Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tyhjää äänestämisestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
KHO 1932 I 71


71.
Voidaanko valitusta tutkittaessa välittömästi oikaista vaalin tuloksen määräämisessä tehdyt virheet.


Sittenkuin haettavaksi julistettua Karkkilan kauppalan kauppalanjohtajantointa olivat määräajan kuluessa hakeneet m.m. kansakoulunopettaja Arvi Emil T., taloudenhoitaja Huugo H. ja opiskelija R. R. H., toimitti sanotun kpp:n kppv. 29/1 32 pidetyssä kokouksessa kppjohtajan vaalin, jolloin ääniä saivat A. E. T. 9 ääntä, H. H. 11 ääntä ja R. R. H. 1 äänen, minkä ohessa annettiin 1 tyhjä äänestyslippu ja yksi valtuutettu pidättäytyi äänestämästä. Koska kukaan hakijoista ei ollut vaalin toimittajan käsityksen mukaan saanut ehdotonta ääntenenemmistöä, toimitettiin kahden enimmän ääniä saaneen välillä uusi äänestys, jossa A. E. T. sai 10 ääntä ja H. H. 9 ääntä, minkä jälkeen kppv:n puheenjohtaja julisti A. E. T:n tulleen valituksi K:n kpp:n kppjohtajantoimeen.

Tyytymättöminä kerrottuun vaaliin mainitusta kpp:sta olevat leipurimestari Kalle Evert H. ja seppämestari Lauri S., yhteisesti, valittivat siitä Uudenmaan l. Mh:lle ja esiintoivat, että kppv:n jäsen, Högforsin tehtaan kamreeri V. H. oli ennen toista äänestystä käyttänyt puheenvuoroa ja lausunut sellaista, joka oli omiaan vaikuttamaan erinäisten työläispiireihin kuuluvien valtuutettujen äänestämiseen, jotka olivat H:n tehtaan työssä ja joiden ansiomahdollisuudet olivat huomattavasti riippuvaiset V. H:sta ja hänen edustamastaan tehdaslaitoksesta ja että siten oli harjoitettu painostusta. Näin ollen ja kun juuri toimintansa alkaneessa kpp:ssa kppjohtajantointa oli pidettävä siinä määrin tärkeänä, ettei sitä kpp:n menestymisen vuoksi ollut hoidettava vähäpätöisenä sivutoimena, jollaiseksi se todennäköisesti oli muodostuva A. E. T:n sitä hoitaessa, koska hän opetustoimensa takia joutui olemaan koko päivän kiinni opettajatehtävissään, ja kun kaikista niistä henkilöistä, jotka hakemuksen perusteella saattoivat tulla kysymykseen p.o. kppjohtajantointa täytettäessä, A. E. T. ansioiltaan oli heikoin, niin K. E. H. ja L. S. vaativat, että kppv:n p.o. päätös kumottaisiin ja että määrättäisiin toimitettavaksi uusi vaali.

Mh 9/4 32: koska K:n kpp:n kppjohtajan p.o. vaalia toimitettaessa oli vaalitilaisuudessa ollut saapuvilla 23 kppv:n jäsentä, joista 1 oli pidättäytynyt äänestämästä ja 1 antanut tyhjän äänestyslipun ja siis vaalissa oli katsottava annetuksi ainoastaan 21 ääntä, sen vuoksi ja kun H. H. oli vaalissa saanut 11 ääntä eli siis enemmän kuin puolet annetuista äänistä, Mh 27/11 1917 annetun kaupunkien kunnallislain 32 §:n 3 mom:n nojalla,[1] sellaisena kuin se oli 9/12 1927 annetussa laissa, julisti H. H:n tulleen valituksi p.o. kppjohtajantoimeen sekä aiheettomana kumosi ja poisti uuden äänestyksen ja sen tuloksen.

Mh:n päätökseen K:n kpp:n kppv. ja kpph. sekä A. E. T. ja K:n kpp:sta oleva kauppias K. A. S., kukin erikseen, hakivat muutosta.

Kho (hallintoneuvokset Toivanen, Aura, Möller, Mölsé, Kahelin ja Krogerus sekä presidentti Castrén): mitä ensin tuli K. E. H:n ja L. S:n Kho:een antamissaan selityskirjoituksissa tekemään väitteeseen että K:n kpp:n kpph., A. E. T. ja K. A. S. eivät olleet oikeutetut valittamaan Mh:n asiassa antamasta päätöksestä, niin, koska mainitulla kpph:lla, 27/11 1917 annetun kaupunkien kunnallislain 31 §:n 1 mom:n mukaan, sellaisena kuin mainittu lainkohta oli 9/12 1927 annetussa laissa, ja kpph:lle 31/3 1932 vahvistetun ohjesäännön 6 §:n mukaan, sekä A. E. T:lla, p.o. toimen hakijana ja K:n kpp:n jäsenenä ja K. A. S:llä, samoin sanotun kpp:n jäsenenä, oli valittamisoikeus asiassa, hylättiin kosketeltu väite lakiin perustumattomana. Mitä itse asiaan tuli, niin Kho jätti Mh:n v.a. päätöksen pysyväksi.

Hallintoneuvos Ahava: ei muuta muutosta kuin että vaatimus uuden vaalin toimittamisesta, josta Mh v.a. päätöksessään ei ollut antanut nimenomaista ratkaisua, hylättiin lakiin perustumattomana. Näin ollen ja koska se äänestys, jossa H. H. oli saanut 11 ääntä annetuista 21 äänestä eli siis enemmän kuin puolet annetuista äänistä, oli johtanut siihen tulokseen, että H. H. oli tullut valituksi, hallintoneuvos harkitsi oikeaksi palauttaa asian kppv:lle mainitun tuloksen toteamista ja julistamista sekä pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

[Lähde: Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset 1932, Hämeenlinna 1934, julkaistu korkeimman hallinto-oikeuden toimesta, toimittaneet Mikko Louhivaara, Rolf Tollander, J. Haltia. Asianosaisten sukunimistä on tallennettu vain alkukirjain.]


Huomautukset[muokkaa]

  1. lainkohta kuuluu seuraavasti: Kun kaupunginjohtajan toimi on täytettävä, on kaupunginhallituksen julistettava se haettavaksi kolmenkymmenen päivän kuluessa, luettuna päivästä, jona päätös siitä tehtiin, sitä päivää lukuunottamatta. Hakemukset on annettava hallitukselle, joka hakuajan kuluttua lähettää ne vaalia varten valtuustolle. Sellainenkin henkilö, joka ei ole tointa hakenut, voidaan toimeen valita, jos hän siihen suostuu. Vaali toimitetaan suljetuilla lipuilla, ja on valittuna pidettävä sitä, joka on saanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jollei kukaan ensimmäisessä äänestyksessä saa ehdotonta ääntenenemmistöä, on uusi äänestys toimitettava kahden ensimmäisessä äänestyksessä enimmän ääniä saaneen välillä, ja on valituksi katsottava se, joka toisessa äänestyksessä on saanut enimmät äänet. (Laki kaupunkien kunnallislain muuttamisesta, 328/1927, 32 § 3 momentti.)

Lyhenteiden selitys[muokkaa]

  • KHO = korkein hallinto-oikeus
  • kpp = kauppala; kppv. = kauppalanvaltuusto; kpph. = kauppalanhallitus
  • Uudenmaan l. Mh. = Uudenmaan läänin maaherra; Mh = maaherra
  • p.o. = puheena oleva
  • v.a. = valituksenalainen (päätös)