Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta (kesäkuu 1951)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

 Suomen asetuskokoelma 331/1951.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1951.


__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain (93/20)   67 §, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1926 annetussa laissa (29/26), näin kuuluvaksi:


67 §.

  Sotaylioikeuden päätöksen alistamisesta ja muutoksen hakemisesta sotaylioikeuden päätökseen noudatettakoon soveltuvin osin, ja huomioon ottaen, mitä jäljempänä säädetään, mitä hovioikeuden päätöksen alistamisesta ja muutoksen hakemisesta hovioikeuden päätökseen on säädetty.

  Järjestysrangaistusta pidettäköön, mikäli on kysymys muutoksenhakuoikeudesta, sakon veroisena.

  Valitus sotaylioikeuden päätöksestä on annettava korkeimpaan oikeuteen viimeistään ennen kello kahtatoista kolmantenakymmenentenä päivänä siitä lukien, kun päätös on julistettu tai asianosaisen tietoon saatettu, sitä päivää kuitenkaan lukematta.

  Sotaylioikeuden päätöksestä valitettaessa on muutoin noudatettava, mitä 58 ja 59 §:ssä on sanottu, kuitenkin niin, että päällikölle tai lääninhallitukselle annetut valitus- tai varauskirjat on lähetettävä korkeimmalle oikeudelle.

__________


  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1951. Milloin ylioikeuden päätös on annettu sitä ennen, on vanhemman lain säännöksiä muutoksenhausta kuitenkin noudatettava.


Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1951.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri Teuvo Aura.