Laki eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin (marraskuu 1942)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 841/1942.


L a k i
eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä
annettuun lakiin 30 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1942.
__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin 30 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain 5 ja 6 § sekä lisätään sanottuun lakiin uudet 6 a ja 6 b § seuraavasti:


5 §.

  Poiketen siitä, mitä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 35 §:ssä on säädetty, voidaan viralliseksi syyttäjäksi alisotatuomioistuimeen määrätä myös siihen tehtävään sopiva vänrikki, kornetti tai aliluutnantti tahi sellainenkin sotapoliisin päällystöön kuuluva henkilö, jolla ei ole upseerin arvoa, taikka lainopillisen loppututkinnon suorittanut sotilasvirkamies.

  Asiassa, jossa upseeria on syytettävä, älköön virallisena syyttääjänä kuitenkaan toimiko henkilö, joka on sotilasarvoltaan syytettävää alempi.

6 §.

  Kenttäoikeus tutkikoon myös kaikki upseereja sekä puolustusvoimien palveluksessa olevia sotilas- tai siviilivirkamiehiä koskevat syytteet, ei kuitenkaan niitä, joita ajetaan esiupseereja tai kenraaleja tahi virka-asemaltaan näihin verrattavia sotilas- tai siviilivirkamiehiä vastaan.

  Syyte sotatuomioistuimeen kuuluvasta valtio-, maan- tai sotapetoksesta käsiteltäköön kenttäoikeudessa, paitsi milloin syyte koskee esiupseeria tai kenraalia tahi virka-asemaltaan näihin verrattavia sotilas- tai siviilivirkamiehiä.

  Tässä pykälässä mainitut asiat on aina käsiteltävä suljetuin ovin.

6 a §.

  Milloin upseeria tai puolustusvoimien vakinaisessa palveluksessa olevaa sotilas- tai siviilivirkamiestä on syytettävä kenttäoikeudessa, on kenttäoikeuden kummankin jäsenen oltava upseeri. Toisella heistä tulee olla vähintään esiupseerin ja toisella vähintään luutnantin arvo.

6 b §.

  Sen estämättä, mitä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 26 §:ssä on säädetty, voi päämaja määrätä, milloin tärkeät syyt sitä vaativat, että asia on käsiteltävä sen muodostelman kenttäoikeudessa, jonka alueella rikos on tapahtunut, niin myös, missä kenttäoikeudessa asian käsittelyä on jatkettava, jos se kenttäoikeus, johon sotaylioikeus on palauttanut asian, on lakkautettu taikka joukkoja uudelleen järjestettäessä tai muusta syystä muutettu toiseksi.

  Samoin on päämajalla oikeus, edellä mainitun lain 28 §:n säännöksestä poiketen, määrätä, että sotapalveluksesta vapautunut henkilö on palveluksessa ollessaan tekemästään sotilasrikoksesta pantava syytteeseen sen muodostelman kenttäoikeudessa, jonka valvonnan alainen hän on reserviin tai nostoväkeen kuuluvana.

__________


  Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 1942; sitä ei kuitenkaan sovelleta niihin syytejuttuihin, joissa sotaviskaalinvirasto ennen lain voimaantuloa on antanut syytekirjelmän sotaylioikeuteen.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1942.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Oikeusministeri Oskari Lehtonen.