistä, joten K. oli tullut valituksi apulaiskaupunginjohtajan virkaan. – Oulun kp:sta oleva talousjohtaja Pauli M. valitti valtuuston päätöksestä Oulun LO:lle ja lausui, että vaalissa annettiin ensimmäisellä kerralla ääniä yhteensä 54 ja tyhjiä äänestyslippuja 4. Lain hengen mukaan äänestäjän tahdon kuuleminen oli äänestystulosta selvitettäessä otettava huomioon. KunL 56 §:ssä puhuttiin annetuista äänistä. Näin ollen kaikki oikeassa järjestyksessä annetut äänet oli otettava huomioon äänten lukumäärää laskettaessa. Äänestyksestä pidättäytyneiden tyhjiä lippuja ei sen sijaan laskennassa otettu huomioon. Puolet annetuista äänistä oli 27 ja yli puolet vähintään 28. Näin ollen K:n tullakseen valituksi jo ensimmäisessä äänestyksessä olisi pitänyt saada 28 ääntä. Myös hylätyt äänet olivat annettuja ääniä. P:lle annetut äänet olisi näin ollen pitänyt ottaa huomioon äänten lukumäärää laskettaessa. Viran täyttäminen olisi niin ollen vaatinut toisen äänestyksen. Viitaten KunL 56 §:n 3 mom:iin M. vaati, että LO kumoaisi kpv:n päätöksen ja palauttaisi asian valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi. – Kph antoi valituksen johdosta selityksen ja Suomen Kaupunkiliiton keskustoimisto lausunnon. – LO 20.6.1979; apulaiskaupunginjohtajan vaalia toimitettaessa voitiin sellainenkin henkilö, joka ei ollut hakenut virkaa, suostumuksensa nojalla valita siihen. Jollei vaalissa kukaan ollut saanut yli puolta annetuista äänistä, oli toimitettava äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä ja valituksi katsottiin se, joka tässä äänestyksessä sai eniten ääniä. Asiakirjoista saadun selvityksen mukaan valtuuston puheenjohtaja oli ennen vaalin toimittamista todennut P:n peruuttaneen hakemuksensa apulaiskaupunginjohtajan virkaan ja ilmoittanut tästä valtuutetuille ja näin ollen jokainen valtuutettu oli ollut tästä tietoinen. Kun P:a ei tämän johdosta ollut voitu valita apulaiskaupunginjohtajan virkaan, ei hänelle annettuja ääniä voitu katsoa sellaisiksi laissa tarkoitetuiksi ääniksi, jotka voitaisiin ottaa huomioon vaalin tulosta määrättäessä. Koska tyhjänä annetut 4 äänestyslippua oli myös jätettävä huomioon ottamatta, oli K:n katsottava saaneen yli puolet annetuista äänistä eikä kpv:n päätös siten ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä ollut muutoinkaan lain vastainen, minkä vuoksi LO ottaen huomioon KunL 56 ja 57 §:n sekä 139 §:n 2 mom:n säännökset hylkäsi valituksen. – M. haki muutosta LO:n päätökseen, minkä johdosta kph antoi selityksensä. – KHO 14.10. (P. N., S. S., M. L., P. H. ja Å. S.): KunL 56 §:n 3 mom:n mukaan vaali toimitettiin suljetuin lipuin. Jollei vaalissa kukaan ollut saanut yli puolta annetuista äänistä, oli toimitettava äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Annettuina ääninä oli pidettävä, ottaen huomioon KunL 56 §:n 3 mom., myös hakemuksen peruuttaneelle annettuja ääniä. Kun K. oli saanut toimitetussa vaalissa annetuista 54 äänestä vain 27, ei hän siten ollut saanut yli puolta annetuista äänistä. Näin ollen kpv:n olisi pitänyt toimittaa vielä äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tämän vuoksi ja kun kpv:n päätös oli siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja oli lainvastainen, KHO, ottaen huomioon KunL 57 §:n 1 mom:n ja 139 §:n, kumosi LO:n ja kpv:n päätökset sekä palautti asian kpv:lle uudelleen käsiteltäväksi.


[Lähde: Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirja 1980, A yleinen osa, Helsinki 1981, toimittanut V. R. Rokka. Asianosaisten sukunimistä on tallennettu vain alkukirjain.]

Huomautukset[muokkaa]

Lyhenteiden selitys[muokkaa]

  • kpv = kaupunginvaltuusto; kp:sta = kaupungista; kph = kaupunginhallitus
  • LO = lääninoikeus
  • KunL = 10. joulukuuta 1976 annettu kunnallislaki (953/76), joka kumottiin vuoden 1995 kuntalailla