Kunnioitus ja mielensuosion osoitus (S:tar)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kunnioitus ja mielisuosion osoitus (S:tar).

Kirjoittanut Kustaa Paturi


Kunnioitus ja mielisuosion osoitus (S:tar).
– Naapuriseurakunnastani Wanajasta on tuo tuostakin kuulunut nurkka-nupinaa ja julkisuudessakin näyttäinnyt maineita siwistyksen ja raakuuden keskinäisestä kamppauksesta. Tuo walitettava seikka ei ole meidän pitäjässäkään outoa, eikä yleensä aiwan uuttakaan Suomalaisille "pysyä wanhoillaan". Raakuuden puolisien intoa kuitenkin osiksi masentaa jonkinmoinen itsearwon käsitys, jotta sivistyksen paisteesta pistäywät kalwe-paikkoin, lukein onneksensa jos saawat olla rauhassa julkisuuden tuomio-istuimen edessä. Edistystä harrassstajat pitäwättaasen suurena ilonansa, jos heille ilmestyy aine julkisesti ateen-astua mieli-alaansa ilmoittamaan, esim. kantamaan kunnioitusta jollekullen yhteisen paraan eteen uhranneelle henkilölle. Wiimemainitussa tarkoituksessa eräs seurue herraas- jatalonpojan-säädystä, noin puoliwäliin toistakymmentä, Waanajan seurakunnan jäseniä wiime Heinäkuun 18 p. aamulla käwiwät terwehtimään kauppias Lönnholtzia Hämeenlinnan kaupungista, warustettuna nimipäiwän kunnia-lahjalla, kokealla hopeakannulla, jonka kylkeen on piirretty kirjoitus: Kiitoolisuuden muisto! Wanajaisilta Kauppias J. F. Lönnholtsille 18 18/9 62. Seuruessa walittu, talonpojan-säädystä, wei kannun edes ja puhui seuraawaan suuntaan: Wanajaisten (kustannuksesta osan-ottaneen seuran) nimessä ilmoitan Teille, herra Kauppias, ilotunteemme niiden monien ja kallisarwoisten lahjoitusten edestä, joita meille tunnetulla tawalla kuin myös luulomme jälkeen nimen-tuntemattomasti olemme saaneet Teiltä wastaan-ottaa yhteiseksi seurakunnan hywäksi. Wanajaiset owat nähneet olewan welwollisuutensa osoittaa kiitollisuutta puolestansa, jonka nyt edestuomme – siinä mitassa mitkä meiltä on tainnut tulla matkaansaaduksi. Tämä kannu on ulkonainen muisto-merkki kiitollisuutemme ja kunnioituksenne osoituksesta; sydämestämme toiwotamme Teidän terweenä ja tytywäisenä kauwan saada elää! – Herra Kauppias Lonholtz wastasi puhujan sanoin: "En ole siihen mittaan welwollisuuttani täyttänyt, että olisin tämmöistä kunni-osoitusta ansainnut". Ruotuwäen musiikki, joka oli seuruen muassa, soitti tilaisuuteen sopiwia kappaleita, edellen seurue pakinoitsi yhtä ja toista. Kannu oli tuotaissa tyhjä ja tawallisesti paikalla uudistettawa; siihen katsottiin sopiwaksi omamanen tawara, olwi. Herra kauppias rawitsi murkinalla seuran paikalla-olewat jäsenet, jossa herras-säätyisten edusmies esitteli kiitosmaljan herra kauppiaalle, nimitellen niitä monia erinäisiä kallis-arwoisia lahjoituksia, joilla herra kauppias oli Wanajaisia hyödyttänyt, sekä pitäjän asian toimituksissa osaa ottanut.
MaamiesLähde: Hämäläinen 12/9/1862