Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta (31 toukokuuta 1974)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 423/1974.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1974.
__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain (93/20)   23 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 21 päivänä tammikuuta 1955 annetulla lailla (22/55), uusi 3 momentti ja 51 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

23 §.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


  Lisäksi sotatuomioistuimeen kuuluvat asiat, jotka syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavasta korvauksesta annetun lain (422/74)   5 §:n mukaan on sotatuomioistuimessa käsiteltävä.

51 §.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


  Käsiteltäessä 23 §:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa silloin, kun kanne korvauksen saamisesta on pantu valtiota vastaan vireille syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavasta korvauksesta annetun lain 5 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, on oikeudenkäyntimenettelyssä noudatettava, mitä riita-asiain oikeudenkäynnistä yleisessä tuomioistuimessa on säädetty.

__________


  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1974.


Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1974.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Oikeusministeri Matti Louekoski