Laki sotaylioikeudelle kuuluvien tehtävien siirtämisestä Helsingin hovioikeudelle

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 19/1952.


L a k i
sotaylioikeudelle kuuluvien tehtävien siirtämisestä
Helsingin hovioikeudelle.
Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1952.
____________


   Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Sotaylioikeus lakkautetaan, ja sille kuuluvat asiat ja tehtävät siirretään Helsingin hovioikeudelle.

Asioita, jotka tämän lain mukaan kuuluvat Helsingin hovioikeudelle, sanotaan sotaoikeusasioiksi.

2 §.

Sotaoikeusasioiden käsittelyyn hovioikeudessa ottakoon laissa säädetyn tuomiovoivan jäsenmäärän lisäksi osaa kaksi tasavallan presidentin vuodeksi kerrallaan puolustusministeriön esityksestä määräämää, vähintään esiupseerin arvoista upseeria.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske asioita, joissa on kysymys vain rangaistusten yhdistämisestä tai muuntamisesta.

3 §.

Sotaviskaalin tehtävät siirtyvät Helsingin hovioikeuden kanneviskaalille.

4 §.

Mitä aikaisemmin on säädetty oikeudenkäynnistä sotaylioikeudessa, muutoksen hakemisesta sen päätöksiin ja näiden täytäntöönpanosta, koskee tämän lain tultua voimaan soveltuvin osin Helsingin hovioikeutta sen käsitellessä sotaoikeusasioita, ei kuitenkaan, mitä on säädetty sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 62 §:ssä, 63 §:ssä esittelijästä ja 66 §:n 2 momentissa. Pöytäkirjan pitämisestä sotaoikeusasioissa on voimassa, mitä siitä erikseen määrätään.

5 §.

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta voidaan antaa asetuksella.

6 §.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1952.


Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1952.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri Sven Högström.