Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta (maaliskuu 1964)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 135/1964.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1964.
__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain (93/20)   59, 64 ja 67 §, viimeksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on 7 päivänä tammikuuta 1955 annetussa laissa (5/55), näin kuuluviksi:


7 luku.
Oikeudenkäynti sotaoikeudessa sekä valituksen tekeminen sen päätöksestä.


59 §.

  Jos syytetty, joka on jutun vuoksi vangittuna, tahtoo valittaa sotaylioikeuteen, saa hän ennen valitusajan umpeen kulumista jättää valituksensa sille päällikölle, jonka valvonnan alaisessa säilytyspaikassa häntä pidetään, tahi vankilan johtajalle, jos syytettyä säilytetään yleisessä vankilassa, ja mainitun viranomaisen tulee lähettää valituskirjat, varustettuna merkinnällä niiden jättämisajasta, viipymättä sotaylioikeuteen. Sen, joka säilytyspaikkaa valvoo, tai vankilanjohtajan on myös pidettävä huoli siitä, että vangittu saa avukseen puolustajansa, jos hän on sellaista käyttänyt, tahi muun soveliaan henkilön valituskirjan laatimista varten.


8 luku.
Oikeudenkäynti sotaylioikeudessa sekä valituksen tekeminen sen päätöksestä.


64 §.

  Milloin valitusta ei ole heti jätettävä tutkittavaksi ottamatta tai hylättävä, on vastapuolelta vaadittava vastaus asianomaisen päällikön tai lääninhallituksen välityksellä.

  Jos sotaylioikeus katsoo, että kantelun johdosta on jotakuta kuultava, vaadittakoon hänen vastauksensa tai selityksensä, niinkuin 1 momentissa on säädetty.

  Vastaaja kutsutaan sotaylioikeuteen puheenjohtajan toimesta 47 §:ssä sanotulla tavalla.

67 §.

  Muutoksen hakemisessa sotaylioikeuden päätökseen sekä sotaylioikeuden päätöksen alistamisessa noudatettakoon soveltuvin osin, mitä muutoksen hakemisesta hovioikeuden päätökseen ja hovioikeuden päätöksen alistamisesta on säädetty, kuitenkin ottaen huomioon, mitä jäljempänä sanotaan.

  Virasta erottamista pidettäköön, mikäli on kysymys muutoksenhakuluvan myöntämisestä, viraltapanon veroisena.

  Muutoksenhakemus ja, milloin on kysymys sotaylioikeuden toisena oikeusasteena ratkaisemasta asiasta, myös muutoksenhakuluvan saamista tarkoittava hakemus on, tyytymättömyyden ilmoitusta sotaylioikeuteen tekemättä, annettava korkeimman oikeuden kirjaajankonttoriin viimeistään ennen kello 12 kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä lukien, jona päätös on julistettu tai asianosaisen tietoon saatettu. Sellainen hakemus voidaan myös sanotun ajan kuluessa todistusta vastaan antaa asianomaiselle päällikölle tai, jos hakija on jutun vuoksi vangittuna ja häntä säilytetään yleisessä vankilassa, vankilan johtajalle, ja mainitun viranomaisen tulee lähettää muutoksenhakukirjat, varustettuna merkinnällä niiden jättämisajasta, viipymättä korkeimpaan oikeuteen. Lupa- ja muutoksenhakemuksia ei ole annettava kahtena kappaleena eikä oheistettuja asiakirjoja jäljennöksinä. Milloin hakemusta ei ole heti jätettävä tutkittavaksi ottamatta tai hylättävä, on vastapuolelta vaadittava vastaus asianomaisen päällikön tai lääninhallituksen välityksellä.

__________


  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1964. Kuitenkin on haettaessa muutosta sitä ennen annettuun tai julistettuun sotatuomioistuimen päätökseen vanhempaa lakia sovellettava.


Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1964.


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa
Pääministeri
REINO R. LEHTO.


Oikeusministeri Olavi Merimaa.