Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 67 §:n muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 108/1979.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 67 §:n muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 1979.
__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain 67 §:n 2 momentti,

  sellaisena kuin se on 13 päivänä maaliskuuta 1964 annetussa laissa (135/64), sekä

muutetaan 67 §:n 3 momentti,

  sellaisena kuin se on mainitussa 13 päivänä maaliskuuta 1964 annetussa laissa, näin kuuluvaksi:


67 §.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


  Muutoksenhakukirjelmä on puhevallan menettämisen uhalla toimitettava sotaylioikeuden kirjaamoon viimeistään 30:ntenä päivänä siitä päivästä, jona päätös on julistettu tai annettu asianosaiselle tiedoksi. Muutoksenhakukirjelmä voidaan sanotun ajan kuluessa todistusta vastaan antaa asianomaiselle päällikölle tai, jos hakija on jutun vuoksi vangittuna, myös vankilan johtajalle. Asiakirjat on tällöin, varustettuna merkinnällä niiden jättämisajasta, viipymättä toimitettava sotaylioikeuteen. Asiakirjoista ei tarvitse antaa jäljennöksiä. Sotaylioikeuden tulee lähettää muutoksenhakukirjelmä sekä muutkin asiassa kertyneet asiakirjat korkeimpaan oikeuteen. Jos valitusta tai, milloin on kysymys sotaylioikeuden toisena oikeusasteena ratkaisemasta asiasta, valitusluvan saamista tarkoittavaa hakemusta ei ole jätettävä tutkimatta tai hylättävä, vastapuolelta on vaadittava vastaus asianomaisen päällikön tai lääninhallituksen välityksellä.

__________


  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

  Haettaessa muutosta ennen lain voimaantuloa annettuun sotaylioikeuden ratkaisuun on sovellettava aikaisempaa lakia.


Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 1979.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Oikeusministeri Paavo Nikula