Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta (toukokuu 1941)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 362/1941.

L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1941.


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain 55 §, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1926 annetussa laissa, näin kuuluvaksi:


7 luku.
Oikeudenkäynti sotaoikeudessa sekä valituksen tekeminen sen päätöksestä.


55 §.  Sotaoikeuden tutkinta ja tuomio on alistettava sotaylioikeuden tarkastettavaksi, jos jotakuta on syytetty rikoksesta, josta saattaa tulla kuolemanrangaistus tai kuritushuonetta elinkaudeksi, taikka jos joku on tuomittu rangaistukseen rikoksesta, josta, huomioon ottamatta mitä yleisen rikoslain 6 luvun 2 §:ssä on säädetty rangaistuksen enentämisestä, saattaa tulla kuritushuonetta kahdeksan vuotta tai enemmän, taikka osallisuudesta johonkin sellaiseen rikokseen.

  Mainitussa tarkoituksessa on puheenjohtajan lähetettävä tutkintakirjat ja päätös, puhtaaksi kirjoitettuina sekä oikeuden puheenjohtajan ja jäsenten allekirjoittamina ynnä asiaan kuuluvat asiakirjat sotaylioikeuteen viidentoista päivän kuluessa sen päivän jälkeen, jona päätös julistettiin.

  Tutkintakirjain ja päätöksen lähettämisestä sotaylioikeudelle, kun sota-aikana joukko-osasto on maan ulkopuolella tai laiva meriretkellä, säädetään jäljempänä 60 §:ssä.

________

  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1941.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1941.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Oikeusministeri Oskari Lehtonen.