Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta (10 toukokuuta 1974)

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 350/1974.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1974.
__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain 30 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 7 päivänä tammikuuta 1955 annetussa laissa (5/55), näin kuuluvaksi:

30 §.

  Sotaylioikeuden tulee ensimmäisenä tuomioistuimena tuomita seuraavissa asioissa, kun ne 23 §:n mukaan kuuluvat sotatuomioistuimeen, nimittäin:

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


  2) asioissa, jotka koskevat upseerin, upseerinarvon omaavan toimiupseerin, sotilasvirkamiehen taikka upseerin virkaa vastaavassa muussa puolustusvoimien virassa tai toimessa palvelevan henkilön tekemiä rikoksia;

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1974.

  Mitä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetussa laissa sekä sotaväen rikoslaissa on säädetty alipäällystöstä, on sovellettava enintään sotilasmestarin arvoiseen toimiupseeriin ja aliupseeriin.

__________


Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1974.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Oikeusministeri Matti Louekoski