Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta (7 tammikuuta 1955)

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


  Suomen asetuskokoelma 5/1955.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1955.


__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain (93/20)   1 §:n 2 ja 3 momentti, 30 §:n 1 momentin 2 kohta, 55 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä marraskuuta 1952 annetussa laissa (377/52), ja 67 §, sellaisena kuin se on 1 päivänä kesäkuuta 1951 annetussa laissa (331/51), näin kuuluviksi:


1 luku.
Rauhanaikaiset sotatuomioistuimet.


1 §.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


  Sotaväen ylioikeutena, josta tässä laissa käytetään nimitystä sotaylioikeus, on Helsingin hovioikeus.

  Ylimpänä oikeusasteena sotaoikeusasioissa on korkein oikeus.


3 luku.
Sotatuomioistuimeen kuuluvat asiat ja eri sotatuomioistuinten pätevyys sellaisissa asioissa.


30 §.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


  2) asioissa, jotka koskevat upseerien ja sotilasvirkamiesten sekä sotaväen palveluksessa olevien, virka-asemaltaan upseereihin rinnastettavien siviilivirkamiesten tekemiä rikoksia;

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


7 luku.
Oikeudenkäynti sotaoikeudessa sekä valituksen tekeminen sen päätöksestä.


55 §.

  Sotaoikeuden tutkinta ja tuomio on alistettava sotaylioikeuden tarkastettavaksi, jos jotakuta on syytetty rikoksesta, josta saattaa tulla kuolemanrangaistus tai kuritushuonetta elinkaudeksi, taikka osallisuudesta sellaiseen rikokseen.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


8 luku.
Oikeudenkäynti sotaylioikeudessa sekä valituksen tekeminen sen päätöksestä.


67 §.

  Muutoksen hakemisessa sotaylioikeuden päätökseen sekä sotaylioikeuden päätöksen alistamisessa noudatettakoon soveltuvin osin, mitä muutoksen hakemisesta hovioikeuden päätökseen ja hovioikeuden päätöksen alistamisesta on säädetty, kuitenkin huomioon ottaen, mitä jäljempänä sanotaan.

  Virasta erottamista pidettäköön, mikäli on kysymys muutoksenhakuluvan myöntämisestä, viraltapanon veroisena.

  Muutoksenhakemus tai, milloin kysymys on sotaylioikeuden toisena oikeusasteena ratkaisemasta asiasta, muutoksenhakuluvan saamista tarkoittava hakemus on, tyytymättömyyden ilmoitusta sotaylioikeuteen tekemättä, annettava korkeimman oikeuden kirjaajankonttoriin viimeistään ennen kello 12 kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä lukien, jona päätös on julistettu tai asianosaisen tietoon saatettu. Sellainen hakemus voidaan myös sanotun ajan kuluessa todistusta vastaan antaa asianomaiselle päällikölle, jonka on, tehtyään hakemukseen merkinnän antamisajasta, viipymättä lähetettävä se liitteineen korkeimpaan oikeuteen.


__________


  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1955; kuitenkin on haettaessa muutosta aikaisemmin annettuun sotaylioikeuden päätökseen vanhempaa lakia sovellettava.


Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1955.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri W. Henriksson.