Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta (heinäkuu 1974)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 624/1974.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta.
Annettu Naantalissa 19 päivänä heinäkuuta 1974.
__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain (93/20)   3 luvun otsake, 31 §:n 1 momentti, 55 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 7 päivänä tammikuuta 1955 annetussa laissa (5/55), ja 67 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä maaliskuuta 1964 annetussa laissa (135/64), seuraavasti:


3 luku.
Sotatuomioistuimeen kuuluvat asiat ja eri sotatuomioistuinten toimivalta.


31 §.

  Jos joku on rikoksen ohessa, jonka käsitteleminen kuuluu sotaoikeudelle, tehnyt toisen rikoksen, joka on yleisen tuomioistuimen käsiteltävä, on kukin rikos tutkittava erikseen siinä tuomioistuimessa, johon se kuuluu, ja tuomioistuimen on annettava lausunto siitä, onko syytetty rikokseen syyllinen vai ei, sekä määrättävä syylliselle rangaistus. Asiaa viimeksi käsittelevän tuomioistuimen on tuomittava rangaistus kaikista rikoksista. Jos syytetty jossakin tuomioistuimessa tuomitaan elinkaudeksi vankeuteen, ei asian käsittelyä toisessa tuomioistuimessa ole jatkettava, ellei asianomistaja sitä vaadi tai ellei muun rikoksen tutkimista ole pidettävä tarpeellisena toisen henkilön osallisuuden selvittämiseksi. Samoin on asian käsittelyä jatkettava, jos syytetylle voidaan tuomita vielä uusi rangaistusseuraamus.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


7 luku.
Oikeudenkäynti sotaoikeudessa sekä valituksen tekeminen sen päätöksestä.


55 §.

  Sotaoikeuden tutkinta ja tuomio on alistettava sotaylioikeuden tarkastettavaksi, jos jotakuta on syytetty rikoksesta, josta saattaa tulla vankeutta elinkaudeksi, taikka osallisuudesta sellaiseen rikokseen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


8 luku.
Oikeudenkäynti sotaylioikeudessa sekä valituksen tekeminen sen päätöksestä.


67 §.

  Muutoksen hakemisessa sotaylioikeuden päätökseen on soveltuvin osin noudatettava, mitä muutoksen hakemisesta hovioikeuden päätökseen on säädetty, kuitenkin ottaen huomioon, mitä jäljempänä sanotaan.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________


  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.


Naantalissa 19 päivänä heinäkuuta 1974.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Oikeusministeri Matti Louekoski